ЈАВНИ ОГЛАС
За продају ватрогасног моторног возила

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Ватрогасно теретно моторно возило ФАП, власништво општине Фоча, година производње 1986. година, датум последње регистрације 2017. године, без мотора и водене пумпе са редуктором ,нерегистровано и ођављено у ПУ Фоча 2018. године.
Почетна продајна цијена возила износи 2.000,00 КМ.

II НАЧИН ПРОДАЈЕ
Право учешћа у поступку усмене јавне лицитације имају сва физичка и правна лица (осим запослених у административној служби општине Фоча), која прије усмене лицитације у просторијама Ођељења за финансије изврше уплату депозита у износу од 10% од почетне продајне цијене возила, најкасније 1(један) сат прије почетка лицитације. Продаја возила извршит ће се методом усменог јавног надметања, пред комисијом, по начелу „виђено-купљено“ без накнадних приговора и рекламација које се односе на стање возила које је предмет продаје. Сви заинтересовани потенцијални учесници на лицитацији, возило могу погледати сваким радним даном у времену од 08 до 15 часова, уз најаву на број телефона: 123 (контакт особа је Радојица Малиш).

III МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
Лицитација усменим јавним надметањем ће се одржати у понеђељак 21.09.2020. године у канцеларији број 11 у згради општине (сала за вјенчање) са почетком у 11:00 часова. Поступак лицитације је пуноважан и у случају да се појави само један лицитант.

IV ТОК ЛИЦИТАЦИЈЕ
Лицитират се не може испод почетне цијене.
Најмањи износ подизања цијене износи 50,00КМ.
Понуђачи су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом или пасошом, односно овјереном понумоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

V ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Након завршетка јавне лицитације са лицитантом који понуди највећу цијену за возило биће закључен Уговор о купопродаји одмах по завршетку лицитације. Купац који купи возило дужан је постигнуту цијену уплатити у року од 3 (три) дана од дана потписивања уговора. Све порезе и трошкове око преноса власништва, као и трошкове регистрације возила сноси купац, а примопредаја возила ће се извршити одмах по предочењу доказа о извршеној уплати уговорене цијене возила.
Ако купац одустане од куповине возила, било да не приступи закључењу уговора или да не уплати пуни износ понуђене цијене, Општина ће закључити уговор са слиједећим најповољнијим лицитантом, чија понуђена цијена треба да буде иста или већа од процијењене-почетне вриједности возила.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Учесницима лицитације који нису купили возило депозит ће бити враћен одмах по завршетку лицитације.
Све додатне информације могу се добити радним данима у периоду од 08:00 до 15:00 сати, на бројеве телефона: 123 и 058 213 613

Број:02-014-407/20
Датум, 11.09.2020. године Начелник општине
Машић Радисав