На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), чл. 2, 3, 7. и 8. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 29/18 и 36/19), члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и Одлуке о објављивању јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 4/21), Скупштина Општине Фоча

расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС  

ЗА  ИЗБОР  И  ИМЕНОВАЊЕ  ЈЕДНОГ  ЧЛАНА 

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА

 

I  Позиција

Скупштина Општине Фоча (у даљем тексту: Скупштина) расписује Јавни оглас за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча (у даљем тексту: Јавни оглас).

Члана Општинске изборне комисије Фоча (у даљем тексту: Изборна комисија) именује Скупштина, водећи рачуна да састав Изборне комисије:

–  буде мултиетничан и да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале на подручју општине Фоча, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу,

– одражава равноправну заступљеност полова, у складу са Законом о равноправности полова у БиХ.

 

II  Мандат и статус

Мандат члана Изборне комисије траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине о именовању члана Изборне комисије.

Члан Изборне комисије не заснива радни однос, има право на сталну мјесечну накнаду за свој рад, а обавља послове из дјелокруга надлежности Изборне комисије, која је утврђена Изборним законом БиХ и одговарајућим подзаконским прописима.

 

III  Општи услови

Кандидат мора да испуњава опште услове за именовање и то да има:

1)  право гласа,

2)  одговарајућу стручну спрему и искуство у спровођењу избора.

 

IV  Посебни услови

Кандидат мора да испуњава посебне услове за именовање и то да:

1)  има пребивалиште на подручју општине Фоча,

2)  има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS,

3) посједује искуство у спровођењу избора, под којим се подразумијева чланство у изборној комисији или чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним Изборним законом БиХ.

Изузетно од подтачке 1), члан Изборне комисије може бити лице које има пребивалиште на подручју друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у општини Фоча који испуњавају овај услов из Јавног огласа.

Изузетно до подтачке 2), члан Изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме, ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став 1. Изборног закона БиХ о мултиетничком саставу Изборне комисије и равноправној заступљености полова.

Изузетно од подтачке 3), члан Изборне комисије може бити лице које има VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања са најмање 180 ECTS, без изборног искуства.

 

V  Сукоб интереса

Члан Изборне комисије не може бити лице:

1)  које се не може кандидовати у смислу одредби чл. 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ,

2)  које је члан највишег извршно – политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

3)  које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. Изборног закона БиХ,

4)  које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбом члана 1.8 став 6. Изборног закона БиХ, односно лице које је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада РС, кантонална влада и опћинско вијеће, односно скупштина општине,

5)  које је кандидат за изборе за било који ниво власти,

6)  које је заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима или је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже,

7)  којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

 

VI  Потребна документација

Уз пријаву на Јавни оглас, која треба да садржи краћу биографију са личним и другим подацима (адреса пребивалишта, телефон за контакт, национална припадност, стручна спрема, занимање, тренутно запослење и обављање послова, изборно искуство), кандидати су дужни приложити доказе, у оригиналу или овјереној копији, о испуњавању општих и посебних услова:

1)  извод из матичне књиге рођених,

2)  увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,

3)  фото – копија личне карте,

4)  доказ о пребивалишту, образац ПБА – 3, не старији од три мјесеца од дана издавања од стране надлежног органа,

5)  доказ о стручној спреми,

6)  доказ о посједовању искуства у спровођењу избора, с подацима о изборној комисији, бирачком мјесту, врсти избора и години одржавања избора или другим подацима о стеченом искуству у спровођењу избора,

7)  својеручно потписана и од надлежног органа овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбама члана 2.3 Изборног закона БиХ, према обрасцу изјаве који је саставни дио Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини,

8)  својеручно потписана и од надлежног органа овјерена изјава кандидата о националном изјашњењу са посљедњег пописа становништва у БиХ.

 

VII  Објављивање јавног огласа

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и „Службеном гласнику Републике Српске“.

Јавни облас ће бити објављен и на интернет страници Општине Фоча, али се ова објава неће рачунати за пријављивање на Јавни оглас.

 

VIII  Подношење пријава

Рок за подношење пријава на Јавни оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава се рачуна од дана посљедњег објављивања.

Пријаве на Јавни оглас могу се доставити лично, путем пријемне службе Општинске управе Општине Фоча или путем поште, на адресу: Скупштина Oпштине Фоча, Улица Краља Петра I Карађорђевића број 1. 73300 Фоча, са назнаком: Комисија за спровођење јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча  – Пријава на Јавни оглас.

 

IX  Изборни поступак  

Поступак по Јавном огласу ће спровести комисија, коју је именовала Скупштина.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају услове Јавног огласа комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Документација која је приложена уз пријаву на Јавни оглас неће бити враћена кандидатима.

 

 

Број:  01-111-65/21                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Фоча, 10.3.2021. године                                                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић