ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословног објекта – Планинарског дома у Фочи

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

Број:02-014 494 /21

Датум:23.12.2021.године

 

 

На основу члана тачке III Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословнoг објекта – Планинарског дома у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.16/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за издавање у закуп пословног објекта – Планинарског дома у Фочи

 

I

 

1) Расписује се јавно надметање – лицитација за издавање у закуп Планинарског дома у Фочи, који је изграђен на к.ч. број: 4229/3, к.о. Фоча, чија је укупна корисна површина 230,00 m2 (у даљем тексту: објекат).

2)  Издавање у закуп објекта из подтачке 1) ове тачке извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом.

 

II

1)  Објекат се издаје у закуп на период од најдуже десет година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

2)  У објекту који се издаје у закуп обављаће се угоститељска дјелатност и други компатибилни садржаји, у складу са важећим законским прописима, осим кладионица.

3)  Почетна цијена закупа објекта износи 0,60 КМ/m2.

4) Обавеза плаћања закупнине, која ће бити компензована кроз улагања у објекат кроз радове и опрему од стране закупца, почиње тећи 12 мјесеци од закључења уговора о закупу.

5) Процијењена вриједност неопходних улагања у објекат извршена је од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, на који предмјер и предрачун радова треба дати сагласност закупац.

6) По истеку рока о закупу, у зависности од услова и законских рјешења, постоје услови за продужење уговора.

 

 

 

III

 

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

 

 

IV

          Јавно надметање ће се одржати дана 29.12.2021.године  (сриједа)у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова.

Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп  непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

 

V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 50,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

 

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене закупа износи 0,10 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 

VII

          Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се  уговор о закупу.

Пословни простор предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора о закупу.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења  уговора о закупу, губи право на враћање положене кауције.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 

 

 

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                      Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »