ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

На Седмој редовној сједници, која је одржана 22. јула 2021. године, Скупштина Општине Фоча је донијела Одлуку о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча. Ова одлука је објављена у „Службеном гласнику Општине Фоча“, број 11. од 26. 7. 2021. године.

Избори за избор чланова савјета мјесних заједница ће се спровести за све мјесне заједнице (24), осим за Викоч и Слатину.

Избори ће се одржати у недјељу, дана 3.  октобра  2021. године, у периоду  од  8.00  до  17.00  часова.

 

 1. Изборе ће спровести Општинска изборна комисија Фоча и бирачки одбори.

Бирачки одбори се именују за сваку мјесну заједницу за коју се организују и спроводе избори, у саставу од предсједника и два члана, који имају замјенике.

Састав бирачког одбора именује Општинска изборна комисија Фоча, на приједлог овлашћених предлагача, најкасније десет дана прије дана одржавања избора.

 

 1. 3. Чланови савјета мјесне заједнице бирају се на збору грађана, непосредним и тајним гласањем.

Чланове савјета мјесне заједнице бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак који на дан расписивања избора имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се организују и спроводе избори.

 

 1. Број чланова савјета мјесне заједнице одређен је Одлуком о мјесним заједницама на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 3/13).

Седам  чланова имају савјети мјесних заједница: Центар, Горње Поље, Доње Поље, Душаново, Лазарево, Брод и Миљевина.

Пет  чланова имају савјети мјесних заједница: Обилићево, Ливаде, Рјечица, Јошаница, Устиколина, Кута, Јелеч, Козја Лука, Избишно, Драгочава, Годијено, Кратине, Попов Мост, Челиково Поље, Заваит, Челебићи и Мештревац.

 

 1. Кандидате за чланове савјета мјесне заједнице могу предложити:

–  политичке странке које на подручју општине Фоча имају општинске одборе или други вид организације,

–  удружења грађана која дјелују на подручју општине Фоча,

–  најмање 30 грађана за мјесну заједницу која има до 1.000 регистрованих бирача,

–  најмање 50 грађана за мјесну заједницу која има од 1.000 до 5.000 регистрованих бирача.

 1. Приликом предлагања кандидата за чланове савјета мјесне заједнице, предлагач може предложити највише онолико кандидата колико се бира чланова савјета за ту мјесну заједницу (тачка 4. Обавјештења).

 

Приликом предлагања кандидата, предлагач је дужан водити рачуна о равноправној полној заступљености кандидата, у складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини (40 % заступљености кандидата једног пола), као и о територијалној заступљености мјесне заједнице.

 1. Предложени кандидат за избор чланова савјета мјесне заједнице мора испуњавати сљедеће услове:

–  да на дан расписивања избора има пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији се савјет кандидује,

–  да је уписан у Централни бирачки списак.

 

 1. Ако је предлагач политичка странка и удружење грађана, кандидатска листа мора да садржи: назив предлагача, редни број, презиме и име кандидата, јединствени матични број кандидата, потпис и печат предлагача.

Ако су предлагачи грађани, кандидатска листа садржи: редни број, презиме и име кандидата, јединствени матични број кандидата, као и презиме и име, јединствени матични број и потпис свих грађана предлагача.

Приједлози се достављају на прописаном обрасцу, са одговарајућим прилозима, а то су:

–  захтјев за овјеру кандидатске листе,

–  листа кандидата за савјет мјесне заједнице,

–  кандидатски образац,

–  изјава кандидата о прихватању кандидатуре.

Захтјев за овјеру кандидатске листе са прилозима доставља се Општинској изборној комисији Фоча, најкасније 15 дана прије датума за одржавање избора.

 1. Општинскa изборнa комисијa Фоча:

–  врши овјеру кандидатске листе,

–  утврђује коначан редослијед предложених кандидата за чланове савјета мјесне заједнице на гласачком листићу, према азбучном реду презимена и имена кандидата.

 

 1. Приликом изјашњавања о предложеним кандидатима, бирач може гласати највише за онолико кандидата са листе колико чланова се бира у састав савјета мјесне заједнице.

Неважећи гласачки листић је:

–  гласачки листић на којем је означен већи број кандидата од броја који се бира,

–  непопуњен гласачки листић и

–  гласачки листић који је попуњен на начин да се не може са сигурношћу утврдити како је бирач гласао.

 1. За чланове савјета мјесне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова.

У случају да два или више кандидата добију исти број гласова, сматра се да је изабран кандидат женског пола или млађи кандидат.

 

 1. Мандат савјета мјесне заједнице траје четири године.

Савјет мјесне заједнице има предсједника, који се бира из редова изабраних чланова савјета мјесне заједнице, већином гласова од укупног броја чланова савјета.

 

 1. Питања која се односе на: именовање чланова бирачких одбора, акредитовање изборних посматрача, овјеру кандидатских листа, утврђивање коначне листе кандидата, израду гласачких листића, број присутних бирача који је потребан за спровођење избора, понављање избора, пребројавање гласачких листића, утврђивање и објављивање изборних резултата, приговоре на неправилности у спровођењу избора, конституисање савјета мјесне заједнице, као и друга питања којим су регулишу избори за избор чланова савјета мјесних заједница регулисана су Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13), Одлуком о мјесним заједницама на подручју општине Фоча и Одлуком о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча.
skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »