СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Материјали за сједнице Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Радни материјали за 14. СО Фоча, 7.6.2022

1. Записник са 13. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, 27.4.2022.

2. Информација о реализацији закључака са 13. редовне сједнице СО Фоча од 28.4.2022.

3. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2021. годину 3.1. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2021. годину – Табеле

4. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2021. годину

5. Пр. одлуке о продаји неиз. градског ГЗ … к.ч. бр. 1670… уписане у ЛН број 327 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

6. Приједлог одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. бр. 1247 и 1276 уписане у Посједовни лист број 51 2 к.о. Љубина

7. Пр. одлуке о условима јавне продаје ГП у својини ОФ и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи

8. Пр. одлуке о расписивању лицитације за издавање у закуп земљишта дио к.ч. број 2253 к.о. Фоча

9. Пр. одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела РП Хум – Шћепан Поље Фоча (пета измјена)

10. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину

11. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину

12. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2021. годину

13. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину

14. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних макнада за 2021. годину

15. Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности

16. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

20. Информација о стању у области привреде на подручју општине Фоча

21. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча

22. Одговори на одборничка питања

Позив за 14. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, уторак, 7.6.2022. године

Општина Фоча

Материјали за Прву посебну сједницу Скупштине Општине Фоча

1. Информација о реализацији закључака са 4. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину

3. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

4. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

5. Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

6. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

8. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

9. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину