СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Материјали за сједнице Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Радни материјали за 22. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, сриједа, 26. 4. 2023. године

1. Записник са 20. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 16. 3. 2023. године

2. Информација о реализацији закључака са 21. редовне сједнице СО Фоча од 6. 4. 2023.

3. Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча за 2023. годину

3.1. Извјештај Комисија за награде и признања

4. Пр. одлуке о продаји неизграђеног ГГЗ … уписаног у лист непокретности 327 к.о. Фоча путем непосредне погиодбе

5. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину

5.1. Образложење Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину

5.2. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину

6. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2022. годину

7. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

8. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину

9. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2022. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину

12. Извјештај о реализацији Програма утрошка средставаод водних накнада за 2022. годину

13. Информација о стању у области привреде на подручју општине Фоча,

14. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча

15. Одговори на одборничка питања

16. Одборничка питања,

17. Иницијативе одборника,

18. Текућа питања.

Позив за 22. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, сриједа, 26. 4. 2023. године

Општина Фоча

Материјали за Прву посебну сједницу Скупштине Општине Фоча

1. Информација о реализацији закључака са 4. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину

3. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

4. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

5. Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

6. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

8. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

9. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину