СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Материјали за сједнице Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Радни материјали за 19. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, 30.1.2023. године

1. Записник са 18. редовне сједнице СО Фоча, од 15.12.2022. године

2. Информација о реализацији закључака са 18. редовне сједнице СО Фоча од 15.12.2022.

3. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2023. годину

4. Акциони план за јачање кохезије заједнице у општини Фоча

4.1. Акциони план Табеларни приказ

5. Пр. одлуке о висини вриједности непокретности на територији ОФ по зонама за 2023. годину

6. Пр. одлуке о висини стопе пореза на непокретности на тероторији ОФ за 2023. годину

7. Пр. одлуке о продаји неизграђеног ГГЗ … бр. 327 ко Фоча путем непосредне погодбе

8. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2022. годину

9. Извештај Радне групе о стању и мјерама у ПВиК Извор а.д. Фоча

10. Информација о раду СО Фоча у 2022. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива

11. Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 2022. години

12. Разрјешење и избор чланова сталних радних тијела СкупштинеОпштине Фоча:

1)  Разрјешење члана Комисије за статутарна питања и прописе по основу престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча,

2)  Избор једног члана Комисије за статутарна питања и прописе,

3)  Разрјешење члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу по основу престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча,

4)  Избор једног члана Одбора за регионалну и међународну сарадњу,

13. Одговори на одборничка питања

14. Одборничка питања,

15. Иницијативе одборника,

16. Текућа питања.

Позив за 19. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, понедјељак, 30.1.2023. године

Сл. гласник Општине Фоча број 1. од 11.1.2023.

Општина Фоча

Материјали за Прву посебну сједницу Скупштине Општине Фоча

1. Информација о реализацији закључака са 4. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину

3. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

4. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

5. Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

6. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

8. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

9. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину