Позив за Трећу редовну сједницу Скупштине Општине Фоча – петак, 26.02.2021. године

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА  ФОЧА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Ф О Ч А 

 

Број:  01 – 013 – 3 / 21

Фоча, 19.2.2021. године  

 

 

ОДБОРНИЦИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

На основу члана 46. став 1. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м    

 

ТРЕЋУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

           

Трећа редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у петак, дана 26.  фебруара  2021.  године, у сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

 

За Трећу редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Другој сједници, одржаној 16. фебруара 2021. године, као приједлог, утврдио сљедећи       

 

ДНЕВНИ   РЕД 

           

 1. Записник са Прве, конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 13.1.2021. године,
 2. Записник са Друге редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.1.2021. године,
 3. Информација о реализацији закључака са Друге редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.1.2021. године,
 4. Нацрт буџета Општине Фоча за 2021. годину,
 5. Приједлог програма рада Скупштине Општине Фоча за 2021. годину,
 6. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у улици Трг ЗАВНОБИХ број 33,
 7. Приједлог одлуке о куповини непокретности – земљишта означених као к.ч. бр. 88/2, 100/2, 104/2, 105/3, 121/2, 123/2 и 124/2, к.о. Фоча,
 8. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (Шеста измјена),
 9. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога Регулационог плана Индустријске зоне „Брод на Дрини“ Фоча и измјена дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча,
 10. Приједлог одлуке о усвајању Платформе за мир,
 11. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча,
 12. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча,
 13. Приједлог одлуке о објављивању јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча,
 14. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2019/2020. годину,
 15. Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2020/2021. годину,
 16. Утврђивање Листе одборника Скупштне Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине Фоча,
 17. Избор чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча:

         1)  Комисија за статутарна питања и прописе,

         2)  Комисија за буџет и финансије,     

         3)  Комисија за мјесне заједнице,   

         4)  Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа,    

         5)  Комисија за награде и признања,     

         6)  Комисија за вјерска питања,    

         7)  Комисија за питања младих,  

         8)  Комисија за праћење статуса пензионера,

         9)  Одбор за Кодекс понашања,       

       10)  Одбор за друштвени надзор и представке, 

       11)  Одбор за равноправност полова,  

       12)  Одбор за регионалну и међународну сарадњу, 

       13)  Одбор за здравље,

       14)  Савјет за спорт,   

       15)  Савјет за културу,  

       16)  Савјет потрошача,

 1. Именовање Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча,
 2. Именовање Комисије за спровођење јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча,
 3. Именовање Комисије за спровођење поступка јавног надметања у располагању непокретностима у својини Општине Фоча,
 4. Утврђивање Листе за именовање чланова комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча или за пријем службеника и намјештеника у Општинску управу Општине Фоча,
 5. Одговори на одборничка питања,
 6. Одборничка питања,
 7. Иницијативе одборника,
 8. Текућа питања.    

 

 

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић  

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »