ЈАВНИ ОГЛАС за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (“Службени гласник Босне и Херцеговине”бр.27/22), Oпштинска изборна комисија Фоча расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

 1. Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова и/или замјеника чланова бирачких одбора на бирачким мјестима, чланова мобилног тима и чланова тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

 

 1. Услови за именовање:

 

Општи услови:

 1. Пријављени кандидат је особа с правом гласа.
 2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ):
 3. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
 4. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 5. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ;
 6. које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године) и
 7. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

–   да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV, или V степен стручне спреме;

–   да има пријављено пребивалиште у општини Фоча.

III. Потребна документација:

 

 1. пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3).
 1. Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објаве јавног огласа на огласној табли Општине Фоча, на интернет-страници Општине Фоча и на Радију Фоча.

 1. Орган за спровођење поступка

 

Процедуру избора кандидата по јавном огласу спроводи Општинска изборна комисија  Фоча.

 1. Остале информације

 

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту Општинске изборне комисије или на интернет- страници Општине Фоча.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште Општинске изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија Фоча,

Адреса: Краља Петра I бр. 1

„Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора – не отварати“.

Кандидати ће, ако Општинска изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Општинска изборна комисија неће узети у разматрање.

Предсједник ОИК

       Виде Вуковић

 Број:031-3/22

Фоча, 19.5.2022. године

oglas
Подели

Наши пријатељи

Translate »