Ј А В Н И ОГЛАС ЗА ПОКУШАЈ СПОРАЗУМНОГ РЈЕШАВАЊА ИМОВИНСКИХ ОДНОСА У ПОСТУПКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФОЧИ

На основу плана 25. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, број 112/06,37/07,66/08 и 79/15), а у вези са планом 82.Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске” број 13/02,87/07,50/10 и 66/18) и планом 63. Статута општине Фоча (“Службени гласник општине Фоча” број: 8/17 ) , Начелник општине Фоча, објављује

Ј А В Н И ОГЛАС
ЗА ПОКУШАЈ СПОРАЗУМНОГ РЈЕШАВАЊА ИМОВИНСКИХ ОДНОСА
У ПОСТУПКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФОЧИ

I

Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1428/20 од 28. маја 2020 године утврђен је општи интерес за реконструкцију улице Цара Лазара у Фочи.

II

Сходно одредби плана 23. Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, број 112/06,37/07,66/08 и 79/15), испуњени су услови да корисник експропријације-Општина Фоча, путем Правобранилаштва Републике Српске-сједиште замјеника Фоча, поднесе приједлогза потпуну експропријацију непокретности означених као:
– к.п. број: 2557/2,улица,површине 52 м2, и к.п. број: 2557/1,улица ,површине 347 м2 , уписане у п.л. број: 439, к.о. Фоча ,као посјед :државна својина Јавно добро путеви Фоча у дијелу 1/1;
– к.п. број. 2564/1,њива 5.класе, површине 299м2,уписана у п.л. број 157 к.о. Фоча , као посјед Бодирога Симе Савка ,уд. Вујице ,у дијелу 1/1. Површина која се изузима је 99,30 м2.
– к.п. број: 2554/1 ,двориште,површине 195 м2, уписана у п.л. број: 1598 к.о. Фоча , као посјед Радовић Милорада Милојка у дијелу 1/1. Површина која се изузима је 41,70 м2.
– к.п. број: 2553, двориште ,површине 474 м2 уписана у п.л. број 1597 к.о. Фоча , као посјед Радовић Крста Милојица и Радовић Крста Рајко у дијелу од по 1/2. Површина која се изузима је 40,30 м2.
– к. п. број: 2551,двориште, површине 164 м2 ,уписана у п.л. број: 1599. к.о. Фоча , као посјед Радовић Мирка Радојко у дијелу 1/1. Површина која се изузима је 42,20 м2.
– к.п. број: 2564/2, двориште,површине 422м2, уписана у п.л. број:1095 к.о. Фоча као посјед Кулић Милована Вукадин у дијелу 1/1. Површина која се изузима је 0,80 м2.
-к.п. број: 2550, двориште,површине 119 м2, уписана у п.л. број: 1771 к.о. Фоча, као посјед Станојевић Миладина Драгослав у дијелу 1/1. Површина која се изузима је 0,30 м2.
– к.п. број: 2540,двориште,површине, 477м2, и к.п. број: 2539 ,њива 2 класе,површине 290 м2 уписане у п.л. број. 1717 к.о. Фоча, као посјед Симовић Милка Лазо у дијелу од 1/1.Површина која се изузима је 152,60 м2 и 19,70 м2.

– к.ч. број: 2538, двориште;површине 319 м2,уписана у п.л. број 1720 к.о. Фоча ,као посјед Симовић Вељка Илија у дијелу 1/1. Површина која се изузима је 9,40 м2.
– к.ч. број: 2541/1, воћњак,површине 1539м2,уписана у п.л. број:2880 к.о. Фоча,као посјед :Марић Јова Радмил у дијелу од 5/28, Марић Вељка Хелена у дијелу од 5/28, Милановић Јова Радмила у дијелу од 5/28, Симовић Илије Вељко у дијелу од 1/28 и Стевановић Ранка Милија у дијелу од 12/28.

III

У складу са чланом 25.став 1. тачка в) Закона о експропријацији (“Службени гласник Републике Српске”, број 112/06,37/07,66/08 и 79/15),корисник експропријације- Општина Фоча позива посједнике непокретности наведених у тачки II овог огласа да у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа,приступе у службене просторије Општине Фоча- Шалтер сала ,шалтер број 3,сваким радним даном у времену од 7-15 часова како би се покушало споразумно ријешити питање стицања права власништва на непокретностима које се изузимају, а прије самог подношења приједлога за експролријацију истих.

IV

Уколико се посједници непокретности наведених у тачки II овог огласа у остављеном року не јаве на јавни оглас,сматраће се да нису заинтересовани за споразумно рјешавање овог питања, прије подношења приједлога за експропријацију.
Експропријација непокретности ће се вршити редовним поступком експропријације прописаним Законом о експропријацији,пред органом управе за имовинско-правне послове -РУ за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Фоча, а по приједлогу корисника експропријације- општине Фоча

јавни оглас
Подели

Наши пријатељи

Translate »