ЈАВНИ ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА- КУЋИЦА УЗ КЛИЗАЛИШТЕ НА ТРГУ КРАЉА ПЕТРА

На основу члана члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 63. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр. 8/17), Начелник општине Фоча, дана 20.12. 2021. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
УГОСТИТЕЉИМА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА-
КУЋИЦА УЗ КЛИЗАЛИШТЕ НА ТРГУ КРАЉА ПЕТРА

 

  1. Предмет позива

Предмет Јавног позива је изнајмљивање пратећих објеката-кућица уз клизалиште на тргу Краља Петра у времену од 11.01.2022. године до 30.01.2022. године.

Општина Фоча издаје под закуп двије кућице уз клизалиште у трајању од двадест дана по почетној цијени од 300,00 КМ.

Приликом избора закупца предност има понуђач који нуди већу цијену. У случају да два или више понуђача имају исту цијену, предност има понуђач који има већи број стално запослених радника у 2020. години.

У случају да одабрани понуђач одустане након отварања понуда, кућица се може дати у закуп следећем понуђачу, без новог позива.

  1. Услови учешћа

Право учешћа имају предузетници и правна лица која имају као претежну дјелатност регистровану дјелатност из области угоститељства и који имају регистровано сједиште на подручју Општине Фоча.

Угоститељ мора испуњавати прописане услове за пружање угоститељских услуга изван угоститењских објеката у складу са чл. 15. Закона о угоститељству и прописима који уређују безбједност хране.

3.  Начин подношења захтјева и потребна документација

Позивају се регистровани угоститељи да поднесу понуде за закуп у затвореним двоструким ковертама. На првој коверти се назначава „ јавни позив за кућице-не отварај“, а у другој, унутрашњој, уписати адресу угоститеља и приложити документацију која се тражи јавним позивом и понуду за закуп која мора да буде већа од почетне цијене.

Уз пријаву угоститељ је дужан приложити рјешење о регистрацији, односно доказ да је угоститељство претежна дјелатност и доказ о броју стално запослених радника у 2020. години.

Пријаве се подносе у шалтер сали општине Фоча до 24.12.2021. године, до 12,00 часова. Отварање понуда обавиће се комисијски у 12,30 часова, истог дана.

       4. Обавезе угоститеља

Угоститељ је обавезан да обезбиједи потребне инсталације и да сноси настале грошкове за вријеме трајања закупа.

Одабрани понуђачи су дужни одржавати кућице и припадајућу опрему у исправном стању, те их осигурати од крађе и других оштећења, а закуп јавне површине одржавати чистим и уредним.

Одабрани понуђач је одговоран за сву штету која настане у закупљеном простору. Излицитирани износ закупнине угоститељ је дужан уплатити најкасије три дана након потписивања уговора о закупу.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић. дипл. инг.ел

 

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »