Одлука о избору најповољнијег понуђачаза извођење радова на Израду измјена и допуна Регулационог плана „Центар“ 1 у општини Фоча

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-014-34
Датум, 16.03.2015 године

На основу члана 42. Статута („Сл.гласник општине Фоча“ број: 8/14, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 39714) , а на препоруку Комисије за јавне набавке Општине Фоча, Начелник Општине Фоча , доноси

О Д Л У К А 

о избору најповољнијег понуђачаза извођење радова на Израду измјена и допуна Регулационог плана „Центар“ 1 у општини Фоча

  I

            На основу обавјештења о набавци које је објављено на Порталу јавних набавки бр. 109-7-2-3-3-3 дана 25.02.2015 године проведен је поступак путем конкурентског захтјева прикупљања понуда за набавку – Израду измјена и допуна Регулационог плана „Центар“ 1 у општини Фоча.

По расписаном поступку набавке у датом року запримљено је шест понуда од следећих понуђача:

1. „Атриј“ доо из Добоја

2. „Пут инжињеринг“ доо из Требиња

3. Институт за грађевинарство „ИГ“ из Требиња

4. „Урбис – центар“ доо из Бања Луке

5. „Роутинг“ доо из Бања Луке

6. „Ипса институт“ доо из Сарајева

 II

             Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке Општине Фоча о додјели Уговора понуђачу „Пут-инжињеринг“ доо из Требиња, за Израду измјена и допуна Регулационог плана „Центар“ 1 у општини Фоча  по цијени од 3.385,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.960,45 КМ са ПДВ-ом.

 

            Изабрани понуђач је од стране Комисије за јавне набавке оцијењен као првопласирани на ранг листи понуђача по критеријуму „најниже цијене технички задовољавајуће понуде.“

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радисав Машић

Подели

Наши пријатељи

Translate »