КОНКУРС- Министарства породице, омладине и спорта

На основу члана 3. Правилника о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове („Службени гласник Републике Српске“ број 90/12), Министарство породицe, омладинe и спортa расписује

                                                                 КОНКУРС
за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и                                                  младе брачне парове

1. Министарство породицe, омладинe и спортa позива младе и младе брачне парове из Републике Српске, да се пријаве на Конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове.
2. Министарство ће субвенционисати 1 процентни поен каматне стопе (1%) на стамбене кредите које пласирају комерцијалне банке у Републици Српској, а по кредитној линији Инвестиционо развојне банке Републике Српске: стамбени кредитиод 03.04.2008. године.
3. Право пријаве на конкурс имају лица која:
a)   су закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из кредитне линије Инвестиционо развојне банке Републике Српске: стамбени кредити, до дана затварања овог конкурса.
б) су у тренутку закључења уговора са банком о стамбеном кредитирању по горе наведеној кредитној линији, имaла до навршених35 година живота;
в) имају мјесто пребивалишта у Републици Српској.
4.  Уз попуњен апликациони образац потребно је приложити сљедећу документацију (само за подносоиоца субвенције):
а) Уговор о стамбеном  кредиту са комерцијалном банком,
б) Копију личне карте,
в) Увјерење о пребивалишту,
г) Родни лист,
д) Увјерење о држављанству ,
ђ) Доказ о стручној спреми (диплома или увјерење),
е) Кратка биографија.
5. Ако је подносилац захтјева млади брачни пар, поред горе наведене документације, потребно је доставити и :
а) извод из матичне књиге вјенчаних,
б) извод из матичне књиге рођених за дјецу (уколико имају дјеце),
в) доказ о стручној спреми за супружника (диплома или увјерење).
6. Документе наведене под тачком 4. подтачка а), б), в), г), д), ђ) и тачком 5. доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.
7. Апликациона форма за подношење захтјева за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове може се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.net ® министарства ® Министарство породицe, омладинe и спортa ® Конкурс за субвенционисање каматне стопе).
8. Попуњену апликациону форму и тражену документацију доставити поштом на адресу Министарства породицe, омладинe и спортa, Трг Републике Српске 1, са назнаком „За додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове“.
9. Непотпуни и неблаговремено достављени захтјеви неће се узети у разматрање.
10. Овај конкурс отворен је до 22. 08. 2014. године, а одлука о изабраним корисницима субвенције биће објављена на сајту Владе Републике Српске ® Министарство породице, омладине и спорта, у року од 30 дана од дана затварања конкурса.

Број: 20.06/401-1943/14                                                                                                                                                         Датум: 22.07.2014. године
М И Н И С Т Р И Ц А
Нада Тешановић

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »