ЈАВНИ ПОЗИВ: за продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча и избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17), у складу са одредбама Одлуке о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, број: 6/22)  и  тачке II и VIII.Одлуке о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.7/22)   Начелник Општине Фоча, објављује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

 

за   продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча

и   избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи

I

 1. Општина Фоча објављује јавни позив за продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча “Светосавска” пашњак,1 класе,у површини од 1005 м2 а ради изградње зграде за младе брачне парове на истој.
 2. Почетна продајна цијена некретнине из тачке I овог позива коју је утврдио овлашћени вјештак грађевинске струке износи 60.300,00КМ (шездесетхиљадатристотине конвертибилних марака)

3.Општина Фоча поред  грађевинске парцеле продаје и Идејно рјешење зграде за младе брачне парове, габрита: 20,50 м х 49,00 м, спартности СУ + П + 3 + Пк.

II

 

1.Продаја непокретности и  избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи ће се одржати дана  19.07.2022 године (уторак ) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11 часова.

2.Оглас о јавном надметању-лицитацији за продају непокретности из тачке I јавног огласа биће објављен путем Радиа Фоча, на огласној табли Општине Фоча и интернет страници општине Фоча.

3.За учешће у поступку усменог јавног надметања- лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене  грађевинске парцеле,                      најкасније до дана који је огласом одређен за одржавање усменог јавног надметања – лицитацијe.

III

 За објекат зграде за младе брачне парове издати су Локацијски услови број  06-364-30/21 од 20.10.2021 године, док је обавеза инвеститора прибављање Главног пројекта, Грађевинске дозволе и плаћање накнаде за погодности грађевинског земљишта  – рентe и накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, у складу са тачком    VI подтачка 6) Одлуке  о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.7/22) те доприноса за катастар некретнина.

 

   IV

 Главни пројекат треба бити урађен у свему у складу са техничким описом из Идејног рјешења и техничким  прописима за ову врсту објеката и за исти је потребно да инвеститор прибави сагласност Општине Фоча.

V

 1. Најповољнији понуђач у смислу тачке I подтачке 2. и 3. ове одлуке је онај који у поступку лицитације понуди најбоље оцијењену прихватљиву понуду у складу са ниже наведеним критеријумима. Уколико два или више понуђача имају исти број бодова, најповољнији је онај понуђач који је понудио најнижу цијену квадрата стана .
 2. Приликом оцјењивања понуда примјењиваће се сљедећи критеријум:

–  најнижа цијена изградње   1 m2 нето површине стана    90%.

– највећа понуђена цијена за грађевинску парцелу  је 10%.

 

 1. Критериј цијена 1 m2 нето површине стана се израчунава по формули:

П= Пн/Пп х 90

2.Критериј цијена  парцеле  се израчунава по формули З= Зп/Зн х 10

3.Укупан број остварених бодова је С = П + З.

П – број бодова који је понуда добила за понуђену цијену за 1м2 нето површине стана заокружено на цијели број

Пн – најнижа цијена понуђена у поступку јавног надметања за 1м2 нето површине стана

Пп – цијена понуде која је предмет оцјене за 1м2 нето површине стана

90 – максимални број бодова за критериј цијена 1м2 нето површине стана

Цијена понуђена за стан (Пп) не може бити већа од   1.350,00 КМ/m2сa ПДВ.

З – број бодова који је понуда добила за понуђену цијену за грађевинску парцелу заокружено на цијели број.

Зн – највиша цијена понуђена за грађевинску парцелу у поступку јавног надметања

Зп – цијена понуде која је предмет оцјене за грађевинску парцелу

10 – максималан број бодова за критериј цијена за грађевинску парцелу

3.Најповољнији учесник у јавном надметању – лицитацији, са којим ће  се закључити нотарски уговор, дужан је уплатити купопродајну цијену на јединствени рачун   Општине Фоча број 562-006-0000217093 у року од 6 (шест) мјесеци од дана закључења нотарског  уговора у једнаким мјесечним ратама.

4.Забиљежба намјене грађевинске парцеле – искључиво за изградњу објекта зграде за младе брачне парове као и рок изградње објекта, уписаће се у јавној евиденцији некретнина, а на основу нотарски обрађеног уговора.

5.Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 7 дана од дана потписивања нотарског уговора и  уплате  прве рате за купљену парцелу о чему ће се сачинити Записник о примопредаји.

6.Накнаде на име ренте и уређења градског грађевинског земљишта  које ће бити обрачуната након одобрене пројектне документације не треба бити садржана у цијену коштања 1м2 нето површине стана, већ ће ови трошкови представљати суфинансирање овог пројекта од стране Општине Фоча о чему ће бити закључен посебан уговор са инвеститором .

VI

 Јавно надметање – лицитација за избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове проводи се истовремено са поступком продаје грађевинске парцеле и подразумјева да понуђач- инвеститор мора да испуњава опште услове и то:

 

 1. 1. Да је регистрован код надлежног суда за обављање послова високоградње – изградња стамбених, стамбено – пословних зграда,
 2. Да посједује лиценцу за обављање дјелатности грађења за објекат који се гради,
 3. 3. Да је у последње три године од дана објаве овог јавног позива изградио најмање један објекат који је по својим грађевинским и техничко – технолошким карактеристикама исти или сличан објекту за чију се изградњу доставља понуда,

4.Да је по завршном рачуну за период од 3(три) године исказао позитивно финансијско пословање,

5.Да му у последње двије године од дана објаве јавног позива рачун код банке није блокиран,

6.Да у кривичном поступку није осуђен правноснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Републици Српској,

7.Да није под стечајем или није предмет стечајног поступка,

8.Да је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и

9.Да је испунио обавезе у вези са плаћањем пореза.

 

VII

      Oбавезе инвеститора су утврђене Одлуком  о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, број.7/22)  и оне су:

 1. 1. Да у року који да у понуди, а који не може бити дужи од 24 мјесеца од дана издавања грађевинске дозволе коју треба прибавити у року од 3н(три) мјесеца од дана закључења нотарског уговора о купопродаји, оконча изградњу објекта

зграда за младе брачне парове, а све у складу са Главним пројектом (који треба  бити усаглашен са Општином) и грађевинском дозволом,

 1. Да ангажује надзор над извођењем радова у складу са Законом и уз сагласност Општине Фоча, као и да омогући свакодневни приступ градилишту и осталим информацијама везаним за изградњу објекта  стручном лицу које ће именовати Општина Фоча,

3.Да изврши прикључак  електричне енергије и комуналија на објекту уз суфинансирање Општине Фоча која треба обезбиједити мјесто прикључења.

 1. Да прибави одобрење за употребу објекта,
 2. Да прибави план-тлоцрте посебних дијелова новосаграђеног објекта од стране овлашћеног лица,
 3. Да изврши продају станова особама – младим брачним паровима у складу са коначним списком који ће доставити Општина Фоча, а који у поступку који ће провести  Начелник Општине, остваре право на куповину стана,
 4. У случају да у року од 24 мјесеца од дана када је издата грађевинска дозвола (рок за изградњу обекта), Општина Фоча не буде у могућности да обезбиједи онолико младих брачних парова колико постоји стамбених јединица за продају, инвеститор преостале стамбене јединице може продати и другим лицима, уз регулисање међусобних односа са општином Фоча.
 5. Да сноси трошкове везане за нотарску обраду и закључивање предуговора за све купце станова, док ће трошкове закључивања и нотарске обраде главних уговора сносити купци,
 6. Да о свом трошку изгради гараже које су предвиђене у пројектној документацији и да има право да их продаје, с тим што право прече куповине имају млади брачни парови станари зграде,

10.Да сва новчана средства која буду намјенски обезбијеђена од надлежних институција, установа,друштава и других организација за изградњу овог објекта  буду евидентирана и да  цијена коштања 1м2 стамбених јединица буде умањена пропорционално за те износе у укупној нето површини станова.

11.Да је обрачунска јединица за плаћање изградње према инвеститору-извођачу радова 1м2 нето корисне површине стамбене јединице израчунате према Правилнику за израчунавање површина и запремина објеката (“Службени гласник Републике Српске” број: 95/13), те у ову цијену требају бити укалкулисани сви трошкови везани за изградњу објекта зграде за младе брачне парове.

VIII

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се уговор о купопродаји парцеле и уговор о међусобним правима и обавезама између Општине Фоча и инвеститора.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закљученог писаног уговора губи право на враћање положене кауције.

Осталим учесницима лицитације положена кауција биће враћена.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 11.07. 2022 године                                                                                                              Милан Вукадиновић

 

 

 

 

 

 

javni poziv
Подели

Наши пријатељи

Translate »