ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп непокретности- земљишта- означене као дио к.ч. број: 2253/1 к.о. Фоча

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф О Ч А

Број:02-014- 204/22

Датум: 20.06.2022.године

На основу члана тачке III Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за издавање у закуп закуп непокретности- земљишта- означене као дио к.ч. број: 2253/1 к.о.Фоча(„Службени гласник општине Фоча“, бр. 16/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12), Начелник општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за издавање у закуп непокретности- земљишта- означене као
дио к.ч. број: 2253/1 к.о. Фоча

I

  • Расписује се јавно надметање – лицитација за издавање у закуп дијела парцеле означене као к.ч. број 2253/1, к.о. Фоча, у површини од 1030 м2 која се налази у Фочи у ул Цара Душана, по култури земљиште уз привредни објекат чија је укупна површина 7.932 м2.
  • Издавање у закуп земљишта из подтачке 1) ове тачке извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом.

II

Непокретност се издаје у закуп на период од три године рачунајући од дана закључења уговора о закупу, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

  • Почетна цијена закупа земљишта из става 1. тачке I ове одлуке износи 0,10 КМ/м2, што износи 103 КМ/м2.
  • По истеку рока о закупу у зависности од услова и законских рјешења постоје услови за поновно продужење уговора.

III

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

IV

Јавно надметање ће се одржати дана 08.07.2022.године (петак)у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11 часова.

Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

V

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 50,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

VI

На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене закупа износи 20 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се уговор о закупу.

Пословни простор предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора о закупу.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закључења уговора о закупу, губи право на враћање положене кауције.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

oglas
Подели

Наши пријатељи

Translate »