Одлука о радном времену у дане републичких и вјерских празника у јануару 2021. године

ОПШТИНА ФОЧА

ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

На основу члана Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), člana 45. тачка б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 98/20), Начелник Општине Фоча, д о н о с и

    О Д Л У К У

о радном времену  у  дане републичких и вјерских  празника у јануару 2021. године

 

I

1) У дане празника: 1, 2, 6, 7,  9. и 14. јануара 2021. године дужни су да раде: Територијална ватрогасна јединица,  Дом здравља, ПВиК „Извор“, КП „Комуналац“,  „Електродистрибуција“ а.д. Пале РЈ Фоча, Јавни превоз путника, бензинске пумпе и апотеке према утврђеном распореду.

2) Предузећа и  установе из става 1. овог члана обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме празника наведених у подтачки 1) тачке I.

 

II

1) Привредни субјекти који обављају трговинску, занатску, производну и услужну   дјелатност у дане 2. и  6. јануара   2021. године раде од 07-13,00 часова.

 2) Наведени субјекти  из подтачке  1. ове тачке не раде  у дане 7. и  14. јануарa 2021. године.

3) Изизетно од подтачке 2. ове тачке, могу да раде субјекти који обављају основну дјелатност продаје хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача у времену од 07,00 -11,00 часова, те цвјећаре и продавнице погребне опреме

III

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке вршиће Комунална полиција и Тржишна инспекција.

IV

1) Новчаном казном од 1000 до 7000 КМ казниће се правно лице за прекршај ако трговинскa, занатска радња,  производна  и услужна радња раде дуже од радног времена прописаног одредбама  ове Одлуке.

2) За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном од 300 до 1800 КМ, казниће се одговорно лице у правном лицу.

3) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице – предузетник новчаном казном од 500 до 1000 КМ.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Број:  02-014-630/20                                                                 КОМАНДАНТ ШТАБА
Датум:  30.12.2020. год.                                                          Милан Вукадиновић

                                   

01
Подели

Наши пријатељи

Translate »