Ј А В Н И КОНКУРС – за додјелу једнократне новчане помоћи за финансирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф О Ч А
Број: 02-014-280/14
Датум: 10.09.2014. год.

На основу члана  члана  42. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/14), члана 2. Oдлуке о утврђивању критеријума за расподјелу средстава за подршку пронаталитетној политици општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/13),Начелник општине Фоча расписује

                                                                              Ј А В Н И   КОНКУРС                                                                                                  за додјелу једнократне новчане помоћи за финансирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње)

I  Начелник општине Фоча расписује јавни конкурс за додјелу једнократне новчане помоћи за финасирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње).

II  Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу остварити породице које, у вези са планирањем породице, немају право на процедуру асистиране репродукције  на терет средстава обавезног здравственог осигурања (до 40 година финансира се трећи покушај у износу од 100 % вриједности, а преко 41 године финансирање се врши према репродуктивној могућности жена у износу од 50 % од процедуре), а испуњавају сљедеће услове: –  да имају пријављено пребивалиште на подручју општине Фоча,- да су имали неуспјеле процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње) признате од Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

III  Уз захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи подносилац је дужан доставити сљедећу  документацију: – фотокопију личне карте, – медицинску документацију којом доказује претходне покушаје асистиране репродукције, –          предрачун трошкова асистиране репродукције, – фотокопија жиро – рачуна клинике. Предност при добијању једнократне помоћи имаће жене старије животне доби.   IV   Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања у дневном листу. Неблаговремени и непотпини захтјеви неће се узети у разматрање.

Захтјеви са потребном документацијом могу се доставити непосредно на писарницу Општинске управе  Општине Фоча или поштом на адресу: Општина Фоча, Ул. краља Петра бб, са назнаком за ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу једнократне новчане помоћи за финасирање једне процедуре асистиране репродукције (вантјелесне оплодње).

Овај конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, сајту Општине Фоча и на огласној табли Општине Фоча.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,  Радисав Машић         

Подели

Наши пријатељи

Translate »