ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – пословног објекта у ул. Цара Душана – насеље Ливаде у Фочи

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ф  О  Ч  А

Број:02-014-75/15
Датум:20.04.2015.године

          На основу члана члана 2. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – пословног објекта у ул Цара Душана- насеље Ливаде у Фочи број:01-022-20/15 од 17.04.2015.године у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за продају  непокретности -пословног објекта  у ул Цара Душана –
насеље Ливаде у Фочи

 I

        Заинтересованим правним и физичким лицима продаје се путем усмнеог јавног надметања  пословни објекат, који се налази у ул Цара Душана, насеље Ливаде у Фочи, означен као к.ч. број: 2256/3,“Ливаде“ привредни објекат, површине 666 м2, са економским двориштем у површини од 180 м2, уписан у посједовни лист број :462 , к.о. Фоча, чији је посједник Општина Фоча.

II       

        Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

 III

          Почетна продајна цијена некретнине из тачкеIЈавног огласа је 79.000,00 KM.

 IV

          Продаја непокретности ће се одржати дана 04.05.2015.године у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова

          Оглас о јавном надметању – лицитацији за продају непокретности из тачке I Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

 V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10% од почетне продајне цијене пословног објекта, на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

 VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

          Најмањи износ подизања цијене износи 100,00КМ.

          Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 VII

          Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске закључиће се купопродајни уговор.

          Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 15 дана од дана одржавања лицитације.

           Пословни објекат предаће се у посјед купцу након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупне купопродајне цијене на жиро рачун Општине Фоча.

          Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитирани износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

           Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радисав Машић

Подели

Наши пријатељи

Translate »