О Д Л У К A О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

 

На основу члана 39. став 2. а у вези чл. 115. и 116.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 53б. и 58. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), тачки 3. и 4. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13), члана 23. став 2. а у вези чл. 92. и 93. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 8/14) и члана 22. Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 3/13), Скупштина Општине Фоча на 5. редовној сједници дана 16.02.2017. године   д о н о с и

О Д Л У К У

о  расписивању  избора  за  избор  чланова 

савјета  мјесних  заједница  на  подручју  општине  Фоча

Члан 1.

(1)  Скупштина Општине Фоча расписује изборе за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча.

(2)  Овом одлуком регулишу се основна питања у вези организовања и спровођења избора за избор чланова савјета мјесних заједница.

(3) Избори за чланове савјета мјесних заједница спроводе се у складу са одговарајућим одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), Изборног закона Републике Српске, Закона о локалној самоуправи, Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 32/10, Пречишћени текст), Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице (у даљем тексту: Упутство), које је донијела Републичка изборна комисија, Статута Општине Фоча, Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Фоча и ове одлуке.

Члан 2.

(1) Број чланова савјета мјесних заједница одређен је Одлуком о мјесним заједницама на подручју општине Фоча.

 • Мандат савјета мјесне заједнице траје четири године.
 • Савјет мјесне заједнице има предсједника.

Члан 3.

(1) Чланови савјета мјесне заједнице бирају се на збору грађана, непосредним и тајним гласањем, на основу општег и једнаког изборног права.

(2)  Чланове савјета мјесне заједнице бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак који на дан расписивања избора имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се органузују и спроводе избори.

Члан 4.

(1)  Избори за чланове савјета мјесних заједница спроводе се, у правилу, истог дана и у исто вријеме.

(2)  Сходно ставу 1. из овог члана, избори за чланове савјета за све мјесне заједнице на подручју општине Фоча ће се одржати у недјељу, дана 23. априла 2017. године, у периоду од 09,00 до 17,00 часова.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, избори за чланове савјета мјесних заједница Викоч и Слатина неће се одржати у предвиђено вријеме због непостојања услова за одржавање избора у овим мјесним заједницама.

            (4) Избори за чланове савјета мјесних заједница Викоч и Слатина ће се организовати и одржати након испуњавања услова за одржавање избора, о чему ће Скупштина Општине Фоча донијети посебну одлуку.

 Члан 5.

(1)  Изборе за члановe савјета мјесних заједница ће спровести Општинска изборна комисија Фоча (у даљем тексту: Изборна комисија) и бирачки одбори, чија је надлежност у организовању и спровођењу избора утврђена Упутством и овом одлуком.

(2)  Сходно ставу 1. из овог члана, Изборна комисија обавља сљедеће послове:

1)  организује и обезбјеђује услове за одржавање избора у мјесним заједницама,

2)  спроводи и надгледа изборе за чланове савјета,

3)  одређује бирачка мјеста на подручју мјесне заједнице за гласање,

4)  стара се о уређењу бирачких мјеста,

5) обезбјеђује да све листе кандидата за чланове савјета мјесне заједнице буду састављене у складу са Упутством и овом одлуком и достављене Изборној комисији на одобрење,

6) врши контролу и овјеру кандидатске листе за учествовање на изборима, у складу са Упутством и овом одлуком,

7)  утврђује редослијед кандидата на гласачком листићу,

8)  врши израду гласачког листића,

9)  врши именовање и обуку чланова бирачких одбора,

10) стара се о безбједности и достављању изборног материјала бирачким одборима,

11) одговорна је за правилно бројање гласачких листића на бирачком мјесту,

12) обавља и друге потребне послове и техничке припреме за организовање и спровођење избора за избор чланова савјета у мјесним заједницама.

Члан 6.

(1) Бирачки одбор за спровођење избора именују се за сваку мјесну заједницу за коју се организују и спроводе избори.

(2) Бирачки обор из става 1. овог члана именује се у саставу који чине предсједник и два члана, који имају замјенике, а који у правилу одражава равноправну полну заступљеност.

(3)  Састав бирачког одбора именује Изборна комисија, на приједлог овлашћених предлагача, најкасније десет дана прије дана одржавања избора за чланове савјета.

Члан 7.

            Кандидате за чланове савјета мјесне заједнице могу предложити:

1) грађани који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се спроводе избори и то:

 1. најмање 30 грађана за мјесну заједницу која има до 1.000 регистрованих бирача,
 2. најмање 50 грађана за мјесну заједницу која има од 1.000 до 5.000 регистрованих бирача,

2)  удружења грађана која дјелују на подручју општине Фоча,

3)  политичке странке које на подручју општине Фоча имају општинске одборе или други вид организације.

Члан 8.

(1) Предложени кандидат за избор чланова савјета мјесне заједнице мора испуњавати сљедеће услове:

1)  да на дан расписивања избора има пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији се савјет кандидује,

 • да је уписан у Централни бирачки списак.

(2)  Овлашћени предлагач из члана 7. ове одлуке за савјет мјесне заједнице:

1) може предложити највише онолико кандидата колико се бира чланова савјета за ту мјесну заједницу,

2) мора водити рачуна о равноправној полној заступљености, у складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини и територијалној заступљености мјесне заједнице.

Члан 9.

(1)  Предлагач из члана 7. ове одлуке је дужан да садржај кандидатске листе утврди у складу са елементима који су предвиђени Упутством и овом одлуком.

(2) Ако су предлагачи грађани, кандидатска листа мора да садржи сљедеће елементе:

1)  редни број,

2)  име и презиме кандидата,

3)  јединствени матични број кандидата,

4)  име и презиме, јединствени матични број и потпис свих грађана предлагача.

(3) Ако је предлагач удружење грађана или политичка странка, кандидатска листа мора да садржи сљедеће елементе:

1)  назив предлагача,

2)  редни број,

3)  име и презиме кандидата,

4)  јединствени матични број кандидата,

5)  потпис и печат предлагача.

(4)  Предлагач подноси захтјев за овјеру кандидатских листа Изборној комисији, најкасније у року од 15 дана прије датума за одржавање избора, на прописаном обрасцу и са одговарајућим прилозима, а то су:

1)  листа кандидата за савјет мјесне заједнице,

2)  кандидатски образац,

3)  изјава кандидата о прихватању кандидатуре.

Члан 10.

 • Овјеру кандидатских листа врши Изборна комисија.

(2) Предлагачи кандидата могу посматрати рад бирачких одбора у току спровођења избора за чланове савјета мјесних заједница, уз услов претходног подношења захтјева за акредитацију,

(3) Захтјев за акредитацију из става 2. овог члана подноси се Изборној комисији, најкасније десет дана прије одржавања избора, на одговарајућем обрасцу, уз одговарајуће прилоге, у складу са Упутством.

Члан 11.

(1) Изборна комисија је дужна да, на основу достављених приједлога, у складу са Упутством, утврди коначну листу кандидата за чланове савјета мјесне заједнице.

(2) Изборна комисија припрема и овјерава гласачки листић за избор чланова савјета мјесне заједнице, који садржи:

1)  назив Општине Фоча, као јединице локалне самоуправе на чијем подручју се налази мјесна заједница у којој се спроводе избори,

 • назив мјесне заједнице за коју се спроводе избори,
 • датум одржавања избора,
 • име и презиме кандидата са називом предлагача,
 • упутство о начину правилног гласања и испуњавања гласачког листића,
 • печат Изборне комисије.

(3) Редослијед кандидата за чланове савјета мјесне заједнице на гласачком листићу утврђује се према азбучном реду презимена и имена кандидата.

Члан 12.

(1) Број присутних бирача на збору грађана који је потребан за избор чланова савјета мјесне заједнице утврђен је Одлуком о мјесним заједницама на подручју општине Фоча за пуноправно одлучивање збора грађана и износи:

1) 1/3 бирача за мјесну заједницу до 100 бирача,

2) 1/5 бирача за мјесну заједницу од 100 до 1.000 бирача,

3) 1/10 бирача за мјесну заједницу преко 1.000 бирача.

(2) Уколико на збору грађана мјесне заједнице за избор чланова савјета није присутан потребан број грађана из става 1. овог члана, избори за чланове савјета у тој мјесној заједници ће се поновити у року од 15 дана.

(3)  Одлуку о понављању избора из става 2. овог члана доноси Изборна комисија.

(4) Поновни избори из става 3. овог члана спроводе се на основу кандидатских листа и извода из Централног бирачког списка који су коришћени на изборима савјета мјесне заједнице на којим није присуствовао потребан број грађана.

Члан 13.

(1)  Ако се на неким бирачким мјестима због одзива грађана укаже потреба за продужење гласања у односу на утврђено вријеме трајања избора из члана 4. ове одлуке, Изборна комисија и бирачки одбор ће омогућити присутним грађанима који се затекну на бирачком мјесту да изврше гласање.

(2)  У случају из става 1. овог члана, бирачки одбор ће затворити просторију у којој се врши гласање и омогућити присутним бирачима да изврше гласање, а о продужењу трајања гласања обавијестити Изборну комисију.

Члан 14.

Приликом изјашњавања о кандидатима са листе за савјет мјесне заједнице, бирач може гласати највише за онолико кандидата са листе колико чланова се бира у састав савјета те мјесне заједнице.

Члан 15.

            (1) Пребројавање гласачких листића и утврђивање резултата избора на бирачком мјесту врши бирачки одбор, о чему саставља одговарајући записник.

(2) Сходно ставу 1. из овог члана, бирачки одбор врши: бројање неискоришћених и упропаштених гласачких листића, бројање потписа бирача који су гласали на бирачком мјесту, бројање гласачких листића у гласачкој кутији, утврђивање и бројање важећих и неважећих гласачких листића, утврђивање броја важећих гласова за сваког кандидата појединачно и достављање изборног материјала, а на начин и у поступку у складу са Упутством и овом одлуком.

            (3)  Неважећи гласачки листић је:

1) листић на којем је означен већи број кандидата од броја који се бира,

2) непопуњен листић и

3) листић који је попуњен на начин да се не може са сигурношћу утврдити како је бирач гласао.

Члан 16.

            (1) Изборна комисија утврђује изборне резултате за сваког кандидата за сваку мјесну заједницу посебно и јавно објављује резултате избора за све мјесне заједнице.

(2) За чланове савјета мјесне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова.

(3)  У случају да два или више кандидата добију исти број гласова, сматра се да је за члана савјета мјесне заједнице изабран кандидат женског пола или млађи кандидат.

(4) Сходно ставу 3. из овог члана, ако кандидати женског пола добију исти број гласова, сматра се да је изабран млађи кандидат.

(5) Изборна комисија објављује резултате избора у „Службеном гласнику Општине Фоча“, на огласној табли Општинске управе Општине Фоча, на интернет страници Општине Фоча, на огласној табли мјесне заједнице за коју су одржани избори, као и давањем одговарајућих обавјештења путем Радија Фоче.

Члан 17.

(1)  Кандидати за члана савјета мјесне заједнице, као и предлагачи кандидата могу у писаној форми изјавити приговор Изборној комисији због неправилности у спровођењу избора за чланове савјета, на начин и у поступку у складу са Упутством.

            (2) Одлука Изборне комисије о изјављеним приговорима на спровођење избора је коначна.

            (3) Након окончања поступка одлучивања по приговорима на спровођење избора, Изборна комисија доноси одлуку о потврђивању резултата избора за чланове савјета мјесних заједница.

Члан 18.

(1) Изборна комисија у року од седам дана од дана потврђивања резултата избора издаје увјерења изабраним члановима савјета мјесне заједнице.

(2) Изборна комисија је дужна да организује заказивање и одржавање конститутивне сједнице савјета мјесне заједнице.

(3) Сматра се да је савјет мјесне заједнице конституисан избором предсједника савјета мјесне заједнице.

(4) Предсједника савјета мјесне заједнице бирају чланови савјета, из реда изабраних чланова, већином гласова од укупног броја чланова савјета, при чему сваки члан савјета има право предлагања предсједника савјета мјесне заједнице.

Члан 19.

            (1) Стручна служба Скупштине Општине Фоча је дужна да обавијести јавност и грађане о датуму и времену одржавања избора за чланове савјета мјесних заједница путем одговарајућих обавјештења, која ће истаћи на огласној табли Општинске управе Општине Фоча, интернет страници Општине Фоча, путем Радија Фоче и других средстава јавног информисања, на огласним таблама у сједишту мјесних заједница, као и на други одговарајући начин.

            (2)  Средства за спровођење избора ће се обезбиједити из буџета Општине Фоча.

            (3) Изборна комисија је дужна да у року од тридесет дана од дана спровођења избора достави Скупштини Општине Фоча писану информацију о спровођењу, реализацији и имплементацији избора и изборних резултата за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча.

Члан 20.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

Број:  01-022-6/17                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

Фоча, 16.02.2017. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

                                                                                                             Изет  Спахић

 

 

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »