КОНКУРС за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката

Министарство породице, омладине и спорта позива омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских програма и пројеката на Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката.

1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ:

На Конкурс се могу пријавити организације које су, до дана затварања овог конкурса, испуниле обавезу уписа у Омладински регистар који води ово Министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске”, број 45/12).

2. ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката: а) да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској, б) да су носиоци реализације програма и пројеката, до дана затварања овог конкурса, испунили све раније утврђене обавезе према Министарству, в) да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе, г) да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске, д) да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике, ђ) да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и е) да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса.

3. НАМЈЕНА И ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА:

Укупан износ средстава која ће бити додијељена по конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката је 300.000,00 КМ. Максималан износ средстава која се, по Конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката, додјељују за (су)финансирање појединачног програма или пројекта је 5.000,00 КМ.

4. ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Тематске области на које приједлози програма/ пројеката требају да се односе су:2
1. Развој културе и етике рада у циљу боље запошљивости и подршка развоју омладинског предузетништва, 2. Унапријеђење могућности за активно учешће младих, 3. Подршка развоју здравих стилова живота код младих, 4. Унапријеђење могућности за квалитетно провођење слободног времена младих и 5. Побољшање положаја друштвено осјетљивих категорија младих

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА:

Обрасци за пријаву и Смјернице за подношење приједлога програма и пројеката могу се преузети на web страници Владе Републике Српске (www.vladars.net  министарства Министарство породице, омладине и спорта  Конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката.
На конкурс се доставља сљедећа документација у складу са Смјерницама за подношење приједлога програма и пројеката: 1. Попуњен Пријавни формулар, 2. Попуњен Приједлог буџета, 3. Потврда о регистрацији-ЈИБ (фото-копија), 4. Биланс стања и биланс успјеха за 2019. годину, који су поднесени АПИФ-у (фото-копија), 5. Потврда о отвореном трансакцијском рачуну, наведеном и на пријавном обрасцу (фото-копија уговора са банком или потврде из банке) и 6. Увјерење о измиреним порезима и доприносима за запослене (оригинал или фото-копија документа издатог од стране надлежног органа).
Напомена: Новоосноване организације, које још увијек нису радиле биланс стања и успјеха, као и организације које немају запослених, умјесто тражене документације под редним бројем 4. и/или 6., требају доставити Изјаву, да још увијек нису радиле биланс стања и успјеха и/или да немају запослених, потписану од стране одговорног лица у организацији и овјерену печатом организације.

6. ПОСТУПАК И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕНУ ПРИЈАВА:

Oцјењивање и вредновање пријава по конкурсу врши се на основу сљедећих општих и посебних критеријума: 1)Општи критеријуми: а) начин на који је тај пројекат укључен или наслоњен на Омладинску политику Републике Српске (2016 -2020) односно, на који начин доприноси реализацији одређене активности и које ефекте ће имати по заједницу, б) која услуга, односно јавно добро ће остати заједници након завршетка пројекта и да ли ће добробити/ бенефити за заједницу који настану из тог пројекта бити трајни и на који начин, в) број људи који ће имати користи од датог пројекта, г) укљученост волонтера и младих и остале добробити пројекта (заштита околине, промоција родне равноправности и једнаких могућности, потребе особа са инвалидитетом, права мањина, иновације у неком процесу и слично), д) да ли је буџет реалан и у складу са активностима, ђ) остваривост планираних резултата и мјерљивост индикатора и е) развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта. 2)Посебни критеријуми: а) да се приједлози односе на једну или више тематских области утврђених овим конкурсом,3
б)број партнерских организација које учествују у реализацији програма/ пројеката, в) подржаност програма/ пројеката од стране других извора финансирања, г) промовисање и развој волонтеризма и д) иновативност програма/ пројеката.

7. КОМИСИЈА

Комисија за утврђивање приједлога омладинских програма и пројеката за финансирање из Буџета Ресора за омладину по конкурсу за 2020. годину ће разматрати пристигле пријаве у складу са Поступком и критеријумима за оцјену пријава наведеним у Смјерницама за подношење приједлога програма и пројеката. Комисија ће након разматрања пристиглих пријава доставити министру приједлог омладинских програма и пројеката за (су)финансирање од стране Министарства. Министар доноси коначну Одлуку о омладинским програмима и пројектима који ће се, на основу овог конкурса, (су)финансирати од стране Министарства.

За подносиоце пријава, чији ће програми и пројекти бити финансијски подржани по овом конкурсу, министар ће донијети рјешење о (су)финансирању којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Комплетну документацију потребно је доставити до 14. Септембра 2020. године, поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Дио документације (Пријавни формулар и Приједлог буџета) потребно је доставити и у електронској форми на e-mail: s.ugren@mpos.vladars.net.

Подносиоци пријаве на конкурс су дужни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим конкурсом. Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке, његова пријава се неће узимати у разматрање.

Пројекат, за који подносилац аплицира, не може бити финансиран од стране више министарстава.

За пројекте чија реализација захтјева одобрење другог министарства или надлежне институције, Министарство породице, омладине и спорта задржава право да од подносиоца пријаве затражи прибављање накнадне сагласности од истих.

Одобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима из Буџета Министарства породице, омладине и спорта за 2020. годину.

Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена средства у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2020. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2020. годину.

Конкурс се објављује у најмање једном штампаном медију доступном на територији Републике Српске, као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net ® Министарство породицe, омладинe и спортa ® Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“).

Све додатне информације о овом конкурсу можете добити на телефон: 051/338-912 (контакт особа: Саша Угрен, виши стручни сарадник).

Подели

Наши пријатељи

Translate »