ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – стана у Сарајеву

На основу члана члана 2. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у ул. Трг ЗВНОБиХ-а  број:01-022-34/20 од 04.06.2020.године у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

за продају  непокретности – стана у Сарајеву

 

 

I

Заинтересованим правним и физичким лицима продаје се путем усменог јавног надметања једноипособан стан број 22, који се налази у Сарајеву, Општина Нови Град, улица Трг ЗАВНОБиХ-а, број 33, на V спрату, у објекту „Б3“, укупне површине 47 м², уписан у Књигу положених уговора Нови Град, подуложак број:28091.

 II

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

III

Почетна продајна цијена некретнине из тачке 1. Јавног огласа је 93.600,00 KM.

IV

Продаја непокретности ће се одржати дана 06.07.2020.године ( понедељак) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова

Оглас о јавном надметању – лицитацији за продају непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

V

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 10% од почетне продајне цијене некретнине, на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

VI

На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 200,00КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 30 дана од дана одржавања лицитације.

Стан ће се предати  у посјед купцу након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупне купопродајне цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције.Ако излицитирани износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Радисав Машић

Јавни увид у нацрт стратегије развоја локалних путева и улица за период 2020-2029. година

ЈАВНИ УВИД

Одјељење за просторно уређење,стамбено комуналне послове Општине Фоча проводећи активности на изради Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020-2029. године, у складу са Закључком Скупштине Општине Фоча од 04.06.2020. године, објављује

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ СТАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА  И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА ПЕРИОД 2020. 2029. ГОДИНА

 

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Стратегије у згради Општине Фоча, Шалтер Сала – Шалтер број 3, радним даном од 07 до 15 часова.

Стратегија је доступна и на порталу Општине Фоча.

Стратегија се може погледати или директно кликом на линк испод или прегледати на дну странице.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметну стратегију уписати у књигу примједби сваког радног дана до 16.07.2020. године у времену од 07-15 часова или изнјети на јавној расправи.

Књига примједби се налази у шалтер сали Општина Фоча – Шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове у згради Општине Фоча.

Јавна расправа о нацрту Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020-2029. године биће одржана 17.јула 2020. године са почетком у 11:00 часова у сали ДПО у згради Општине Фоча.

ЈАВНИ ОГЛАС (поновљени) за издавање у закуп пословног простора у објекту Спортске дворане у Фочи

На основу члана члана 3. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.12/15) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
(п о н о в љ е н и)

за издавање у закуп пословног простора у објекту Спортске дворане у Фочи

 

I

        Заинтересованим правним и физичким лицима издаје се у закуп  путем усменог јавног надметања пословни простор, урађен до нивоа грубих грађевинских радова, у објекту Спортске дворане у Фочи уписаних у к.ч. 2235 К.О. Фоча:

-пословни простор бр.8 површине 25,40м², са оставом у површини од 5,30м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 33,90м²;

Издавање у закуп пословног простора из става 1.овог члана извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом.

II

 

Простор се издаје у закуп на период од најдуже десет година рачунајући од дана закључења уговора о закупу којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

У пословном простору који се издаје у закуп могу се обављати дјелатности у складу са важећим законским прописима, осим спортских кладионица и угоститељских објеката у којима се точи алкохолно пиће.

Почетна цијена  закупа 1м²   пословног простора износи 7,00 КМ/м².

Обавеза плаћања закупнине почиње тећи од дана закључивања уговора о закупу.

Половина мјесечне закупнине ће бити компензована кроз основна улагања које ће будући закупац  уложити у довршетак пословног простора према пројектној документацији у смислу  грађевинско занатских  радова.

Сагласност на вриједност улагања даје Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

Обавеза је закупца да у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење,стамбено-комуналне послове, након завршетка пословног простора прибави одобрење за употребу објекта, те сноси трошкове издавања употребне дозволе.

По истеку рока о закупу у зависности од услова и законских рјешења постојаће услови за поновно продужење уговора.

III

 

Све потребне информације везано за предметну некретнину, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

IV

          Продаја непокретности ће се одржати дана 23.06.2020.године  (уторак) у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова.

Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп  непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

V

          Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 25,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене закупа износи 0,50 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

          Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се  уговор о закупу.

Пословни простор предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора о закупу.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења  уговора о закупу, губи право на враћање положене кауције.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

Информација о проведеним мјерама и активностима у вријеме ванредног стања изазваног епидемијом вируса корона

 Република Српска
 ОПШТИНА ФОЧА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 25.05. 2020. године
Информација
о проведеним мјерама и активностима у вријеме ванредног

стања изазваног епидемијом вируса корона

 

У складу са законским овлаштењима Начелник општине Фоча је, одмах након именовања Републичког штаба за ванредне ситуације, истог дана 16.марта 2020. године, формирао Општински штаб са основним задатком да предузима све неопходне мјере на заштити здравља грађана наше општине од вируса корона.

У Штаб су укључене све структуре и сви сегменти локалне заједнице који у актуелној ситуацији могу помоћи  да се ситуација држи под контролом, да се епидемија сузбије и становништво заштити. Персонално, у Штабу су били руководиоци здравствених установа, примарног и терцијарног типа, Завода за јавно здравље, полиције, инспекцијских служби, општинских одјељења, Штаба ЦЗ, социјалне установе, Црвеног крста, комуналних предузећа и медија.

Били смо суочени са опасношћу од епидемије о којој се веома мало знало и за коју није било лијека. За такву врсту опасности нико није био спреман и требало је  одговорити на многе изазове, а времена није било, јер вирус није мировао.

Шта смо предузели и шта смо урадили?

 1. Проблеми са којима смо се одмах суочили били су недостатак дезинфекционих средстава, заштитне опреме, како за здравствене раднике тако и за грађане, као и недостатак респиратора и других апарата неопходних у лијечењу најтеже обољелих.

С обзиром да се епидемија ширила и да је, на глобалном нивоу прерасла у пандемију, није било реално очекивати било какву помоћ од других, тако да смо, уз досљедно поштовање мјера које је доносио Републички штаб, а које смо у појединим сегментима пооштравали, предузимали конкретне кораке.

За прву дезинфекцију јавних установа и јавних површина ангажовали смо професионалну фирму, и одмах кренули са обуком властитих радника. Предузеће „Извор“ је преузело обавезу набавке пумпи, прскалица, заштитне опреме за раднике и набавку одговарајућег препарата за дезинфекцију.

Дезинфекција је рађена редовно, сваке вечери у полицијском сату, а осим градских улица и других јавних површина, дезинфикована су и стубишта стамбених зграда, пословни и вјерски објекти.  Дезинфекција је вршена и у насељима Брод и Миљевина.

За два мјесеца дезинфекције утрошено је око 30 тона дезинфекционих раствора.
Територијална ватрогасна јединица је,  редовно прала улице, а ЈП „Комуналац“ је редовно уклањао смеће и подигло ниво комуналне хигијене. ( Напомиљемо да је ТБЈ у периоду ванредног стања имала 74 интервенције на гашењу пожара која су изазвана људским фактором и да је начињена штета само на шумским културама око 200.000 КМ).

 1. Захваљујући донаторима, као и властитој набавци, континуирано смо обезбјеђивали маске и рукавице, које су Општински штаб ЦЗ и Црвени крст дијелили грађанима. Напомиљемо да тих средстава заштите није било у апотекама и да је набавка била веома компликована због затварања граница, тако да нам је у помоћ прискочила домаћа радиност.

Грађанима смо у наведеном периоду подијелили више од 8300 маски.

 1. Припадници Полицијске управе Фоча, као и општинска инспекција (коју смо бројчано ојачали кадровима из других општинских одјељења и установа) обављали су одговоран задатак контроле поштовања донесених мјера, међу којима је била и контрола надзора (односно изолације лица која долазе из других општина), као и контрола поштовања полицијског сата и забрана напуштања територије наше општине.
 2. Неопходну заштитну опрему здравствени радници Дома здравља и Универзитетске болнице су добијали од Завода за јавно здравље, а Општински штаб је покренуо иницијативу за набавку респиратора и друге опреме за нашу Болницу која је као регионална установа лијечила заражене из свих општина горњег Подриња. Акција је наишла на добар одзив и, поред општине Фоча, подржале су је и општине Рогатица, Ново Горажде, Вишеград, Калиновик и Рудо, као и бројни привредни колективи , организације, удружења и бројни појединци.
 3. За смјештај лица која су из других држава долазили у нашу општину отворили смо карантин. У просторијама ФК „Сутјеска“ реновирали смо и опремили 7 соба са око 21 лежајем.

