Javni oglas o prodaji nepokretnosti

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA FOČA

NAČELNIK OPŠTINE

F  O  Č  A

 

Broj:02-014-248/19

Datum:05.07.2019.godine

 

 

Na osnovu člana II Odluke Skupštine opštine Foča o prodaji nepokretnosti označene kao k.č. broj:549 KO Brod broj: 01-022-72/19 od 27.06.2019. godine i u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/12), Načelnik opštine Foča, objavljuje

 

 

 

J A V N I  O G L A S

o prodaji nepokretnosti označene kao k.č. broj:549 KO Brod

                                                                                                I

 

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima prodaje se nepokretnost označena kao k.č. broj: 549, zv. „Brod“ po kulturi kuća izgrada u površini od 168 m² i pripadajuće zemljište označeno kao k.č.549 zv „Brod“ po kulturi dvorište u površini od 448 m², posjedovni list broj:46/3, KO Brod,  koja se nalazi na Trnovačama.

Prodaja nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem.

Sve potrebne informacije vezano za predmetne nekretnine, kao i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 do 15,00 časova u  Odjeljenju za prostorno uređenje,stambeno-komunalne poslove.

 

     

                                                                                                II

Početna prodajna cijena nekretnine koja je predmet prodaje je 15.829,80KM.

 

 

                                                                                               III

 

Licitacija će se održati dana 22.07.2019. godine u sali broj 31 u Opštini Foča, sa početkom u 11 časova.

Oglas o javnom konkursu – licitaciji za prodaju zemljišta  iz tačke I javnog oglasa  biće objavljen putem Radija Foče, na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Foča, najkasnije 15 dana prije licitacije.

 

 

                                                                                                IV

 

Učesnici licitacije su obavezni položiti kauciju na ime obezbjeđenja učešća u javnom nadmetanju u iznosu od 10 %  od početne prodajne cijene zemljišta  odnosno 1.582,00 KM na blagajni opštine Foča, pola sata prije zakazane licitacije.

 

 

                                                                                                V

Na licitaciji moraju učestvovati najmanje dva učesnika.

Najmanji iznos podizanja cijene iznosi 100,00 KM.

Učesnici licitacije su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom, odnosno ovjerenom punomoći za zastupanje, ukoliko se radi o zastupniku.

 

                                                                                                 VI

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uz pribavljeno mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se kupoprodajni ugovor.

Kupac je dužan ukupnu izlicitiranu cijenu platiti u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

Nepokretnost će se predati kupcu u posjed nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji kod notara i uplate ukupno izlicitirane cijene na žiro račun Opštine Foča.

Ako učesnik licitacije čija je ponuda najpovoljnija odustane od zaključenja pisanog ugovora gubi pravo na vraćanje položene kaucije. Ako izlicitari iznos ne uplati u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao.

Ostalim učesnicima nadmetanja položena kaucija biće vraćena.

 

 

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

 

Radisav Mašić

 

happy wheels