ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА  НОВЧАНИХ  ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  У 2021.  ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 63. став 1.тачка 19)Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и Одлуке о усвајању буџета Општине Фоча за 2021. годину („Службени гласник Општине Фоча“, број 5/21), Начелник Општине Фоча, д о н о с и

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА      

О  УСЛОВИМА  И  НАЧИНУ  ОСТВАРИВАЊА 

НОВЧАНИХ  ПОДСТИЦАЈА  ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПРОИЗВОДЊЕ 

У  2021.  ГОДИНИ  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

 

У Правилнику о условима и начину остваривања  новчаних подстицаја пољопривредне производње у 2021.години на подручју Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“,бр.6 /21 ) додаје се нови одјељак :

VII ПОДРШКА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ГАЗДИНСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА ДО СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ.

Досадашњи одјељци VII, VIII  и IX постају одјељци VIII, IX i X.

 

 

У одјељку VII додају се нови чланови: члан 45а., члан 45б.,45в. и 45г.

 

Члан 45а.

 

(1) Средства подстицаја за подршку за иницијални развој недовољно развијених пољопривредних газдинстава могу се користити искључиво за повећање капацитета сточног фонда пољопривредног газдинства у циљу остваривања неког од права на подстицај из овог Правилника.

(2) Корисници права на подстицај из става 1. овог члана су пољопривредници који испуњавају следеће  услове:

-да има стално мјесто боравишта ван градске зоне, на територији општине Фоча;

-да посједује или користи под закупом довољну површину земљишта за проширење стада;

-да посједује адекватан шталски капацитет;

-да укупна мјесечна примања домаћинства не прелазе 350 КМ или да мјесечна примања не прелазе 150 КМ по члану домаћинства.

 

                                                                 Члан 45б.

 

(1)Укупна средства по овом одјељку не могу прећи 30% укупног подстицаја по  Правилнику о условима и начину остваривања  новчаних подстицаја пољопривредне производње у 2021. години на подручју општине Фоча.

(2)Подстицајна средства у ову намјену износе највише 2000,00 КМ за 2021. годину по једном кориснику.

(3)Право на подстицајна средства из става 2. овог члана приоритетно остварују демобилисани, незапослени борци, ратни војни инвалиди и породице погинулих бораца.

(4)Захтјеви се подносе накасније до 30.11.2021.године.

 

                                                                        Члан 45в.

 

  • За остваривање права на основу члана 45б. корисник подноси:
  • Копију личне карте,
  • Копију посједовног листа или пореско рјешење или уговор о закупу земљишта,
  • Кућну листу,
  • Рјешење надлежног органа којим је утврђен статус борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
  • Комисија , коју формира Начелник општине, обилази све кандидате који су аплицирали за средства из овог Правилника и саставља детаљан записник о затеченом стању на пољопривредном газдинству
  • Комисија сачињава листу кандидата који испуњавају прописане услове, а након обиласка корисника који желе да остваре право на подстицај.

 

  • Коначну одлуку о остваривању права на подстицај по овом Правилнику доноси Начелник општине на приједлог Комисијеу складу са усвојеним буџетом.

 

 

                                                                          Члан 45г.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

 

 

 

Број: 02-014-     /21

Датум: 19. 10.2021.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић, дипл. инг.ел

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »