ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњеног радног мјеста у Професионалној ватрогасној јединици Општинске управе Фоча

На основу члана 160. став 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 42/17), Начелник општине Фоча  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуњавање упражњеног радног мјеста

у Професионалној ватрогасној јединици Општинске управе Фоча

 

Начелник Општине  Фоча расписује Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у Професионалној ватрогасној јединици Општинске управе Фоча на неодређено вријеме и то:

Ватрогасац – возач   ………………………. 1 (један) извршилац.

 

II    Опис послова :  

Води евиденцију и припрема возила за технички преглед; одговоран је за исправност ватрогасних моторних возила, врши редовно њихов детаљан преглед, као и преглед алата у возилима;        управља и рукује ватрогасним возилима, пумпама и другом ватрогасном опремом;учествује у отклањању кварова на опреми и техници, те самостално отклања ситније кварове, а сваки квар пријављује вођи смјене, о већим кваровима извјештава старјешину јединице; врши примопредају возила приликом примопредаје дужности своје смјене и одговоран је за возило и сву опрему у возилима;               учествује у акцијама гашења пожара и спасавања људи и имовине угрожених пожаром и другим  елементарним непогодама; одговоран је за личну опрему за гашење, као и опрему за моторна возила, а по завршетку акције гашења пожара или других интервенција провјерава попуњеност возила припадајућом опремом и доводи је у функционално стање; врши прање, чишћење и подмазивање возила, пумпи и алата у возилима и одговоран је за напуњеност возила средствима за гашење и горивом; води путне налоге за моторна возила;           учествује у извођењу ватрогасне обуке, стручно се обучава и усавршава према плану и програму обуке ватрогасаца; учествује у заједничком одржавању просторија ватрогасне јединице; у акцијама гашења  и спашавања рукује средствима везе; стара се о стању материјално техничких средстава за заштиту од пожара и  обезбјеђењу објеката Општинске  управе Општине, установа и организација чији је оснивач општина; одговоран је за попуњеност возила водом и другим средствима за гашење пожара и са горивом, обављају послове обезбјеђења на културним, спотрским и другим манифестацијама на којим се окупља већи број људи; обавља и друге послове из надлежности ватрогасне јединице по налогу ватрогасца – вође смјене и старјешине ватрогасне јединице; одговаран је за савјесно, законито, правилно и благовремено извршавање послова из дјелокруга рада; одговоран је за примјену интерних контролних поступака и процедура, прописаних за дјелокруг његовог рада и за свој рад одговоран је ватрогасцу – вођи смјене и старјешини Територијалне ватрогасне јединице.

 

III   Општи услови које морају испуњавати кандидати:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у општинској управи у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и
 7. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1 устава БиХ.

 

IV   Посебни услови:

Поред општих услова из поглавља III овог конкурса су: да има завршену најмање стручну спрему квалификованог радника одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке), да није старији од 25 година, да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине, положен стручни испит за ватрогасца у професионалној ватрогасној јединици, положен возачки испит Б и Ц категорије. 

Кандидат старији од 25 година може се примити у Професионалну ватрогасну јединицу на послове ватрогасца само уколико има положен стручни испит за професионалног ватрогасца и ако је радио као професионални ватрогасац у Професионалној ватрогасној јединици.

 

V   Потребна документа

 • Као доказ о испуњавању општих услова уз Пријаву на конкурс кандидат прилаже:
 1. фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно БиХ,

саставни дио пријаве на Јавни конкурс је изјава да кандидат:

а) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској/општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) изјава да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса,

в) изјава да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника, односно намјештеника у општинској управи у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и

г) изјава да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1 устава БиХ.

 

 • Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидати су дужни приложити фото-копије:
 1. свједочанство о завршеној стручној спреми,
 2. увјерење о положеном стручном испиту за професионалног ватрогасца
 3. исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (потврда, рјешење, увјерење или други акт којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
 4. возачка дозвола Б и Ц категорије.

Исправе или изјаве у писаној форми потребно је да буду прецизне, детаљне и да садрже све елементе потврде или увјерења.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Јавног конкурса Конкурсна комисија ће обавити интервју, с циљем оцјењивања стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

               Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, као и овјерене изјаве о испуњавању општих  услова наведених под а), б), в) и г) Јавног конкурса, као и увјерење о здравственој и психофизичкој способности за вршење послова гашења пожара и спасавања људи и имовине.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе из претходног става у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова  са ранг-листе  успјешних кандидата да поступи у складу са претходним ставом.

Документа приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

 

VI    Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу (образац 1) који се може преузети у Општинској управи Фоча – шалтер сала или на страници Општине Фоча.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса, биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општина Фоча, Ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника у Општинској управи Општине Фоча

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Општине Фоча, али се та објава неће рачунати у рокове за пријављивање на Конкурс.

За давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу задужен је службеник Општинске управе Фоча Радмила Чајевић, контакт телефон: 058 210 558.

 

 

Број: 02-014-41/23                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Фоча, 07.02.2023. године                                                                                                 Милан Вукадиновић

 

 

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »