Јавни позив за стручно оспособљавање волонтера у основним и средњим школама са сједиштем у Фочи

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“,бр.08/17) Начелник Општине Фоча објављује

 

                                                  JАВНИ ПОЗИВ

 

За стручно оспособљавање волонтера у основним и средњим школама са сједиштем у Фочи, ради обезбјеђења услова за полагање стручног испита са високом стручном спремом у области просвјете (образовни профили).

I

Општина Фоча објављује јавни позив за стручно оспособљавање волонтера у основним и средњим школама са сједиштем у Фочи.

Циљ овога јавног позива је стручно оспособљавање (волонтерски рад) особа које имају високу стручну спрему (180 ЕЦТС бодова или више) у области просвјете (образовни профили) са циљем полагања стручног испита код Министарства просвјете и културе Републике Српске а ради подизање нивоа конкурентности тих особа за трајно запослење у области просвјете.

II

Општина Фоча ће приликом избора кандидата и прибављања сагласности Министарства просвјете и културе Републке Српске од стране школа, са школама закључити појединачне споразуме којима ћe ближе дефинисати међусобне односе.

III

Школе које се одлуче да потпишу споразум са Општином, са волонтером ћe закључити само уговор о стручном оспособљавању, без заснивања радног односа, у трајању од једне године (статус волонтера).

IV

Средства за реализацију активности по овом јавном позиву обезбјеђује Општина Фоча, из  Буџета Општине. Средства су неповратна и имају карактер субвенције.

Општина Фоча ће обезбједити средства за волонтере за које школе имају могућност стручног оспособљавања, тј. за које прибаве сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске.

V

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

  • да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине (доказује се увјерењем о држављанству);
  • да је пунољетан (доказује се изводом из матична књиге рођених);
  • да се води у евиденцијама Завода за запошљавање РС – филијала Фоча (доказује се увјерењем о незапослености);

Посебни услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

  • да има високу стручну спрему – да је кандидат приликом студија остварио 180 ECTS бодова (минимум за основне школе), тј. 240 ECTS бодова (минимум за средње школе) или еквивалент (доказује се копијом дипломе);

VI

Основне и средње школе могу да траже и додатне документе приликом закључивања уговора са волонтером а у складу са Законом.

VII

3ахтјеви за учешће на овом Јавном позиву (образац захтјева се може добити у Центру за услуге грађанима Општине Фоча – шалтер сала или преузети са интернет странице Општине Фоча – у прилогу) подносе се у писаној форми, на адресу: Општина Фоча, Општинска управа Фоча, Комисија за оцјену испуњености услова за додјелу средстава субвенција за волонтере, Улица Краља Петра Првог Карађорђевића  број 1, са назнаком „Пријава на Јавни позив за кориштење средстава субвенције – обављање волонтерског рада”.

VIII

Оцјену испуњености услова за додјелу средстава субвенције обављаће комисија коју ћe посебним актом именовати Начелник.

IX

Одлуку о додјели субвенције, на приједлог комисије из тачке IX овог Јавног позива, доноси Начелник.

X

Одлука из тачке IX је основ за закључење уговора о стручном оспособљавању из тачке III овог Јавног позива.

XI

Овај јавни позив је отворен до 31.12.2022. године.

XII

Овај позив се објављује на огласним таблама Општинске управе, огласној табли 3авода за  запошљавање РС – Филијала Фоча, званичној интернет страници Општине Фоча и Радио Фочи, од када се моry подносити захтјеви за кориштење средстава субвенције.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић, дипл. инг. eл.

 

javni poziv
Подели

Наши пријатељи

Translate »