Позив за Шесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 17. 6. 2021. године

Шеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 17.  јуна  2021.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.   За Шесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Петој сједници, од 8. јуна 2021. године, утврдио сљедећи  

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА  

 
 1. Записник са Четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31. 3. 2021. године,
 2. Записник са Пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29. 4. 2021. године,
 3. Записник са Прве посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 20. 5. 2021. године,
 4. Информација о реализацији закључака са Пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29. 4. 2021. године и Прве посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 20. 5. 2021. године,
 5. Приједлог стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године,
 6. Нацрт стратегије развоја социјалног становања општине Фоча за период 2021 – 2030. године,
 7. 7. Приједлог одлуке о куповини непокретности у улици Немањиној, у Фочи, означене као к.ч. 1035, уписана у лист непокретности 65/0 к.о. Фоча,
 8. Приједлог одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта означеног као к.ч. број: 339/5, уписана у лист непокретности 327/3 к.о. Фоча, путем непосредне погодбе,
 9. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Центар I“ Фоча,
 10. Избор и именовање чланова Савјета за безбједност саобраћаја Општине Фоча,
 11. 11. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за 2020. годину:
1)  Сједиште замјеника Фоча, 2)  Сједиште замјеника Требиње,
 1. Извјештај о реализацији годишњег Плана рада Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину,
 2. Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2020. годину,
 3. Информација о реализацији Стратегије руралног развоја општине Фоча за 2020. годину,
 4. Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2020. годину,
 5. Информација о стању привреде на подручју општине Фоча,
 6. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Фоча,
 7. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча,
 8. Информација о стипендирању студената у школској 2019/2020. години,
 9. Информација о положају расељених лица, повратника и корисника алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча,
 10. 21. Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча,
 11. Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча,
 12. 23. Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација са подручја општине Фоча у 2020. години,
 13. 24. Информација о стању рјешавања управних предмета у 2020. години,
 14. 25. Информација о стању у области заштите животне средине на подручју општине Фоча,
 15. 26. Информација о стању у области заштите од пожара на подручју општине Фоча,
 16. 27. Одговори на одборничка питања,
 17. 28. Одборничка питања,
 18. 29. Иницијативе одборника,
 19. 30. Текућа питања.
    Напомена:   У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда. Изузетак представљају тачке: 28, 29. и 30. за које нису предвиђени посебни радни материјали. Приједлог за тачку 10. Избор и именовање чланова Савјета за безбједност саобраћаја Општине Фоча, доставиће се након што се утврди приједлог чланова Савјета за безбједност саобраћаја Општине Фоча, за који је, у складу са чланом 6. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/17) надлежан Начелник Општине Фоча. У прилогу је достављено Рјешење о формирању Савјета за безбједност саобраћаја Општине Фоча, број: 01-111-60/17 од 9. 11. 2017. године, ради увида у задатке и надлежност овог савјета.   Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине. Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.   С поштовањем,    

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 
Општина Фоча

Радни материјали за Шесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, 17.6.2021. године

1. Записник са Четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31.3.2021. године

2. Записник са Пете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 29.4.2021. године

3. Записник са Прве посебне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 20.5.2021. године

4. Информација о реализацији закључака са Пете редовне и Прве посебне сједнице СО Фоча од 29.4. и 20.5.2021. године

5. Приједлог стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године

6. Нацрт стратегије развоја социјалног становања општине Фоча за период 2021 – 2030. године 7. ОДЛУКУ о куповини непокретности у ул. Немањиној у Фочи

8. ОДЛУКУ о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта

9. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Центар 1 Фоча

13. Извјештај о реализацији Стратегије интегрисаног развоја општине Фоча за 2020. годину

14. Информација о реализацији Стратегије руралног развоја општине Фоча за 2020. годину

15. Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2020. годину

16. Информација о стању привреде на подручју општине Фоча

17. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Фоча

18. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча

19. Информација о стипендирању студената у школској 2019 – 2020. години

21. Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча

22. Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча

23. Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација са подручја општине Фоча у 2020. години

24. Информација о стању рјешавања управних предмета у 2020. години

25. Информација о стању у области заштите животне средине на подручју општине Фоча

26. Информација о стању у области заштите од пожара на подручју општине Фоча

Извјештај о престанку, додјели и прихватању мандата одборника у Скупштини Општине Фоча

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »