36. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА – Дневни ред

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА
Ф О Ч А

Број: 01 – 013 – 36 / 20
Фоча, 23.1.2020. године

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17), с а з и в а м

ТРИДЕСЕТ ШЕСТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

Тридесет шеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 30. јануара 2020. године, у сали Центра за културу и информисање, у Фочи, са почетком у 10,00 часова.

За Тридесет шесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је на својој Тридесет седмој сједници, одржаној 21. јануара 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Записник са Тридесет пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.12.2019. године,
2. Информација о реализацији закључака са Тридесет пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.12.2019. године,
3. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину,
4. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности за 2020. годину,
5. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2020. годину,
6. Приједлог одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга ПВиК „Извор“ а.д. Фоча,
7. Приједлог одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга КП „Комуналац“ а.д. Фоча,
8. Приједлог одлуке о куповини непокретности у Улици цара Лазара, у Фочи, означене као к.ч. број: 2896/6, уписане у п.л. број: 1151 к.о. Фоча,
9. Приједлог одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. број: 256, уписане у п.л. број: 99/10 к.о. Миљевина,
10. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2019. годину,
11. Информација о раду Скупштине Општине Фоча у 2019. години, са реализацијом закључака и одборничких иницијатива,
12. Информација о раду сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча у 2019. години,
13. Одговори на одборничка питања,
14. Одборничка питања,
15. Иницијативе одборника,
16. Текућа питања.

Напомена:
У прилогу позива за одржавање сједнице достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.
Изузетак представљају тачке: 14, 15. и 16. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Изет Спахић

Вијести

Translate »