ЈАВНИ ОГЛАС за продају сувласничког удјела Општине Фоча у парцели означеној као к.ч. број:1953/3 уписној у лист непокретности број: 2471 к.о. Фоча

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

 

Број:02-014-  259 /22

Датум: 01.08. 2022.године

 

На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају сувласничког удјела Општине Фоча у парцели  означеној као к.ч. број:1953/3 уписној у лист непокретности  број: 2471  к.о. Фоча  („Службени гласник Општине Фоча“ број: 3/20 и 4/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12), Начелник општине Фоча, објављује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за продају  сувласничког удјела Општине Фоча у парцели  означеној као к.ч. број:1953/3 уписној у лист непокретности  број: 2471  к.о. Фоча

 

I

Расписује се јавно надметање – лицитација за продају сувласничког удјела Општине Фоча у парцели које се налази у улици Цара Душана, у  Фочи  означене као :

– к.ч. број:1953/3 к.о Фоча, воћњак 2.класе и њива 4.класе, у укупној површини од 1.105   м2, која се налази у улици Цара Душана у Фочи, а чији су сувласници Општина Фоча и Вуковић Милија, из Београда, продаје свој сувласнички удио од 1/6 у овој парцели.

2) Продаја непокретности из става 1.ове тачке извршиће се усменим јавним надметањем -лицитацијом.

 

II

         Све потребне информације везано за предметну некретнину, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

 

III

 

Почетна продајна цијена некретнина из  тачке I овог огласа износи: 11.971,00 КМ (једанастхиљададевестоседамдесетједнаконвертибилнамарка)

 

IV

      Продаја непокретности ће се одржати дана 16.08.2022.године (уторак) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11  часова

Оглас о јавном надметању – лицитацији за продају непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

 

V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10% од почетне продајне цијене некретнине, на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

 

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 50,00 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

 

VII

          Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 30 дана од дана одржавања лицитације.

Сувласнички удио на некретнини  ће се предати  у посјед купцу након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупне купопродајне цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитирани износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

 

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                        Милан Вукадиновић

Подели

Наши пријатељи

Translate »