ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА, НА ЛОКАЦИЈИ ФИЛИПОВИЋИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-360 -7 /22

Датум: 19.04.2022. године.

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Општине Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу санитарне депоније на подручју Општине Фоча, на локацији Филиповићи, означеној као дио к.ч. број: 958 и дио к.ч. број: 1456, к.о. Филиповићи у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2 и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/12), о бј а в љ уј е

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА, НА ЛОКАЦИЈИ ФИЛИПОВИЋИ, ОЗНАЧЕНОЈ КАО ДИО К.Ч. БРОЈ: 958 И ДИО К.Ч. БРОЈ: 1456, К.О. ФИЛИПОВИЋИ, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА, ОД АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ.

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

II

Заинтересовани грађани, правна и физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мншљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали Општине Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, Општине Фоча.

III

Јавни увид у Доказе траје до 19.05.2022. године.

 

НАЧЕЛНИК

Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове

Ранко Поповић, дип.инж.арх

Подели

Наши пријатељи

Translate »