Како је епидемија напредовала, Републички штаб је обавезао све општине да обезбиједе карантине за 100 особа. Такав карантин формирали смо у Спортској дворани. Карантин смо опремили (лежајевима и постаљином) уз помоћ Општинске организације ЦК , а предузеће „Извор“ је урадило параване који су постављени између лежајева, обезбјеђујући на тај начин неопходну приватност корисницима.

За кориштење каранитина у СД није било потребе, а карантин у Клубани користило је 11 особа. Храну за кориснике карантина донирао је Студентски дом, а обезбјеђивали су га припадници полиције и Општинског штаба ЦЗ.

 1. Посебну одговорност за здравље грађана имали су здравствене установе које су се прилагодиле новонасталој ситуацији и које су се понашале по инструкцијама Републичког штаба и Завода за јавно здравље РС. Да би смањили физичке контакте а тиме и могућности заражавања, љекари и медицинске сестре Дома здравља су ишли у кућне посјете пацијентима. Њихова обавеза био је и здравствени надзор лица у карантину, као и лица која су била под надзором.

Универзитетска болница је формирала посебно одјељење за смјештај лица која буду позитивна на вирус, формирала је љекарски ти и тим медицинског и техничког особља и обезбиједила неопходне услове за њихов рад.

Општина је, посредством РШЦЗ обезбиједила шатор који је служио као тријажни пункт на уласку  у Болницу, а посредством Републичког ЦК обезбијеђен је и дезинфекциони тунел. У нашој Болници лијечено је укупно 8 пацијената позитвних на вирус корона, од којих 7 из Калиновика и 1 особа из Гацка.

У Студентском дому припремљен је посебан блок за болеснике позитивене на вирус, а неколико соба резервисано је за смјештај здравствених радника који раде у одјељењу на коме се заражени пацијенти лијече.

 1. Посебно важан и одговоран сегмент друштвеног живота била је брига о социјално осјетљивим категоријама, утолико више јер је кретање старијим особама било ограничено. Тај посао повјерен је Црвеном крсту и Центру са социјални рад, који су уз велику помоћ бројних донатора, међу којима су биле и међународне организације са којима наша општина годинама остварује веома успјешну сарадњу.

Посредством својих волонтера и уз ангажовање запослених, ЦК је подијелио 672 пакета прехране, хигијенских средстава  и личне хигијене, а ЦСР 456 пакета.  Донацијом је обухваћено и 112 породице које имају дјецу са посебним потребама. У исто вријеме, 252 пензионера са најнижим пензијама, из општинског буџета добили су по 50 КМ.
Таквим ангажовањем обезбиједили смо да све породице којима је помоћ неопходна добију помоћи и да нико у Фочи не буде гладан.

 1. Значајна помоћ у овом периоду пружена је и пољопривредним произвођачима како би успјешно обавили прољетну сјетву и засијали што више обрадивих површина.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и општина Фоча подијели су 268 пакета сјеменског материјала , а општина је у сарадњи са међународним организацијама обезбиједила 29 пластеника са пратећим системом за наводњавање.  Регресирано гориво за прољетну сјетву добила су 534 пољопривредника.

Овоме треба додати и пројекат самозапошљавања кроз који је девет жена из социјално осјетљивих категорија, обезбиједило запослење у властитом бизнису, а реализован је уз помоћ општине и међународних организација. За помоћ пољопривреним предузећима издвојено је више од 100 хиљада марака, у чему је  учешће општине 50 %.

Захваљујући наведеним и бројним  другим мјерама које је Општински штаб предузимао, протекли период епидемије вирусом корона, окарактерисале су сљедеће чињенице:

 • За све вријеме трајања епидемије ОШ за ван. ситуацију је стање држао под контролом и успјешно управљао ванредном ситуацијом.
 • У општини Фоча није регистрован ни један случај позитиван на вирус корона. ( Два пацијента која су лијечена у КЦ БЛ били су заражени у Клиници гдје су остали до излјечења). У карантину је боравило 11 особа, а под надзором је било 247 особа.
 • Општински штаб захваљује свим грађанима који су се придржавали донесених мјера, као и свим институцијама , службама и свим субјектима који су својим одговорним радом допринијели повољном стању у нашој општини.
 • Захваљујемо свим предузећима, организацијама и појединцима, свима који су донацијама или кроз лично ангажовање допринјели да се стање епидемије што лакше преброди.
 • Општински штаб скреће пажњу свим грађанима да мјере личне заштите остају на снази и да је сада на испиту лична одговорност сваког од нас. Опасност од напознатог вируса није престала и морамо се, уз адекватне мјере, навикавати да са том потенцијалном опасношћу живити.
 • Епидемија вирусом корона оставила је тешке посљедице на привредни и на друштвени живот у свакој средини, па тако и у Фочи. Највеће штете претрпјела је туристичка привреда, тако да су НП „Сутјеска“ и рафтери остали без туриста са којима су имали аранжмане, а тиме и без планираних прихода. Велику штету биљеже и угоститељи , као и привредници који нису могли радити, да ли због затворених граница, недостатка репро материлала или због ограниченог кретања. Губитке биљежи и саобраћај, јер су међуградске аутобуске линије, као и туристичка и друга путовања били забрањени, а посла нису имали ни таксисти.
  У вријеме трајања ванредне ситуације у нашој општини без посла је остао 51 радник, док је у истом периоду запослено 49 радника. Важно је истаћи да на једног радника нису отпуштали привредници и послодавци из наше општине.

Влада Републике Српске ће бројним мјерама помоћи привреди да што лакше превазиђе кризу, а  олакшице и растерећења свима онима који због актуелне ситуације нису радили, даће и локална заједница, у складу са својим могућностима и законским овлаштењима. Велике трошкове које је проузроковало ванредно стање наша општина је поднијела захваљујући домаћинском пословању, стабилним и ликвидном буџету који смо имали у прошлој години у којој смо остварили  и одређени суфицит.

С обзиром да је епидемија вирусом корона све промијенила и да ће буџетски приходи по свим основама бити знатно мањи, Општина мора наћи адекватна рјешења за превазилажење тог стања, при чему се мора водити рачуна о томе да се инвестициони циклус, а тиме и развој општине, не зауставе.

Сматрамо са је најбоље рјешење за премоштавање актуелне ситуације, кредит под повољним условима и грејс периодом који ће омогућити несметано функционисање буџета и развој општине.

Фоча, мај 2020. године

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи

ОГЛАС

На основу члана члана 3. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.12/15) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
(п о н о в љ е н и)

за издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи

 

I

Заинтересованим правним и физичким лицима издају се у закуп  путем усменог јавног надметања пословни простори, урађени до нивоа грубих грађевинских радова, у објекту Спортске дворане у Фочи уписаних у к.ч. 2235 К.О. Фоча:

-пословни простор бр.6 површине 21,50м², са оставом у површини од 3,90м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 28,60м²;

-пословни простор бр.7 површине 21,50м², са оставом у површини од 3,90м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 28,60м²;

Издавање у закуп пословних простора из става 1.овог члана извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом.

                                                                                II

Простори се издају у закуп на период од најдуже десет година рачунајући од дана закључења уговора о закупу којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

           У пословним просторима који се издају у закуп могу се обављати дјелатности у складу са важећим законским прописима, осим спортских кладионица и угоститељских објеката у којима се точи алкохолно пиће.

            Почетна цијена  закупа 1м²   пословног простора износи 7,00 КМ/м².

           Обавеза плаћања закупнине почиње тећи од дана закључивања уговора о закупу.

           Половина мјесечне закупнине ће бити компензована кроз основна улагања које ће будући закупци уложити у довршетак пословног простора према пројектној документацији у смислу  грађевинско занатских  радова.

     Сагласност на вриједност улагања даје Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

     Обавеза је закупца да у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење,стамбено-комуналне послове, након завршетка пословних простора прибави одобрење за употребу објекта, те сноси трошкове издавања употребне дозволе.

         По истеку рока о закупу у зависности од услова и законских рјешења постојаће услови за поновно продужење уговора.

III

 

         Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

IV

          Продаја непокретности ће се одржати дана 02.06.2020.године  (уторак)у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова.

          Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп  непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

V

        Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 25,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

          Један учесник може учествовати у надметању за више пословних простора, уз уплату кауције за сваки пословни простор.

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

          Најмањи износ подизања цијене закупа износи 0,50 КМ.

     Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

       Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се  уговор о закупу.

          Пословни простор предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора о закупу.

           Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења  уговора о закупу, губи право на враћање положене кауције.

           Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Радисав Машић

ЈАВНИ ОГЛАС о продаји непокретности уписане у КО Миљевина

ОГЛАС

На основу члана II Одлуке Скупштине општине Фоча о продаји непокретности означене као к.ч. број: 256, уписане у ПЛ број: 99/10 КО Миљевина број: 01-022-5/20 од 30.01.2020 године и у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12), Начелник општине Фоча, објављује

Ј А В Н И  О Г Л А С

о продаји непокретности означене као к.ч. број:256,  уписане у ПЛ број:99/10  КО Миљевина

                                                                            I

Заинтересованим правним и физичким лицима продаје се непокретност означена као к.ч. број: 256, зв. „Оцркавље-надпут“ по култури пашњак у површини од 772 м² , уписана у  Посједовни лист број:99/10, КО Миљевина, чији је посједник Општина Фоча.

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом.

Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у  Одјељењу за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

 

II

Почетна продајна цијена некретнине која је предмет продаје је 1.158,00КМ.

 

III

Лицитација ће се одржати дана 26.05.2020. године (уторак) у сали број 31 у Општини Фоча, са почетком у 11 часова.

Оглас о јавном конкурсу – лицитацији за продају земљишта  из тачке I јавног огласа  биће објављен путем Радија Фоче, на огласној табли и интернет страници Општине Фоча, најкасније 15 дана прије лицитације.

IV

Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању у износу од 10 %  од почетне продајне цијене земљишта  односно 115,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

V

На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

Најмањи износ подизања цијене износи 100,00 КМ.

Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VI

Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, уз прибављено мишљење Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се купопродајни уговор.

Купац је дужан укупну излицитирану цијену платити у року од 15 дана од дана одржавања лицитације.

Непокретност ће се предати купцу у посјед након потписивања уговора о купопродаји код нотара и уплате укупно излицитиране цијене на жиро рачун Општине Фоча.

Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од закључења писаног уговора губи право на враћање положене кауције. Ако излицитари износ не уплати у остављеном року, сматраће се да је одустао.

Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

Наредба о радном времену у дане мајских празника и о обавезном споровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом (COVID-19)

Панорама

Информација о мјерама и активностима које је Општински штаб за ванредне ситуације предузео и које предузима у циљу сузбијања вируса корона у нашој општини

ОПШТИНА ФОЧА
Информација о мјерама и активностима које је

Општински штаб за ванредне ситуације предузео и које предузима у циљу сузбијања вируса корона у нашој општини

У општини Фоча нема заражених вирусом корона и то је најзначајнија чињеница у овој тешкој ситуацији.

Општински штаб за ванредне ситуације је, у циљу спречавања и ширења вируса ,а  у складу са закључцима Републичког штаба, предузео низ мјера у циљу сузбијања и ширења пандемије.

Захваљујемо свим грађанима који се досљедно придржавају тих мјера јер тиме, прије свега, доприносе свом здрављу и здрављу свих грађана.

Позивамо грађане да и даље поштују све мјере које доноси Штаб и да то раде досљедно и одговорно, имајући на уму да ће ова ситуација потрајати и да нам треба стрпљење и упорност.

У циљу помоћи суграђанима који су старији од 65 година, којима је излазак из куће забрањен, као и лицима која су у стању социјалне помоћи, Штаб је посредством волонтера општинске цивилне заштите, Црвеног крста и Центра за социјални рад, организовао пружање помоћи. Позивам предсједнике мјесних заједница, а посебно предсједнике Заједница етажних власника, као и све станаре, да воде рачуна о лицима у својим зградама и свом комшилуку, којима је помоћ неопходна.

Све мјере које смо донијели остају на снази до даљњег и позивамо све који су одговорни да поштовање тих мјера контролишу, да буду досљедни у њиховој примјени.

Ово се посебно односи на поштовање наредбе о забрани кретања за лица која су под надзором. У примјени те мјере морамо бити ригорозни, јер се  такво неодговорно понашање не смије толерисати.

За лица која не поштују наредбу о изолацији припремили смо смјештај – карантин у Омладинском спортском центру “Партизан”, који ће од сутра бити на располагању,  као и карантин у Клубани фудбалског клуба “Сутјеска”.

С обзиром да је набавка маски отежана, Општина је предузела мјере да у наредних неколико дана стигне довољно маски за све наше потребе. Данас ће маске добити припадници полиције, а сутра и наредних дана, маске ће добити и чланови Штаба, запослени у Дому здравља и Обданишту,  шалтерски и други радници у Општини, запослени у Пошти, чланови радног вода, запослени  у КП” Комуналац” , предузећу “Извор” и др.

Захваљујемо се свим нашим суграђанима који на било који начин помажу да се ова ситуација преброди.

Истичемо неке примјере: фирма „Павгорд“, је ставила на располагање све своје капацитете, од Хотела па даље, Нова банка купује важан апарат за Болницу,  фирма „Болетус“ донира 7.000 маски и одређене количине алкохола, помоћ је понудила фирма “Симинг трејд”, пекаре “Кроасан” и “Моја пекара” донирају хљеб социјално угроженим, шнајдерица Гордана Трифковић бесплатно шије маске, Казнено-поправни завод шије маске, Добровољно ватрогасно друштво  је ставило на располагање возила и помоћ својих чланова, волонтери су се ставили на располагање и обављају важан посао.

Примјера је пуно и увјерења смо да ће их бити још више.

Захваљујемо свима, који на било који начин,  помажу у овој заједничкој борби.

Општински штаб за ванредне ситуације одаје посебну захвалност свима онима који свакодневно, директном активношћу на терену доприносе сузбијању епидемије вируса корона.

То се, прије свега, односи на љекаре и медицинско особље Дома здравља и Универзитетске болнице Фоча, затим припадницима Полицијске управе Фоча, радницима који раде на дезинфекцији јавних површина и простора у граду и насељима Брод и Миљевина, инспекцијским службама, запосленим и волонтерима Општинског црвеног крста, цивилној заштити, Центру за социјални рад, запосленим у “Извору” и “Комуналцу”, ватрогасцима, као и свима онима који на радном мјесту дају свој допринос, као што су апотекари, раднице на касама, продавци и бројни други који, свако на свом мјесту, доприносе да живот функционише.

Захвалност и новинарима и медијским кућама, јер су коректним и објективним информисањем допринијели и доприносе да грађани буду објективно и правовремено обавијештени, што је у овој ситуацији изузетно важно.

Општински штаб за ванредне ситације позива све привреднике наше општине да се солидарно укључе у акцију донирања средстава за набавку медицинских апарата – респиратора, који су неопходни нашој болници. Општина ће се укључити у ту акцију.

Позивамо грађане који то могу да у предстојећој прољетној сјетви обраде и засију што више површина. Општина је обезбиједила да сви тржни вишкови буду откупљени по тржишним цијенама.

И на крају, Општински штаб за ванредне ситуације позива све грађане наше општине да се досљедно придржавају донесених мјера и да на тај начин допринесу очувању свог здравља, здравља својих породица, својих пријатеља и свих грађана.

Дисциплином и одговорношћу побиједићемо невидљивог непријатеља и зато су нам солидарност, међусобна брига, поштовање, разумијевање и одговорност најпотребнији.

Брините о свом здрављу – не излазите из куће!

                                                                                               Командант
Општинског штаба за ванредне ситуације
Радисав Машић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Одјељење за привреду

Обавјештавамо заинтересоване грађане да се обуставља подношење захтјева по Јавном позиву за додјелу пластеника од 100м² са пратећом опремом, објављеном 13.03.2020. године, до даљњег због новонастале ситуације изазаване појавом Цорона вируса.

Грађани ће бити благовремено обавјештени о новим роковима за подношење захтјева.