Најава за: 39. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

ОПШТИНА ФОЧА
39. редовна сједница

Скупштина Општине Фоча

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м

ТРИДЕСЕТ  ДЕВЕТУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Тридесет девета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 2.  јула  2020.  године, у сали Градског народног позоришта Фоча, у Фочи, са почетком у 9,00  часова.

За Тридесет девету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Четрдесетој сједници, одржаној 23. јуна 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи       

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

           

1. Записник са Тридесет осме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године,

2. Информација о реализацији закључака са Тридесет осме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године,

3. Приједлог одлуке о задужењу Општине Фоча емисијом хартија од вриједности,

4. Приједлог одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом,

5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама,

6. Приједлог одлуке о одређивању радног времена трговинских и занатских дјелатности на подручју општине Фоча,

7. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2019. годину:

     1)  Сједиште замјеника Фоча,  

     2)  Сједиште замјеника Требиње,  

8. Информација о стању и актуелној финансијској ситуацији у Јавној здравственој установи „Апотека Фоча“ Фоча:

     1)  Информација по закључку Скупштине Општине Фоча, од 4.6.2020. године,

     2)  Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину,

     3)  Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину,

9. Разрјешење дужности и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Општине Фоча:

      1)  Разрјешење дужности начелника Одјељења за општу управу по основу наступања разлога за престанак радног односа,

      2)  Именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу,

10. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Фоча за 2019. годину,

11. Извјештај о реализацији Плана рада Општинске управе Општине Фоча за 2019. годину,

12. Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2019. годину,

13. Информација о стању и пословању предузећа у области водоснабдијевања,

14. Информација о стању и пословању предузећа у области комуналних услуга,

15. Информација о стању привреде на подручју општине Фоча,

16. Информација о стању запослености у општини Фоча, са посебним освртом на број запослених, „рад на црно“, уплату доприноса и друге показатеље,

17. Информација о стању у области занатско – предузетничке дјелатности на подручју општине Фоча,

18 . Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча,

19. Информација о стању у области борачко – инвалидске заштите на подручју општине Фоча,

20. Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине Фоча,

21. Информација о стању у области цивилне заштите на подручју општине Фоча,

22. Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација са подручја општине Фоча у 2019. години,

23. Информација о стању у области лова и риболова на подручју општине Фоча,

24. Информација о реализацији иницијатива одборника,

25. Одговори на одборничка питања,

26. Одборничка питања,

27. Иницијативе одборника,

28. Текућа питања.


Приједлог одлуке о задужењу Општине Фоча емисијом хартија од вриједности (тачка 3) и Приједлог одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом (тачка 4) из приједлога дневног реда је дефинисан од стране предлагача након утврђивања одређених претходних питања и постизања сагласности од стране Министарства финансија Републике Српске, у складу са Записником са Четрдесете сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 23. јуна 2020. године.

Ови приједлози биће предмет разматрања на Комисији за статутарна питања и прописе.

Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину (тачка 8.2) и Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину (тачка 8.3) већ су достављени у радним материјалима и били су предмет разматрања на 38. редовној сједници од 4.6.2020. године, па се неће поново достављати.

Материјал за тачку 9. Разрјешење дужности и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу Општинске управе Општине Фоча доставиће се на приједлог Начелника Општине Фоча, који је, у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, надлежан да достави приједлог за именовање.

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Изет  Спахић

Подели

Наши пријатељи

Translate »