ОПШТИНА ФОЧА

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи Општине Фоча

advanced divider

На основу одредаба члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 63. тачка 19) Статута Општине Фоча (“Службени гласник општине Фоча”, број 08/17) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења Општинске управе Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 04/21), Начелник Општине Фоча расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање начелника одјељења

у Општинској управи Општине Фоча

 

I – Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи Општине Фоча, и то:

 

 1. Начелник Одјељења за општу управу,
 2. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,

3.Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,

 1. Начелник Одјељења за финансије и
 2. 5. Начелник Одјељења за инспекцисјке послове и комуналну полицију.

 

II – Опис послова и статус

Начелник одјељења руководи одјељењем и организује рад у одјељењу, обезбјеђује законитост, правилност, благовременост и економичност у извршавању послова, извјештава начелника о стању у области за које је одјељење образовано, о извршавању закона, других прописа и општих аката и предузетим мјерама, као и о раду одјељења, предлаже начелнику предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга одјељења, рјешава у управним стварима у првом степену, обезбјеђује сарадњу са другим одјељењима, те обавља и друге послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Општине Фоча (“Службени гласник Општине Фоча”, број 16/17, 3/18, 10/18, 3/19, 7/19 и 3/21).

Начелник одјељења има статус службеника прве категорије.

 

III – Мандат

Начелника одјељења на приједлог начелника општине именује Скупштина општине на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине.

 

IV – Општи услови:

 1. да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања Конкурса и
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

V – Посебни услови:

 1. за начелника Одјељења за општу управу:

– висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,

– пет година радног искуства у траженом степену образовања,

– положен стручни испит за рад у управи и

– познавање рада на рачунару;

 1. за начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности:

– висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,

– пет година радног искуства у траженом степену образовања,

– положен стручни испит за рад у управи и

– познавање рада на рачунару;

 

 1. за начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове:

– висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,

– пет година радног искуства у траженом степену образовања,

– положен стручни испит за рад у управи и

– познавање рада на рачунару;

 

 1. за начелника Одјељења за финансије:

– висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, дипломирани економиста,

– пет година радног искуства у траженом степену образовања,

– положен стручни испит за рад у управи

– посједовање лиценце за звање овлашћени рачуновођа и

– познавање рада на рачунару;

 

 1. 5. за начелника Одјељења за инспекцисјке послове и комуналну полицију:

– висока стручна спрема завршен четверогодишњи студиј или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,

– пет година радног искуства у траженом степену образовања,

– положен стручни испит за рад у управи и

– познавање рада на рачунару;

 

VI – Потребна документа

Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да, поред биографије о кретању у служби, приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова наведених у поглављу IV и V Конкурса.

 

 1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, родни лист и изјаву која је саставни дио обрасца/пријаве за јавни конкурс:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IХ став 1. Устава БиХ,

б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској, односно градској управи,

в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса и

г) да код кандидата не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

 

 1. Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат је дужан приложити фото-копије сљедећих докумената:

а) диплому о траженој стручној спреми,

б) увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској, односно градској управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде изабран,

в) исправе којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и

г) исправе о познавању рада на рачунару (увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, положен испит из информатике или другу исправу факултета, фото- копија индекса, диплома или друга исправа која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике).

 

VII – Са кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса, Комисија за спровођење поступка обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

 

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији и овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља VI тачка 1. под  а), б), в) и г), као и увјерење о општој здравственој способности и увјерење о некажњавању.

 

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са одредбама из претходног става.

 

У изборном поступку, путем усменог разговора извршиће се оцјењивање стручне оспособљености кандидата да ради на одређеном радном мјесту.

 

VIII -Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу је обавезна, подноси се на прописаном обрасцу  „Пријава на јавни конкурс“, а може се преузети на интернет страници Општине Фоча и у Центру за услуге грађанима-шалтер сала Општине Фоча.

Све рубрике у пријавном образцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу: Општинска управа Фоча, Краља Петра Карађорђевића бр. 1. 73300 Фоча, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи Фоча.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Контакт особа је: Чајевић Радмила, самостални стручни сарадник за рад, радне односе и људске ресурсе, телефон: 058 210 558.

 

Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске”.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс ће се објавити и на званичној интернет страници Општине Фоча, али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање на Конкурс.

 

 

Број: 02-014-63/21

Фоча, 10.03.2021. године

Начелник општине

Милан Вукадиновић

advanced divider

Вијести

Translate »