Позив за 14. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, уторак, 7.6.2022. године

Четрнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у уторак, дана 7.  јуна  2022.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

За Четрнаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Тринаестој сједници, од 30. маја 2022. године, утврдио сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

 1. Записник са Тринаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 28. априла 2022. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Тринаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 28. априла 2022. године,
 3. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2021. годину,
 4. 4. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2021. годину,
 5. Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. бр. 1670, 1671/2 и 4098/2 уписане у Лист непокретности број: 327/12 к.о. Фоча, путем непосредне погодбе,
 6. Приједлог одлуке о продаји непокретности означене као к.ч. бр. 1247 и 1276 уписане у Посједовни лист број: 51/2, к.о. Љубина,
 7. Приједлог одлуке о условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи,
 8. Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за издавање у закуп непокретности – земљишта означеног као дио к.ч. број: 2253/1, к.о. Фоча,
 9. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (пета измјена),
 10. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину,
 11. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину,
 12. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2021. годину,
 13. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину,
 14. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2021. годину,
 15. Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2021. годину,
 16. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча,
 17. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2021. годину,
 18. Информација о стању и финансијском пословању предузећа у области водоснабдијевања,
 19. Информација о стању и финансијском пословању предузећа у области комуналних услуга,
 20. Информација о стању у области привреде на подручју општине Фоча,
 21. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча,
 22. Одговори на одборничка питања,
 23. Одборничка питања,
 24. Иницијативе одборника,
 25. Текућа питања.

 

Напомена:

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 23, 24. и 25. за које нису предвиђени посебни радни материјали,

У прилогу позива достављени су:

–  Записник са Тринаесте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 30. маја 2022. године,

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »