Poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Opštine Foča

REPUBLIKA  SRPSKA
OPŠTINA  FOČA
SKUPŠTINA  OPŠTINE  FOČA
F O Č A

Broj:  01-013-sl
Foča, 25.02.2019. godine

Predmet:  Poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu

                   nagrada i priznanja Opštine Foča.-

 

Odlukom  o  utvrđivanju  nagrada  i  priznanja  Opštine  Foča („Službeni glasnik Opštine Foča“, broj 2/16), Skupština Opštine Foča je ustanovila sljedeće nagrade i priznanja:

1)  Povelja Opštine Foča,

2)  Počasni građanin opštine Foča,

3)  Zahvalnica Opštine Foča i

4)  Novčana nagrada.

 

Povelja  Opštine  Foča je najviše priznanje Opštine Foča, koje se dodjeljuje domaćim i stranim fizičkim ili pravnim licima kao poseban vid priznanja za rad i izuzetan doprinos u razvoju Opštine Foča u oblastima privrede, nauke, obrazovanja, zdravstva, kulture i drugim oblastima stvaralaštva, kao i za rad i djela od opšteg značaja i interesa za Opštinu Foča.

Povelja simbolizuje trajnu vezu između Opštine Foča i subjekata koji su zaslužili ovo najviše priznanje.

Počasni  građanin  opštine  Foča je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim licima, građanima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kao i stranim državljanima koji nemaju prebivalište na području opštine Foča. Ovo priznanje dodjeljuje se licima koja su se dugogodišnjim radom i u dužem kontinuitetu naročito istakla ili su ostvarila naročit ili značajan doprinos u razvoju, promociji i afirmaciji Opštine Foča u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i razvoju i unapređenju međunarodne saradnje Opštine Foča u raznim oblasti rada i stvaralaštva, koji je od opšteg i posebnog značaja za opštinu Foča i njene građane.

Ovo priznanje simbolizuje trajnu vezu Opštine Foča i njenih građana sa ličnostima koje su proglašene počasnim građaninom.

Zahvalnica Opštine Foča je priznanje koje se dodjeljuje domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za djela koja zaslužuju opšte poštovanje i priznanje, a posebno za učinjena humana djela i humanitarne aktivnosti, nesebično požrtvovanje u spasavanju ljudi i imovine, ispoljenu ličnu hrabrost ili solidarnost, za naročito uspješne pojedince i pravna lica u oblasti poljoprivredne proizvodnje, turizma i drugih oblasti privrede, borbu za slobodno i ljudsko dostojanstvo, izgradnju civilnog društva, uspješnu saradnju i doprinos pozitivnom imidžu Opštine Foča, kao i za djela koja doprinose srećnijem i humanijem življenju na području opštine Foča.

 

Novčana  nagrada se dodjeljuje domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za opštepriznati rad i djela, kao i za djela i lične uspjehe koji doprinose opštoj afirmaciji organizacija, institucija i Opštine Foča ili su postigli značajna ostvarenja i značajne rezultate na očuvanju i unapređenju opštedruštvenih vrijednosti u raznim oblastima rada i života, kao i u stvaralačkim aktivnostima, kao što su: borba protiv droge, nasilja u porodici i svih vrsta diskriminacije, zalaganje za mir, suživot i demokratiju, postignuti uspjesi na takmičenjima u oblasti nauke, obrazovanja, kulture, umjetničkog rada i stvaralaštva, sporta i slično.

Visinu novčane nagrade utvrđuje Skupština Opštine Foča, posebnom odlukom, na prijedlog Načelnika Opštine Foča i Komisije za nagrade i priznanja.

Nagrade i priznanja Opštine Foča mogu se dodjeljivati domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima, za života, a mogu se dodijeliti i posthumno.

Nagrade i priznanja ne mogu se dodjeljivati licima koja su izuzeta iz postupka predlaganja i ocjene prijedloga, kao kandidata, a to su: funkcioneri Opštine Foča; odbornici Skupštine Opštine Foča; izabrani predstavnici i nosioci izvršnih funkcija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj; predsjednici političkih stranaka na bilo kojem nivou u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini; lica koja su pravosnažnom sudskom presudom, koju je donio bilo koji sud na području Bosne i Hercegovine ili drugi sud matične zemlje u slučaju predlaganja stranog državljanina, osuđena za krivična djela protiv: života i tijela, slobode i prava građana, dostojanstva osobe i morala, imovine, pravosuđa, službene i druge odgovorne dužnosti, osnova društvenog uređenja i sigurnosti, na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci.

Navedena ograničenja i izuzeća odnose se samo za vrijeme trajanja mandata izabranih predstavnika i nosilaca izvršnih funkcija, odnosno predsjednika političkih stranaka.

Opštinski službenici i radnici zaposleni u Opštinskoj upravi Opštine Foča ne mogu biti predloženi za dodjelu nagrade ili priznanja od Načelnika Opštine Foča ili neposrednog rukovodioca odjeljenja ili službe u čijem sastavu je službenik ili radnik zaposlen, odnosno raspoređen.

Pored posebnih kriterijuma koji su predviđeni posebno za svaku od predviđenih nagrada i priznanja, predlaganje kandidata i dodjela nagrada i priznanja vrši se na osnovu sljedećih jedinstvenih  kriterijuma:

–  izuzetan doprinos u razvoju Opštine Foča,

–  zasluge u izgradnji, stvaranju i njegovanju odnosa sa drugim jedinicama lokalne samouprave,

– postignuti izuzetni rezultati u privređivanju, usvajanju novih tehnologija, tehničkih unapređenja, racionalizacije i novatorstva,

–  izuzetna ostvarenja i postignuti vrhunski rezultati u oblasti nauke, obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta i fizičke kulture,

–  izuzetan doprinos u humanitarnim i dobrotvornim akcijama, ispoljena hrabrost u vanrednim situacijama na spašavanju ljudskih života i sprečavanju materijalnih i drugih šteta.

Povelja se može dodijeliti istom fizičkom ili pravnom licu samo jednom.

U jednoj kalendarskoj godini Povelja se može dodijeliti najviše za dva lica.

Istom licu može se dodijeliti samo jedna nagrada ili priznanje.

Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja mogu  podnijeti: Načelnik Opštine Foča i drugi funkcioneri Opštine Foča, odbornici Skupštine Opštine Foča, klubovi odbornika, političke stranke, koalicije i drugi subjekti koji učestvuju u radu Skupštine, radna tijela Skupštine, javne ustanove i preduzeća, privredna društva, udruženja građana, mjesne zajednice, kao i druge organizacije i zajednice koje imaju sjedište ili rade i djeluju na području opštine Foča.

Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja podnosi se u pisanoj formi, koji mora  da  sadrži sljedeće obavezne elemente:

–  podatke o podnosiocu prijedloga,

–  naziv ili ime kandidata za dodjelu nagrade ili priznanja,

–  navođenje osnovnih podataka o kandidatu za dodjelu nagrada ili priznanja (ime i prezime i kraća biografija za fizička lica, odnosno zvanični naziv pravnog lica i podaci o njegovom poslovnom djelovanju),

–  odgovarajuće obrazloženje prijedloga, sa navođenjem osnovnih podataka i elemenata koji opravdavaju kandidaturu za dodjelu nagrada ili priznanja.

Prijedlog može, ali i ne mora da sadrži i vrstu nagrade ili priznanja za koju se predlaže navedeni kandidat.

Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja dostavlja  se sekretaru Skupštine Opštine Foča.

Sve dostavljene prijedloge razmatra Komisija  za  nagrade  i  priznanja, koja utvrđuje konačan prijedlog kandidata za dodjelu nagrada i priznanja i dostavlja ga Skupštini Opštine Foča na razmatranje i odlučivanje.

Prilikom razmatranja dostavenih prijedloga, Komisija je dužna da uvaži, razmotri i ocijeni i one prijedloge u kojim predlagač nije naveo predloženu vrstu nagrade i priznanja, a nije vezana prijedlogom predlagača u pogledu vrste nagrade i priznanja.

Prijedlog predlagača u pogledu određivanja vrste nagrade i priznanja ne obavezuje Komisiju prilikom utvrđivanja konačnog prijedloga.

Odluku o dodjeli nagrada i priznanja donosi Skupština  Opštine  Foča na svojoj redovnoj sjednici, u okviru posebne tačke dnevnog reda.

Skupština donosi donijeti odluku o dodjeli nagrada i priznanja Opštine Foča izjašnjavanjem o svakom prijedlogu Komisije.

Odluka o dodjeli nagrada i priznanja objavljuje se u „Službenom glasniku Opštine Foča“.

 

Nagrade i priznanja dodjeljuju se jednom godišnje, na svečanoj sjednici Skupštine Opštine Foča, koja se zakazuje i održava povodom obilježavanja 9. maja Dana Opštine Foča.

 

Na osnovu ovlašćenja iz člana 21. Odluke o utvrđivanju nagrada i priznanja Opštine Foča, pozivam Vas da uzmete učešća u dostavljanju inicijative za dodjeljivanje nagrada i priznanja Opštine Foča za 2019. godinu.

Shodno prednjem, odluku o dodjeli nagrada i priznanja Opštine Foča za 2019. godinu donijeće Skupština Opštine Foča, na prijedlog Komisije za nagrade i priznanja, na svojoj redovnoj sjednici, koja je prema Programu rada Skupštine Opštine Foča za 2019. godinu planirana da se održi krajem mjeseca aprila tekuće godine.

Svečana sjednica Skupštine Opštine Foča održaće se u četvrtak, dana 9. maja  2019. godine povodom obilježavanja Dana Opštine Foča, na kojoj će se nagrade i priznanja uručiti dobitnicima.

Shodno planiranim aktivnostima i obavezama Komisije za nagrade i priznanja i Skupštine Opštine Foča, kao i ovlašćenih službenika u obradi dostavljenih prijedloga, utvrđivanju konačnog prijedloga i odlučivanju po istom, potrebno je da Vaš prijedlog, u skladu sa navedenim elementima, dostavite u pisanoj formi na adresu Skupštine Opštine Foča – Komisija za nagrade i priznanja, najkasnije  do  petka, dana  5.  aprila  2019. godine.

 

 

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE  OPŠTINE
Izet  Spahić

happy wheels