ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ФОЧУ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр: 97/16,  36/19 и 61/21), члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса за Општину Фочу („Службени гласник Општине Фоча“, брoj 8/23),  Начелник Општине Фоча  р а с п и с у ј е:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА
ОПШТИНУ ФОЧУ     

 

 

I

          Расписује се јавни конкурс за утврђивање статуса удружења од јавног интереса за Општину Фочу,  у складу са Одлуком о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса за Општину Фочу („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/23).

 

 

II

          Статус удружењa од јавног интереса за Општину Фочу утврђује Скупштина Општине Фоча на приједлог Начелника Општине Фоча, а на основу листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.

 

 

III

1)  Удружење може стећи статус од јавног интереса за Општину Фочу ако је његово дјеловање намијењено задовољавању потреба грађана локалне заједнице у сљедећим областима:

–  социјално-хуманитарне дјелатности – помоћ сиромашним и социјално угроженим, помоћ инвалидима, дјеци и старим особама,

–  борачко-инвалидска заштита,

–  наука,

–  култура и његовање народне традиције,

–  заштита животне средине,

–  омладинска права, људска права и слободе,

–  права мањина и

–  волонтеризам.

2)  Удружења која су проглашена да су од јавног интереса за Републику Српску, а имају своје организационе јединице које дјелују на подручју Општине Фоча, истовремено имају статус удружења од јавног интереса за Општину Фочу.

 

 

IV

 • Удружења подносе пријаву на прописаном обрасцу.
 • Уз пријаву на јавни конкурс у којој назначавају у којој области желе да буду проглашена удружењем од јавног интереса за Општину Фочу, удружења обавезно достављају:
 1. Рјешење о упису у судски регистар,
 2. Статут удружења,
 3. Доказ о броју регистрованих и активних чланова удружења,
 4. Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање циљева утврђених статутом или другим актима удружења,
 5. Вишегодишњи програм рада и/или програм рада удружења за текућу годину,
 6. Извештај о раду за претходну годину, и финансијски извештај, усвојен од стране надлежног органа,
 7. Списак реализованих пројеката или активности у области у којој се конкурише за проглашење удружења од општег интереса за Општину Фочу,
 8. Доказ да удружење или овлашћено лице није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (кривично односно прекршајно),
 9. Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења не води кривични поступак за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења.

 

 • Удружења која не доставе наведене доказе из подтачке 2) ове тачке Јавног конкурса немају право учешћа у конкуренцији за проглашење удружења од јавног интереса за Општину Фочу.

 

 • Удружења која су проглашена да су од јавног интереса за Републику Српску, а имају своје организационе јединице које дјелују на подручју Општине Фоча, дужна су да доставе одлуку о додјели статуса удружења од јавног интереса за Републику Српску.

 

V

             Критеријуми за утврђивање статуса удружења од јавног интереса за Општину Фочу су:

 1. Удружење дјелује и остварује своје циљеве на подручју Општине Фоча, најмање 3 (три)  године прије објављивања јавног конкурса;
 2. Удружење окупља већи број чланова о којима води уредну евиденцију и има развијене  стручне и управљачке капацитете;
 3. Удружење својим програмом и активностима обухвата већи број корисника – грађана;
 4. Удружење дјелује дужи временски период и у континуитету доприноси заштити и побољшању живота маргинализованих група (инвалидна лица, дјеца, старе особе и сл.), те промовише људска права и слободе;
 5. Удружење је реализовало већи број активности предвиђених програмом рада у протеклом периоду и тако утицало на задовољавање потреба већег броја корисника, а у којима је препознат значај за Општину Фочу;
 6. Удружење својим активностима и пројектима пружа одређене услуге становништву и на тај начин се препознаје као партнер Општине Фоча и општинских јавних установа у сервисирању одређених потреба грађана;
 7. Удружење има развијене партнерске односе са сродним удружењима и/или наступају заједно у имплементацији пројеката/програма;
 8. Удружење за свој рад и реализацију активности, поред средстава из буџета Општине Фоча, обезбјеђује финансијска средства из других извора финансирања (домаћих или страних владиних и невладиних организација, донатора, спонзора);
 9. Удружење реализује активности предвиђене програмом рада у континуитету, током цијеле године;
 10. Удружење редовно одржава сједнице органа управљања, утврђених статутом удружења;
 11. Удружење досљедно поштује принцип тачности и транспарентности у свом раду као и подношењу извјештаја органима Општине Фоча (уколико је у претходном периоду било корисник средстава буџета Општине Фоча);
 12. Удружење или његови овлаштени представници у претходном периоду нису били предмет истраживања или кажњавања.

 

VI

 • Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општине Фоча и на званичној интернет  страници Општине Фоча.

 

 • Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

 

   VII

 • Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од јавног интереса за Општину Фочу, може се преузети у шалтер сали Општинске управе Општине Фоча, Ул. краља Петра I број 1.

 

 • Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у запечаћеној коверти предају се у шалтер салу Општинске управе Општине Фоча или послати путем поште на адресу:

 

      Република Српска

Општине Фоча

Ул. краља Петра I број 1

Фоча

Комисија за спровођење јавног конкурса за утврђивање статуса удружења од јавног интереса, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!

 

 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Број: 02-014-185/23

Датум: 31.05.2023. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »