Одлука о једнократној помоћи вишечланим породицама за набавку зимнице – огрева у 2021. години

Начелник  општине Фоча на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19, 61/21) и члана 63. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр. 08/17), доноси

 

О Д Л У К У

о једнократној помоћи вишечланим породицама за набавку зимнице огрева у 2021. години

I

             Признаје се право на једнократну новчану помоћ, вишечланим породицама које имају троје и више дјеце, а да је једно дијете малољетно, у износу од 200,00 КМ. Средства се односе за помоћ породицима при набавци зимнице – огрева у 2021 години.

II

             За реализацију ове  одлуке задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, које на основу достављених докумената утврдђује право на једнократну новчану помоћ.

Уз захтјев  потребно је приложити:

– Кућну листу

– Потврдe о пребивалишту свих чланова домаћинства
– Копију текућег рачуна.

III

             Одјељење за финансије ће исплату извршити из Буџета са позиције 63. конто         4161 – Подршка наталитету .

IV

             Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Фоча“.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,

Милан Вукадиновић

proba zadnja(11)
Подели

Наши пријатељи

Translate »