На основу члана 4. Правилника о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске”, број 120/20), члана 6. Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске”, број 111/20) и члана 2. Методологије управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта објављује:

КОНКУРС

за расподјелу средстава од игара на срећу у 2020. години у области породице

Министарство породице, омладине и спорта ће, у складу са Правилником о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске”, број 120/20), чланом 6. Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске”, број 111/20), и Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, а на основу општих критеријума утврђених Уредбом и посебних критеријума утврђеним Правилником и конкурсом, расподијелити средства од игара на срећу организацијама које својим радом доприносе стварању услова за спровођење мјера популационе политике и подршке породици, са буџетске позиције 415200 – Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу у укупном износу од 117.000,00 КМ.

 1. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 117.000,00 КМ врши се за финансирање појединачних програма и пројеката у максималном износу до 3.000,00 КМ по пројекту, а за активности које се односе на сљедеће тематске области:

а)  ублажавање економске цијене подизања дјетета,

б)  усклађивање рада и родитељства,

в)  промоција репородуктивног здравља адолесцената,

г)   популациона едукација,

д)  активирање локалне самоуправе у спровођењу мјера популационе политике,

ђ) ванинституционално образовање и васпитање дјеце у циљу подршке породицама и

е)   јачање породице као основне ћелије друштва.

 1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

На конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу по програмима и пројектима који се односе на област породице могу се пријавити организације које својим радом доприносе стварању услова за спровођење мјера популационе политике и подршке породици и које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2019. и 2020. години, уколико су финансиране од стране Министарства.

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

Оцјењивање и вредновање пријава по конкурсу врши се на основу општих и посебних критеријума:

 • Општи критерији предвиђени Уредбом о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу и Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, коју је донио министар финансија:

а)   допринос пројеката (планова и програма) за остваривање јавног интереса (број

корисника, реализовани програми, остварени и предвиђени социјални учинци и слично),

б)   транспарентност и могућности вршења контроле остварених резултата (индикатора учинка),

в)   препорука стручњака из области у којој је пројекат припремљен или изјава о досадашњим реализованим активностима за које се тражи подршка,

г)    износ средстава потребних за финансирање реализације пројекта, односно учешћа у финансирању пројекта (сопствена средства, донација, средства из буџета Републике Српске, средства из буџета јединица локалне самоуправе и друга средства).

 • Посебни критерији предвиђени Правилником о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу, који је донио министар породице, омладине и спорта:

а)  рјешавање проблема који су од интереса за већи број грађана, односно породица,

б)  подизање квалитета породичног живота,

в)   стварање услова за подизање наталитета,

г)   здравствена, социјална, васпитна и образовна компонента и

д)   општи интерес за Републику и јединицу локалне самоуправе.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Пријава на обрасцу бр. 1, Прилога број 1. (Образац за буџет је саставни дио овог

обрасца) – доступно на интернет страници Министарства породице, омладине и

спорта,

 1. Рјешење о упису у судски регистар
 2. Статут организације,
 3. Потврда о регистрацији-ЈИБ (фото-копија),
 4. Биланс стања и биланс успјеха за 2019. годину, који су поднесени АПИФ-у (фото- копија са јасно видљивим пријемним штамбиљем АПИФ-а) и
 5. Потврда о отвореном трансакцијском рачуну, наведеном и на Пријави на обрасцу бр.1 (фото-копија уговора са банком или потврде из банке).

Напомена: Новоосноване организације, које још увијек нису радиле биланс стања и успјеха, умјесто тражене документације под редним бројем 3., требају доставити Изјаву да још увијек нису радиле биланс стања и успјеха, потписану од стране одговорног лица у организацији и овјерену печатом организације.

4. КОМИСИЈА

 1. Министар породице, омладине и спорта рјешењем именује Комисију за процјену и избор за финансирање корисника средстава од игара на срећу у области породице у 2020. години.
 2. Комисија по затварању конкурса врши оцјену пристиглих пријава и министру предлаже износе средстава за програме и пројекте из области породице који ће се на основу овог конкурса (су)финансирати од стране Министарства
 3. Министар на приједог Комисије коначно утврђује појединачне износе средстава за финансирање корисника средстава од игара на срећу у области породице у 2020. години.

5. Овај конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања, а министрица задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења.

Пријаву са потребном документацијом доставити поштом на адресу Министарства породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком: „Пријава на Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2020. години у области породице”.

Подносиоци пријаве на конкурс су дужни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим конкурсом. Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке, његова пријава се неће узимати у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Одобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима из Буџета за 2020. годину Министарства породице, омладине и спорта.

Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена средства у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2020. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2020. годину.

Конкурс се објављује у најмање једном дневном штампаном медију доступном на територији Републике Српске, као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (https://www.vladars.net –  Министарство породице, омладине и спорта – Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2020. години у области породице).

Све додатне информације о овом конкурсу можете добити слањем упита на: g.trivic@mpos.vladars.net

Број: 20.05/401 – 2591/20                                                                             М И Н И С Т А Р

Датум: 16. Децембар 2020. године

Соња Давидовић