К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката
изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена
на територији Републике Српске у 2020. години

Министарство породице, омладине и спорта ће, у складу са Правилником о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 17/10 и 15/20) и Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, а на основу критеријума утврђених овим конкурсом, суфинансирати пројекте изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске са буџетске позиције 415200 – Капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката.

1.НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Расподјела буџетских средстава у укупном износу од 90.000,00 КМ врши се за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у износу од 1,000.00 КМ до 10,000.00 КМ по пројекту, а који се односе на:

а)изградњу спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављење спортским активностима),

б)    реконструкцију, санацију и адаптацију спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављење спортским активностима).

2.ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају:

а) спортске организације Републике Српске које су:

– уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта,

– доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2019. и 2020. години по било којем основу;

б) јединице локалне самоуправе Републике Српске и

в) образовне институције Републике Српске (основне, средње школе и универзитети).

3.КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА:

Оцјењивање и вредновање пријава по конкурсу врши се на основу сљедећих критеријума:

1) Општи критерији:

а) начин на који је тај пројекат укључен или наслоњен на јавне политике односно, на који начин доприноси реализацији одређене активности и које ефекте ће имати по заједницу,

б) која услуга, односно јавно добро ће остати заједници након завршетка пројекта и да ли ће добробити/ бенефити за заједницу који настану из тог пројекта бити трајни и на који начин,

в) број људи који ће имати користи од датог пројекта,

г) укљученост волонтера и младих и остале добробити пројекта (заштита околине, промоција родне равноправности и једнаких могућности, потребе особа са инвалидитетом, права мањина, иновације у неком процесу и слично),

д) квалитет и структура буџета самог пројекта.

2) Посебни критерији:

а) број спортских објеката и терена у јединици локалне самоуправе,

б) број и категорија потенцијалних корисника спортског објекта или терена (или потенцијални број и врста корисника спортског објекта или терена у изградњи),

в)  учешће јединице локалне самоуправе у финансирању пројекта израдње, реконструкције и санације спортских објеката или терена,

г) финансијска оправданост пројекта,

д)  учешће у суфинансирању пројеката изградње, реконструкције и санације спортских објеката или терена од стране Министарства породице, омладине и спорта у претходне четири године у јединици локалне самоуправе.

4.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

а) Изградња спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављењем спортским активностима):

 1. Пријава на Обрасцу бр. 1,
 2. Пријавни образац за финансирање пројеката из средстава гранта – Прилог 1,
 3. Образац пројектног приједлога – Прилог 2,
 4. Образац за буџет – Прилог 3,
 5. Задњи биланс стања и биланс успјеха који је поднесен АПИФ-у – само за спортске организације Републике Српске,
 6. Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке) – само за спортске организације Републике Српске,
 7. Урбанистичка сагласност за изградњу или локацијске услове,
 8. Одговарајући пројекат,
 9. Одлука надлежног органа јединице локалне самоуправе о висини средстава на име учешћа у реализацији изградње,
 10. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе о тренутном стању и потребама изградње спортских објеката или терена,
 11. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе о броју спортских објеката и терена на њеној територији,
 12. Доказ о потенцијалном броју и категорији корисника спортског објекта или терена у изградњи,
 13. Доказ о финансијској оправданости пројекта.

б) Реконструкција, санација и адаптација спортских објеката или терена (у циљу развоја спорта Републике Српске и стварања услова за бављењем спортским активностима):

 1. Пријава на Обрасцу бр. 1А,
 2. Пријавни образац за финансирање пројеката из средстава гранта – Прилог 1,
 3. Образац пројектног приједлога – Прилог 2,
 4. Образац за буџет – Прилог 3,
 5. Задњи биланс стања и биланс успјеха који је поднесен АПИФ-у – само за спортске организације Републике Српске,
 6. Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке) – само за спортске организације Републике Српске,
 7. Урбанистичка сагласност за реконструкцију или адаптацију,
 8. Одговарајући пројекат,
 9. Одлука надлежног органа јединице локалне самоуправе о висини средстава на име учешћа у реализацији реконструкције и санације,
 10. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе о тренутном стању и потребама реконструкције и санације спортских објеката или терена,
 11. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе о броју спортских објеката и терена на њеној територији,
 12. Доказ о броју и категорији потенцијалних корисника спортског објекта или терена,
 13. Доказ о финансијској оправданости пројекта.

НАПОМЕНА: Уговор са извођачем радова, уз доказ да је процедура за закључивање уговора спроведена у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, доставља се након обавјештења о суфинансирању пројекта од стране Министарства породице, омладине и спорта.

5.КОМИСИЈА

(1) Комисија за процјену и избор разматра пристигле пријаве у складу са чланом 12. и чланом

 1. Правилника о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 17/10 и 15/20) и чланом 13. и чланом 14. Методологије управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске.

(2) На приједлог Комисије, министар ће склопити уговор о суфинансирању пројеката изградње, реконструкције и санације спортских објеката или терена на територији Републике Српске.

6.Овај конкурс остаје отворен 21 дан од дана објављивања, а министар задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења.

Пријаву са потребном документацијом доставити поштом на адресу Министарства породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком ”ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ИЛИ ТЕРЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2020. ГОДИНИ”.

Подносиоци пријаве на конкурс су дужни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим конкурсом. Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке његова пријава се неће узимати у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Одобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима из Буџета за 2020. годину Министарства породице, омладине и спорта.

Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена средства у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2020. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2020. годину.

Конкурс се објављује у најмање једном штампаном медију доступном на територији Републике Српске, као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net )Министарство породице, омладине и спорта Конкурс за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције и санације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2020. години).

Све додатне информације о овом конкурсу, можете добити на тел: 051/338-344 (контакт особа: Оливер Гачић, виши стручни сарадник).