ЈАВНИ ПОЗИВ за продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча и избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17), у складу са одредбама Одлуке о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, број: 6/22)  и  тачке II и VIII.Одлуке о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.7/22 и 8/22)  Начелник Општине Фоча, објављује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  за   продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча

               и   избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове

у Фочи

 

I

 1. Општина Фоча објављује јавни позив за продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча “Светосавска” пашњак,1 класе,у површини од 1005 м2 а ради изградње зграде за младе брачне парове на истој.
 2. Почетна продајна цијена некретнине из тачке I овог позива коју је утврдио овлашћени вјештак грађевинске струке износи 60.300,00 КМ (шездесетхиљадатристотине конвертибилних марака)

3.Општина Фоча поред  грађевинске парцеле продаје и Идејно рјешење зграде за младе брачне парове, габрита: 20,50 м х 49,00 м, спартности СУ + П + 3 + Пк.

 

II

 

1.Продаја непокретности и  избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи ће се одржати дана  16.08.2022 године (уторак) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 09 часова.

2.Оглас о јавном надметању-лицитацији за продају непокретности из тачке I јавног огласа биће објављен путем Радиа Фоча, на огласној табли Општине Фоча и интернет страници општине Фоча.

3.За учешће у поступку усменог јавног надметања- лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене  грађевинске парцеле,                      најкасније до дана који је огласом одређен за одржавање усменог јавног надметања – лицитације.

III

 За објекат зграде за младе брачне парове издати су Локацијски услови број  06-364-30/21 од 20.10.2021 године, док је обавеза инвеститора прибављање Главног пројекта, Грађевинске дозволе и плаћање накнаде за погодности грађевинског земљишта  – рентe и накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, у складу са тачком    VI подтачка 6) Одлуке  о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.7/22 и 8/22) те доприноса за катастар некретнина.

IV

 Главни пројекат треба бити урађен у свему у складу са техничким описом из Идејног рјешења и техничким  прописима за ову врсту објеката и за исти је потребно да инвеститор прибави сагласност Општине Фоча.

 

V

 1. Најповољнији понуђач у смислу тачке I подтачке 2. и 3. ове одлуке је онај који у поступку лицитације понуди најбоље оцијењену прихватљиву понуду у складу са ниже наведеним критеријумима. Уколико два или више понуђача имају исти број бодова, најповољнији је онај понуђач који је понудио најнижу цијену квадрата стана .
 2. Приликом оцјењивања понуда примјењиваће се сљедећи критеријум:

–  најнижа цијена изградње   1 m2 нето површине стана   90%.

–  највећа понуђена цијена за грађевинску парцелу  је 10% и

 

 1. Критериј цијена 1 m2 нето површине стана се израчунава по формули:

П= Пн/Пп х 90

2.Критериј цијена  парцеле  се израчунава по формули З= Зп/Зн х 10

3.Укупан број остварених бодова је С = П + З.

П – број бодова који је понуда добила за понуђену цијену за 1 м2 нето површине стана заокружено на цијели број

Пн – најнижа цијена понуђена у поступку јавног надметања за 1 м2 нето површине стана

Пп – цијена понуде која је предмет оцјене за 1м2 нето површине стана

90 – максимални број бодова за критериј цијена 1м2 нето површине стана

З – број бодова који је понуда добила за понуђену цијену за грађевинску парцелу заокружено на цијели број.

Зн – највиша цијена понуђена за грађевинску парцелу у поступку јавног надметања

Зп – цијена понуде која је предмет оцјене за грађевинску парцелу

10 – максималан број бодова за критериј цијена за грађевинску парцелу

 

3.Најповољнији учесник у јавном надметању – лицитацији, са којим ће  се закључити нотарски уговор, дужан је уплатити купопродајну цијену на јединствени рачун   Општине Фоча број 562-006-0000217093 у року од 6 (шест) мјесеци од дана закључења нотарског  уговора у једнаким мјесечним ратама.

4.Забиљежба намјене грађевинске парцеле – искључиво за изградњу објекта зграде за младе брачне парове као и рок изградње објекта, уписаће се у јавној евиденцији некретнина, а на основу нотарски обрађеног уговора.

5.Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 7 дана од дана потписивања нотарског уговора и  уплате  прве рате за купљену парцелу о чему ће се сачинити Записник о примопредаји.

6.Накнаде на име ренте и уређења градског грађевинског земљишта  које ће бити обрачуната након одобрене пројектне документације не треба бити садржана у цијену коштања 1м2 нето површине стана, већ ће ови трошкови представљати суфинансирање овог пројекта од стране Општине Фоча о чему ће бити закључен посебан уговор са инвеститором .

 1. Општина Фоча ће од средстава која су одобрена од  стране Владе Републике Српске за изградњу зграде за младе брачне парове,за стамбене јединице младих брачних парова у складу са утврђеним критеријумима, суфинансирати разлику између цијене  са ПДВ-ом 1м2 стана најповољније понуде одабраног инвеститора  и износа од 1.350,00 КМ/м2 са ПДВ-ом “.
 2. У случају да понуђена цијена најповољније понуде премашује расположива средства  која су од стране Општине Фоча и Владе Републике Српске издвојена за овај пројекат, Општина Фоча задржава право да  не закључи уговор о продаји земљишта и избору инвеститора за изградњу објекат зграде за младе брачне парове”.
 3. Одабрани инвеститор,млади брачни пар и Општина Фоча као учесник у поступку закључиће код нотара уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе и начин плаћања средстава из става 7. ове тачке.”

 

VI

 Јавно надметање – лицитација за избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове проводи се истовремено са поступком продаје грађевинске парцеле и подразумјева да понуђач- инвеститор мора да испуњава опште услове и то:

 

 1. 1. Да је регистрован код надлежног суда за обављање послова високоградње -изградња стамбених, стамбено – пословних зграда,
 2. Да посједује лиценцу за обављање дјелатности грађења за објекат који се гради,
 3. 3. Да је у последње три године од дана објаве овог јавног позива изградио најмање један објекат који је по својим грађевинским и техничко – технолошким карактеристикама исти или сличан објекту за чију се изградњу доставља понуда,

4.Да је по завршном рачуну за период од 3 (три) године исказао позитивно финансијско пословање,

5.Да му у последње двије године од дана објаве јавног позива рачун код банке није блокиран,

6.Да у кривичном поступку није осуђен правноснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Републици Српској,

7.Да није под стечајем или није предмет стечајног поступка,

8.Да је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и

9.Да је испунио обавезе у вези са плаћањем пореза.

 

 

VII

      Oбавезе инвеститора су утврђене Одлуком  о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, број.7/22 и 8/22)  и оне су:

 

 1. 1. Да у року који да у понуди, а који не може бити дужи од 24 мјесеца од дана издавања грађевинске дозволе коју треба прибавити у року од 3(три) мјесеца од дана закључења нотарског уговора о купопродаји, оконча изградњу објекта зграда за младе брачне парове, а све у складу са Главним пројектом (који треба бити усаглашен са Општином) и грађевинском дозволом.
 2. Да ангажује надзор над извођењем радова у складу са Законом и уз сагласност Општине Фоча, као и да омогући свакодневни приступ градилишту и осталим информацијама везаним за изградњу објекта  стручном лицу које ће именовати Општина Фоча,

3.Да изврши прикључак  електричне енергије и комуналија на објекту уз суфинансирање Општине Фоча која треба обезбиједити мјесто прикључења.

 1. Да прибави одобрење за употребу објекта,
 2. Да прибави план-тлоцрте посебних дијелова новосаграђеног објекта од стране овлашћеног лица,
 3. Да изврши продају станова особама – младим брачним паровима у складу са коначним списком који ће доставити Општина Фоча, а који у поступку који ће провести  Начелник Општине, остваре право на куповину стана,
 4. У случају да у року од 24 мјесеца од дана када је издата грађевинска дозвола (рок за изградњу обекта), Општина Фоча не буде у могућности да обезбиједи онолико младих брачних парова колико постоји  стамбених јединица за продају, инвеститор преостале стамбене јединице може продати и другим лицима, уз регулисање међусобних односа са општином Фоча.
 5. Да сноси трошкове везане за нотарску обраду и закључивање предуговора за све купце станова, док ће трошкове закључивања и нотарске обраде главних уговора сносити купци,
 6. Да о свом трошку изгради гараже које су предвиђене у пројектној документацији и да има право да их продаје, с тим што право прече куповине имају млади брачни парови станари зграде,

10.Да сва новчана средства која буду намјенски обезбијеђена од надлежних институција, установа,друштава и других организација за изградњу овог објекта  буду евидентирана и да  цијена коштања 1м2 стамбених јединица буде умањена пропорционално за те износе у укупној нето површини станова.

11.Да је обрачунска јединица за плаћање изградње према инвеститору-извођачу радова 1м2 нето корисне површине стамбене јединице израчунате према Правилнику за израчунавање површина и запремина објеката (“Службени гласник Републике Српске” број: 95/13), те у ову цијену требају бити укалкулисани сви трошкови везани за изградњу објекта зграде за младе брачне парове.

 

VIII

 

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се уговор о купопродаји парцеле и уговор о међусобним правима и обавезама између Општине Фоча, инвеститора и младих брачних парова.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закљученог писаног уговора губи право на враћање положене кауције.

Осталим учесницима лицитације положена кауција биће враћена.

 

 

 

 

Број: 02-014-205/22

Датум: 01.08.2022 година

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић

Подели

Наши пријатељи

Translate »