ЗАКЉУЧЦИ О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА О НАЦРТУ РЕБАЛАНСА ЗА ТЕКУЋУ И БУЏЕТА ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2016.ГОДИНУ

 

На основу чл. 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 23. и 66. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 128. Пословника Скупштине општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 5/09, Пречишћени текст), након разматрања Нацрта ребаланса буџета Општине Фоча за 2015. годину, у оквиру 4. тачке дневног реда, Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године   д о н о с и

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

  1.          Скупштина општине Фоча прихвата Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2015. годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.121/12 и 52/14).

 

2.         Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Oпштине Фоча“.

 

 

Број:   01-022-83/15                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК                               Фоча,  30.11.2015. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Радојица  Млађеновић,с.р.
На основу члана 31. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 23. и 66. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 128. Пословника Скупштине општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 5/09, Пречишћени текст), након разматрања Нацрта буџета Општине Фоча за 2016. годину, у оквиру 5. тачке дневног реда, Скупштина општине Фоча на 31. редовној сједници дана 30.11.2015. године   д о н о с и

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

 

  1.          Скупштина општине Фоча прихвата Нацрт буџета Општине Фоча за 2016. годину и упућује га на јавну расправу и даљу процедуру, у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.121/12 и 52/14).

 

2.         Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Oпштине Фоча“.

 

Број:   01-022-84/15                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК                               Фоча,  30.11.2015. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
Радојица  Млађеновић,с.р.

 

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »