ЈАВНИ ОГЛАС за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2020.годину

На основу члана 63. став (1) и члана 80. став (2) Закона о републичкој управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), члана 14. и 27. Закона о расељеним лицима,повратницима и избјеглицама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске” број 42/05 и 52/12) а у вези са реализацијом Програма рјешавања проблема избјеглица, расељених лица и повратника за 2020. годину, в. д. директор Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске објављује


ЈАВНИ ОГЛАС
за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за
2020.годину


1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је подношење пријава ради пружања финансијске помоћи намијењене за суфинансирање пројеката расељеним лицима, интерно расељеним лицима, повратницима и избјеглицама, у циљу обезбјеђења услова за одрживост повратка , побољшања квалитета живљења, унапређења и јачања пољопривредне производите, занатске дјелатности и запошљвавања/самозапошљавања за сљедеће пројекте :


а) Пројекте у пољопривреди и сточарству:

• изградња и проширење помоћних објеката за сточарство,
• набавка пластеника и опреме за пластеник,
• набавка крупне и ситне стоке,
• опремање објеката за прерадарство,
• набавка опреме-система за наводњавање, опреме за сушаре, и др.,
• набавка пчелињих друштава и опреме за пчеларство ,
• набавка пољопривредне механизације, опреме и прикључака,
• набавка садница воћа и подизање воћњака, винограда и др. култура,
• набавка садница и сјемена за производњу љековитог биља.


б) Пројекте за занатско и производно-услужну дјелатност:

• изградњу, обнову и реконструкцију пословног објекта, набавку опреме и алата, улагање у обртна средства.
Физичка лица-расељена/избјеглице, интерно расељена лица и повратници могу аплицирати само за један од наведених пројеката.


2. ПРАВО УЧЕШЋА
а) Пријаву на Јавни оглас могу поднијети:

– Избјеглице, расељена лица, и повратници на територији Републике Српске,
– Интерно расељена лица у Републици Српској,
– Повратници у Федерацију БиХ .

б) Учешће у суфинансирању пројекта се примјењује на сљедећи начин:

• Ако је укупна вриједност пројекта до 2.000,00 КМ лично суфинансирање је у износу од 0%;
• Ако је укупна вриједност пројекта од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ лично суфинансирање је у износу од 10%;
• Ако је укупна вриједност пројекта од 5.000,00 КМ до 10.000,00 КМ, лично суфинансирање је у износу од 20 %;
• Ако је укупна вриједност пројекта преко 10.000,00 КМ лично суфинансирање је 30 %.
Лично учешће у суфинансирању пројекта се рачуна као проценат од укупне вриједности пројекта за једног корисника.


3. ОПШТИ КРИТЕРИЈИ
Пријава треба обавезно да садржи сљедеће документе:

1) ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НАЈАВНИ ОГЛАС– читко попуњен и потписан образац пријаве на Јавни оглас, који се може преузети на веб страници Секретаријата или у просторијама Републичког секретариата за расељена лица и миграције РС; адреса: Трг Републике Српске бр. 1, ламела Б, III спрат, канцеларија бр. 18. или у просторијама општине Фоча – шалтер сала.
Напомена
Обавезно у пријави навести трансакциони рачун на који ће се средства дозначити у случају да се иста одобре и назив банке, те приложи извод из банке о отвореном рачуну или копују банковне картице.

2) УВЈЕРЕЊЕ – ПОТВРДУ О ОСТВАРЕНОМ ПОВРАТКУ/СТАТУСУ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, ИЗДАТУ ОД надлежног органа за општину повратка/пребивалишта или неки други документ којим се то доказује (копија личне карте или пријава о пребивалишту ).

3) ДОКАЗ О ВЛАСНИШТВУ:

• ЗКИ (земљишно књижни извадак), Посједовни лист-препис или ККЊ (катастарско књижни уложак) за земљиште, који морају бити издати на подносиоца пријаве или члана уже породице уз достављање доказа о сродству;
• Потписана изјава власника о посједовању помоћног објекта за сточарску и занатску дјелатност.

НАПОМЕНА: Услов за добијање помоћи из програма одрживог повратка за пројекте у пољопривреди је власништво над земљиштем од најмање 5.000 м2, или уговор о закупу (на исту површину) од најмање 10 година, а за пројекте из пластеничке и пчеларске производите потребно је имати у власништву најмање 1.000 м2 или у уговор о закупу (на исту површину) од најмање 5 година. (Уговор о закупу мора бити овјерен од стране надлежног органа).

4) КУЋНА ЛИСТА
Издата у општини повратка/ пребивалишта након објаве овог Јавног огласа.

5) ИЗЈАВА о СПРЕМНОСТИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА- У изјави подносилац пријаве наводи да је спреман суфинансирати пројекат према условима из јавног огласа у одређеном проценту сходно укупној вриједности пројекта за који је аплицирао.

6) ДОКАЗ О РЕГИСТРАЦИЈИ
За занатску, обртничку дјелатност и пољопривредна газдинства се доказује рјешењем или потврдом надлежног органа о регистрации или потврдом да је регистрација у току (за подносиоца пријаве или плана породичног домаћинства), а за нерегистрована пољопривредна газдинства потписана изјава власника да се бави пољопривредном или занатском дјелатношћу.

7) ИЗЈАВА О РАНИЈЕ КОРИШТЕНИМ СРЕДСТВИМА
У изјави подносилац пријаве обавезно изјављује да ли је он или неко од пријављених чланова на кућној листи био или није био корисник финансијских средстава од стране Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске/ Републичког секретариата за расељена лица и миграције Републике Српске.

Додатно ће се бодовати докази из општих критерија под тачком 4. б. и 7.

4. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ

Докази из посебних критерија нису обавезни али ће се на основу истих извршити бодовање пријава. Подносилац пријаве уз пријаву подноси оригинал или копију увјерења, потврде или других докумената издатих од надлежних органа, којим се доказује да он или друго лице са пријављене кућне листе припада одређеној рањивој категорији или су у стању социјалне потребе.
1) Рањиве категорије или социјални статус који ће се бодовати :

а) породице погинулих бораца ;
б) лица са инвалидитетом; ц) самохрани родитељи ;
д) породице несталих особа и бивших логораша ;
е) корисници сталних новчаних примања од стране надлежног Центра за социјални рад;
ф) незапослена лица;
г) млади брачни парови до 35 година старости, са малољетном дјецом.

2) Образац пројектног приједлога- читко попуњен и потписан пројектни приједлог, на обрасцу који је доступан на веб сајту  Секретаријата, или се може преузети лично у просторијама Секретаријата, Трг Републике Спске бр. 1, спрат 3/18 или у просторијама општине Фоча – Шалтер сала

5. НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА
Избор пројеката и корисника помоћи по основу овог јавног огласа,ће вршити Комисија коју ће именовати в.д. директор Републичког секретариата за расељена лица и миграције Републике Српске. Комисија ће разматрати пријаве у складу са одредбама овог јавног огласа и Процедурама које ће донијети в.д. директора Републичког секретариата за расељена лица и миграције Републике Српске за 2020. годину .
Све благовремено поднесене пријаве које испуњавају прописане услове биће рангиране, а средства ће се додјељивати до расположивог износа.
Неблаговремене, непотпуне пријаве као и пријаве које се не односе на понуђене врсте помоћи се неће узети у разматрање.

6. НАЧИН ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС

Достављање пријава се врши препоручено поштом или лично на адресу:
Републички секретариат за расељена лица и миграције Републике Српске,
Сектор за одрживи повратак и људска права,
ул. Трг Републике Српске бр. 1,
78000 Бања Лука
са назнаком „Пријава на Јавни оглас за подношење пријава за остваривање помоћи
из Програма одрживог повратка”
(На полеђини коверте навести име и презиме и тачну адресу)

Јавни оглас остаје отворен 30 дана рачунајући од дана објављивања и због ситуације са корона вирусом, биће продужен.

Додатне информације се могу добити на телефон: 051/338-785 и 051/338-783.
Прелиминарне , а након проведеног жалбеног поступка и Коначне ранг листе ,по овом јавном огласу ће бити објављене на веб страници Републичког секретариата за расељена лица и миграције РС.

НАПОМЕНА:
Пријаве потенцијалних корисника који се налазе на утврђеним Коначним ранг листама корисника помоћи из претходних Јавних огласа за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2018. и 2019. годину се неће наставити рјешавати након објављивања Коначне ранг листе по овом Јавном огласу, односно све наведене пријаве ће се сматрати неважећим.

Подели

Наши пријатељи

Translate »