РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA

Трг Републике Српске број 1, телефон: 051/338-332, факс: 051/338-846, www.vladars.net e-mail: info@mpos.vladars.net

 

На основу члана 13. став 1. тачка 1. и члана 135. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), а у складу са чланом 9. став 1. тачке д) Правилника о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 17/10 и 15/20) и чланом 2. Методологије управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта објављује:

 

К О Н К У Р С

за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2020. години

 

Министарство породице, омладине и спорта ће, у складу са Правилником о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 17/10 и 15/20) и Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, а на основу критеријума утврђеним овим конкурсом, суфинансирати активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској са буџетске позиције 415200 – Текући грантови спортским организацијама.

1. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 300.000,00 КМ врши се за суфинансирање спортских активности у износу од 3.000,00 КМ до 7.000,00 КМ, а које се односе на:

– редовне такмичарске активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској.

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају спортске организације са сједиштем у Републици Српској које испуњавају услове из тачке 1. конкурса, односно да су:

3. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

Oцјењивање и вредновање пријава по конкурсу врши се на основу сљедећих критеријума:

1) Општи критерији

а) начин на који је тај пројекат укључен или наслоњен на јавне политике односно, на који начин доприноси реализацији одређене активности и које ефекте ће имати по заједницу,

б) која услуга, односно јавно добро ће остати заједници након завршетка пројекта и да ли  ће добробити/бенефити за заједницу који настану из тог пројекта бити трајни и на који начин,

в) број људи који ће имати користи од финансирања спортских активности,

2) Посебни критерији

а)развијеност спорта и број спортских организација на нивоу Републике Српске,

б) категоризације спорта у складу са Правилником о категоризацији спортова у Републици Српској (”Службени гласник Републике Српске”, број 100/13),

в) остварени спортски резултати екипа или појединаца на такмичењима у 2019. и 2020. години,

г) публицитет који се постиже у Републици Српској и БиХ,

д) oбим заступљености екипних и поједичаних такмичења, односно број учесника у такмичењу,

ђ) укљученост јединице локалне самоуправе у финансирању, е) процјена оправданости финансијске подршке.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  1. Пријава на Обрасцу бр. 5 (Образац бр. 5 можете преузети на vladars.net ® министарства ® Министарство породицe, омладинe и спортa ® Конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2020. години),
  2. Пријавни образац за финансирање пројеката из средстава гранта – Прилог 1,
  3. Образац пројектног приједлога – Прилог 2,
  4. Образац за буџет – Прилог 3,
  5. Задњи биланс стања и биланс успјеха који је поднесен АПИФ-у,
  6. Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке),
  7. Потврда спортског савеза Републике Српске или Босне и Херцеговине о резултатима у 2019. и 2020. години,
  8. Потврда спортског савеза Републике Српске или Босне и Херцеговине о броју учесника у траженом нивоу такмичења
  9. Копија Рјешење уписа у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који води Министарство породице, омладине и спорта.
5. КОМИСИЈА
6. Овај конкурс остаје отворен 21 дан од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења.

Пријаву са потребном документацијом доставити поштом на адресу Министарства породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком ”ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА СЈЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2020. ГОДИНУ”.

Подносиоци пријаве на конкурс су дужни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим конкурсом. Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке, његова пријава се неће узимати у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Одобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима из Буџета за 2020. годину Министарства породице, омладине и спорта.

Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена средства у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2020. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2020. годину.

Конкурс се објављује у најмање једном штампаном медију доступном на територији Републике Српске, као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net ®

министарства ® Министарство породицe, омладинe и спортa ® Конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2020. години).

Све додатне информације по овом конкурсу можете добити на телефон: 051/338-308 (контакт особа: Ненад Рађевић, виши стручни сарадник).

 

Број: 20.07/660-921/20                                                                                                М И Н И С Т А Р

Датум: 08.12.2020. године                                                                                          Соња Давидовић