Позив за ПРВУ – КОНСТИТУТИВНУ  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

ОПШТИНА  ФОЧА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Ф О Ч А

Број:   01 – 013 – 1 / 21

Фоча,  4.1.2021. године

 

ОДБОРНИЦИМА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

На основу члана 44. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 49. ст. 1. и 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 80. ст. 2. и 6. и члана 83. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),   с а з и в а м  

 

ПРВУ    КОНСТИТУТИВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Прва – конститутивна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у сриједу, дана 13.  јануара  2021.  године, у сали Градског народног позоришта Фоча, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

За Прву – конститутивну сједницу Скупштине Општине Фоча, у складу са чланом 83. Пословника Скупштине Општине Фоча, предлажем сљедећи    

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 1. Избор Радног предсједништва,
 2. Разрјешење чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча:

       1)  Комисија за избор и именовање,     

       2)  Комисија за статутарна питања и прописе,

       3)  Комисија за буџет и финансије,     

       4)  Комисија за мјесне заједнице,   

       5)  Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа,     

       6)  Комисија за награде и признања,     

       7)  Комисија за вјерска питања,    

       8)  Комисија за питања младих,  

       9)  Комисија за праћење статуса пензионера,

     10)  Одбор за Кодекс понашања,       

     11)  Одбор за друштвени надзор и представке, 

     12)  Одбор за равноправност полова,  

     13)  Одбор за регионалну и међународну сарадњу,  

     14)  Одбор за здравље,

     15)  Савјет за спорт,   

     16)  Савјет за културу,  

     17)  Савјет потрошача,

 1. Избор чланова Комисије за избор и именовање,
 2. Разрјешење функционера Општине Фоча:

     1)  Предсједник Скупштине Општине Фоча,

     2)  Потпредсједник Скупштине Општине Фоча,

     3)  Замјеник Начелника Општине Фоча,

 1. Избор предсједника Скупштине Општине Фоча,
 2. Избор потпредсједника Скупштине Општине Фоча,
 3. Избор замјеника Начелника Општине Фоча,
 4. Разрјешење службеника на руководећим радним мјестима Општинске управе Општине Фоча:

      1)  Секретар Скупштине Општине Фоча,

      2)  Начелник Одјељења за општу управу,

      3)  Начелник Одјељења за финансије,

      4)  Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,

      5) Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне           послове,

 1. Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију,
 2. Избор и именовање вршиоца дужности секретара Скупштине Општине Фоча,
 3. Избор и именовање вршилаца дужности начелника одјељења из састава Општинске управе Општине Фоча:

       1)  Вршилац дужности начелника Одјељења за општу управу,

       2)  Вршилац дужности начелника Одјељења за финансије,

       3) Вршилац дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене     дјелатности,

       4) Вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове,

       5)  Вршилац дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију,

 1. Именовање Комисије за примопредају дужности између функционера Општине Фоча:

       1)  Комисија за примопредају дужности између предсједника Скупштине Општине Фоча,

       2)  Комисија за примопредају дужности између Начелника Општине Фоча или службеника на руководећим радним мјестима у Општинској управи Општине Фоча,

 1. Текућа питања.

 

Напомена:

Прије усвајања дневног реда, у складу са Пословником Скупштине Општине Фоча, на Првој – конститутивној сједници ће се спровести сљедеће радње:

–  Извјештај о избору, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча,

–  Давање свечане заклетве одборника Скупштине Општине Фоча,

–  Давање свечане заклетве Начелника Општине Фоча.

У прилогу овог позива одборницима су достављене појединачне:

–  Изјаве о прихватању Етичког кодекса за изабране представнике – одборнике у Скупштини Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 9/05),

–  Свечане заклетве.

Ови прилози су достављени одборницима у два истовјетна примјерка, које ће одборници, након заједничког давања свечане заклетве, својеручно потписати и по један примјерак доставити секретару Скупштине Општине Фоча, а други задржавати за своје потребе.

У прилогу овог позива одборницима су достављени сљедећи акти:

–  Статут Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17),

–  Пословник Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),

– Етички кодекс за изабране представнике – одборнике у Скупштини Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 9/05),

–  Одлука о одборничкој легитимацији Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 12/09),

– Одлука о новчаној накнади одборницима и члановима радних тијела Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/17).

 

Одборницима су достављене и личне:

–  потврде о Пријему Увјерења о додјели мандата,

–  Изјаве о прихватању / одбијању мандата.

                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

                                                                                                              Изет  Спахић

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »