ОПШТИНА ФОЧА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

advanced divider

На основу члана 50. ст. 2. и 3. и чл. 51. и 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 3. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), чл. 46. и 57. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), Скупштина Општине Фоча

расписује

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС 

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  СЕКРЕТАРА

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

 

I  Позиција 

Скупштина Општине Фоча расписује Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча (у даљем тексту: Јавни конкурс).

 

II  Опис послова

Секретар Скупштине Општине Фоча (у даљем тексту: секретар Скупштине) врши послове из оквира утврђених овлашћења и дужности, у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Статутом Општине Фоча, Пословником Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 16/17, 3/18, 10/18, 3/19 и 7/19).

 

III  Мандат и статус

Мандат секретара Скупштине траје до краја мандата сазива Скупштине Општине Фоча који ће извршити именовање.

Секретар Скупштине има статус службеника прве категорије на руководећем радном мјесту у Општинској управи Општине Фоча.

 

IV  Oпшти услови

Кандидат за секретара Скупштине мора да испуњава сљедеће опште услове:

1)  да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2)  да је старији од 18 година,

3)  да има општу здравствену способност,

4)  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5)  да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Јавног конкурса,

6)  да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи,

7)  да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине).

 

V  Посебни услови

Кандидат за секретара Скупштине мора да испуњава сљедеће посебне услове:

1)  да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) да има најмање три година радног искуства у траженом степену образовања, односно звања,

3)  да има положен стручни испит за рад у управи,

4)  познавање рада на рачунару.

Кандидат који нема положен стручни испит за рад у управи може бити именован за секретара Скупштине уз обавезу да положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана пријема у радни однос на ово радно мјесто.

 

VI  Потребна документација

Пријава на Јавни конкурс подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс (Образац број 1.), који је доступан на интернет страници Општине Фоча, а може се преузети и у Општинској управи Општине Фоча – шалтер сали Центра за услуге грађанима.

Уз Пријаву на јавни конкурс кандидат прилаже доказе о испуњавању општих и посебних услова, у фото – копији:

1)  увјерење о држављанству,

2)  извод из матичне књиге рођених,

3)  диплома о завршеној стручној спреми,

4)  исправа којом се доказује радно искуство у струци,

5)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјава којом се кандидат обавезује да ће положити стручни испит у року од шест мјесеци од пријема у радни однос на ово радно мјесто или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи,

6)  исправа о познавању рада на рачунару.

Изјаве о испуњавању општих услова (тачка IV) из подт. 4, 5, 6. и 7. Јавног конкурса представљају саставни дио обрасца Пријаве на јавни конкурс, које кандидат потврђује својим потписом, чији се садржај не доказује посебним документима.

 

VII  Објављивање Јавног конкурса

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.

Јавни конкурс ће бити објављен и на интернет страници Општине Фоча, али се ова објава неће рачунати за пријављивање на Јавни конкурс.

 

VIII  Рок за подношење пријава  

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава и затварања Јавног конкурса се рачуна од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично, путем пријемне службе Општинске управе Општине Фоча или путем поште, на адресу: Скупштина Општине Фоча, Улица Краља Петра I Карађорђевића број 1, 73300 Фоча, са назнаком: Комисија за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча – Пријава на Јавни конкурс.

 

IX  Изборни поступак

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове конкурсна комисија ће обавити усмени интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат је дужан, на позив конкурсне комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото – копији, увјерење о општој здравственој способности и овјерену изјаву о испуњавању општих услова (тачка IV) из подт. 4, 5, 6. и 7. Јавног конкурса.

Документација која је приложена уз Пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

За додатна обавјештења о Јавном конкурсу задужена је контакт особа – Радмила Чајевић, службеник Општинске управе Општине Фоча, телефон број: 058 / 210 – 558.

 

 

 

Број:  01-111-64/21

Фоча, 10.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                         Срђан  Драшковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

advanced divider

Вијести

Translate »