Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова на санацији дијела градске саобраћајнице (Светосавска) у општини Фоча

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-014-35
Датум, 13.03.2015 године

На основу члана 42. Статута („Сл.гласник општине Фоча“ број: 8/14, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 39714), а на препоруку Комисије за јавне набавке Општине Фоча, Начелник Општине Фоча, доноси

О Д Л У К У

 о избору најповољнијег понуђача за извођење радова на санацији дијела градске саобраћајнице (Светосавска) у општини Фоча

   I

            На основу обавјештења о набавци које је објављено на Порталу јавних набавки бр. 109-7-3-4-3-4 дана 26.02.2015 године проведен је поступак путем конкурентског захтјева прикупљања понуда за набавку – Извођење радова на санацији градске саобраћајнице (Светосавска) у општини Фоча.

По расписаном поступку набавке у датом року запримљене су три понуде од следећих понуђача:

1. ГП „Пут“ А.Д. из Источног Сарајева

2. „Илиџапутеви“ Д.О.О. из Источне Илиџе

3. „Приједорпутеви“ А.Д. из Приједора

 II

             Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке Општине Фоча о додјели Уговора понуђачу „Илиџапутеви“ доо из Источне Илиџе, за извођење радова на санацији дијела градске саобраћајнице (Светосавска) у општини Фоча по цијени од 55.527,78 КМ без ПДВ-а, односно 64.967,50 КМ са ПДВ-ом.

           Изабрани понуђач је од стране Комисије за јавне набавке оцијењен као првопласирани на ранг листи понуђача по критеријуму „најниже цијене технички задовољавајуће понуде.“

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радисав Машић

Подели

Наши пријатељи

Translate »