grb mali

ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 8/17), Начелник општине Фоча, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
пословним субјектима у Општини Фоча
за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
I-Предмет јавног позива

Предмет овог јавног позива је:
-ослобађање плаћања закупнине, комуналне накнаде, накнаде за коришћење јавне површине у пословне сврхе и таксе за ватрогаство и
– субвенција комуналне таксе за истицање пословног имена за 2020.годину.

II-Општи услови

Овај Јавни позив односи се на:

1) пословне субјекте чије је сједиште на територији Општине Фоча, којим је забрањено обављање дјелатности актима Републичког и/или Општинског штаба за ванредне ситуације,

2) закупце пословних просторија и земљишта који су у уговорном односу са Општином.

Право на ослобађање плаћања закупнине, комуналне накнаде, накнаде за коришћење јавне површине у пословне сврхе и таксе за ватрогаство и субвенцију комуналне таксе за истицање пословног имена за 2020.годину утврђује се на основу Одлуке о ослобађању плаћања закупнине, комуналне накнаде, накнаде за коришћење јавне површине у пословне сврхе и таксе за ватрогаство и субвенцији комуналне таксе за истицање пословног имена за 2020.годину (Службени гласник општине Фоча“, бр.3/20).

Под појмом пословни субјекти подразумијевају се правна лица и самостални предузетници.

Списак дјелатности и врсте пословних субјеката на које се примјењује овај Јавни позив биће објављен на званичној интернет страници Општине.
Пријавни образац се може преузети сваког радног дана од 8-15 часова у Шалтер сали Општинске управе Фоча, као и на интернет страници Општине Фоча.
Уредно попуњен пријавни образац, заједно са прописаним прилозима наведеним у овом Јавном позиву подноси се поштом или се непосредно предаје у Шалтер сали, радним даном од 8-15 часова.

Уз пријавни образац прилаже се обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ, уколико је ријеч о правном лицу, те друга документација утврђена у Јавном позиву, под одговарајућим тачкама за сваку врсту права. За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене евиденције, односно регистре Општинске управе.
Врста дјелатности се утврђује искључиво према регистрованој претежној дјелатности.

III- Посебни услови
1.Ослобађање плаћања закупнине

Право на ослобађање плаћања закупнине имају:
– Комерцијални закупци пословних простора који су у уговорном односу са Општином Фоча за мјесеце март и април 2020.године,
– Комерцијални закупци експроприсаног земљишта за градњу ХЕ „Бук Бијела” који су у уговорном односу са Општином Фоча за шест мјесеци 2020. године,
Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који на дан 31.12.2019.године немају доспјелих, а до подношења захтјева неизмирених обавеза према Општини.
Пријава се подноси: Одјељењу за финансије.
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020.године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока. Контакт телефон: 058/221-522 или на е-маил: finansije.foca@gmail.com

2.Ослобађање плаћања таксе за ватрогаство

Право на ослобађање таксе за ватрогаство имају обвезници таксе за ватрогаство којима је био забрањен рад за мјесеце март и април 2020.године.
Ово право могу остварити пословни субјекти који на дан 31.12.2019.године немају доспјелих, а до подношења захтјева неизмирених обавеза према Општини.
Пријава се подноси: Одјељењу за општу управу.
Крајњи рок за подношење пријава:31.12.2020.године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока. Контакт телефон: 058/210-744 или на е-маил:czfoca@gmail.com

3. Ослобађање плаћања комуналне накнаде за пословне и друге просторе Право на ослобађање комуналне накнаде за пословне и друге просторе имају:

– Обвезници комуналне накнаде за пословне и друге просторе, у којима је забрањен рад за мјесеце март и април 2020.године,
– обвезници комуналне накнаде за стамбене просторе за читаву 2020.годину.
Право на ослобађање плаћања накнада за пословне и друге просторе имају пословни субјекти који на дан 31.12.2019.године немају доспјелих, а до подношења захтјева неизмирених обавеза према Општини.
Власници стамбеног простора, поступак за остваривање права на ослобађање плаћања комуналне накнаде за стамбени простор покрећу подношењем пријаве уз доказ да су измирили своје обавезе за претходне двије године.
Пријава се подноси: Одјељењу за просторно уређење,стамбено-комуналне послове. Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020.године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока.
Контакт телефон: 058/232-756, 058/232-750
или на е-маил:prostornouredjenjefoca@gmail.com

4. Ослобађање плаћања комуналне таксе за коришћење јавне површине

Право на ослобађање комуналне таксе за коришћење јавне површине имају обвезници комуналне таксе за коришћење јавне површине у пословне сврхе за мјесеце април и мај 2020.године.
Право на ослобађање плаћања комуналне таксе за коришћење јавне површине имају пословни субјекти који на дан 31.12.2019.године немају доспјелих, а до подношења захтјева неизмирених обавеза према Општини.
Пријава се подноси: Одјељењу за привреду
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020.године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока. Контакт телефон: 058/210-905 или на е-маил: dobrinkaboba@gmail.com

5.Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Право на субвенцију може остварити пословни субјект, обвезник комуналне таксе за истицање пословног имена за износ комуналне таксе за истицање пословног имена за мјесеце март и април 2020. године .
Право на ослобађање плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена имају пословни субјекти који на дан 31.12.2019.године немају доспјелих, а до подношења захтјева неизмирених обавеза према Општини.
Пријава се подноси: Одјељењу за финансије
Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020.године.
О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока. Контакт телефон: 058/221-522 или на е-маил:finansije.foca@gmail.com

IV- Начин остваривања права по Јавном позиву

Испуњеност услова за остваривање права утврђује надлежно одјељење:

  • За ослобађање плаћања закупнине надлежно одјељење доноси се рјешење о ослобађању плаћања закупнине, за све закупце који су тај мјесец поднијели захтјев;
  • За ослобађање плаћања комуналне накнаде,накнаде за коришћење јавне површине у пословне сврхе и таксе за ватрогаство надлежно одјељење доноси рјешење о ослобађању плаћања накнаде и такси за све обвезнике који су тај мјесец поднијели захтјев;

3)За додјелу субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена надлежно одјељење доноси рјешење на крају сваког мјесеца, у складу са расположивим средствима.

Датум:         2020.године                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                        Радисав    Машић

ОПШТИНА ФОЧА
ПОЈЕДИНАЧНИ

Пријавни обрасци

Translate »