ЈАВНИ ПОЗИВ за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем суфинансирања у пројекту

ЈАВНИ ПОЗИВ

У склопу пројекта „Стварање прихода и радних мјеста у пољопривредном сектору у БиХ (IGAS)2016-2020“ и на основу Споразума закљученог између Општине Фоча и CARITAS Швицарске, број: 02-014-85/20 од 10. марта 2020. године, којим су регулисани међусобни односи и финасијски доприноси између општине Фоча и CARITAS Швицарске у реализацији пројектне активности „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Фоча“ осигурана су донаторска средства од стране CARITAS Швицарске од 40%, Општине Фоча од 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Фоча и члана 6. Правилника о утрђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у Пројекту,  Начелник општине расписује:

         ЈАВНИ ПОЗИВ

за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем
суфинансирања у пројекту

I ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на коришћење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:
1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у Општини Фоча и да је извршио ажурирање података за 2012. годину или да достави овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава прије додјеле пластеника,
3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,

Да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100 м2
5.Да има могућност наводњавања пластеника,
6. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (585,75 КМ),

7. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Фоча је носилац активности везаних за реализацију Пројекта.

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева:

а) погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања
(утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста), 1-3 бода,
– слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 м) 1 бод
–  добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 м) 2 бода,
– јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ) 3 бода.
Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр. велики нагиб, величина парцеле и сл.) или немају могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

б) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
• подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,

– од 0-3 год. 1 бод,
– од 3-6 год. 2 бода,
– од 6-10 год. 3 бода,
– више од 10 год. 4 бода,

– за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод (потребно је доставити потврде као доказ да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Фоча),
– за сваког издржаваног члана породице (старије особе које немају пензију, домаћице које никада нису биле у радном односу, дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,
• младе особе старости до 35 година – 3 бода,

ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода
• социјални аспект – нема примања – 6 бодова
• социјални аспект –примања по члану домаћинства до 100,00 КМ – 5 бодова
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 100,01- 200,00 КМ – 4 бодова,
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 200,01 – 250,00 КМ – 3 бода,
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 250,01 – 300,00 КМ – 2 бода,
• социјални аспект – примања по члану домаћинства већа од 300,00 КМ – 0 бодова
• социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе.


IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потребна документација за додјелу пластеника:
1. Образац за пријаву на Јавни позив,
2. ЦИПС пријава пребивалишта подносиоца захтјева – оригинал или овјерена копија,
3. овјерена копија личне карте,
4. овјерена кућна листа,
5. доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање,
6. доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање,
7. потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу предшколског узраста приложити родни лист),
8. потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере посљедњи чек од пензије или потврда издата од банке),
9. власништво или посјед над парцелом (копија ЗК изватка, као и уговор о закупу),
10. овјерена изјава да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100,00 м²,
11. овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијени пластеник задржати у власништву најмање три године од дана потписивања Уговора,
12. овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедњих пет година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других организација,
13. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (585,75 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
14. доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу),
15. потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава према мјесту пребивалишта (физичка лица) или овјерена изјава да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

V ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине: представник организације CARITAS Швицарска, и представник Општине.
Задатак Комисије за додјелу пластеника је:

преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критерија за бодовање те достављање исте Начелнику општине ради давања сагласности.

Сагласност на предложену ранг-листу кандидата даје Начелник општине.
Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеб страници Општине Фоча

НАПОМЕНА:
• Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети на инфо пулту и wеб страници Општине Фоча.

Захтјев са потребном документацијом послати поштом или непосредно предати у шалтер-сали на адресу:

ОПШТИНА ФОЧА

Ул. Краља Петра I бб

73300 Фоча
Са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Рок за подношење захтјева је 8 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања Општине Фоча (Радио Фоча), wеб страници општине Фоча, те на огласној табли Општине Фоча.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Фоча или на број телефона 058 211 335 сваким радним даном од 07.00-15.00 часова.

Јавни позив остаје отворен до 24.03.2020. године до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Изјаву и Образац захтјева за додјелу пластеника можете преузети кликом на линк ПРЕУЗМИТЕ

Образац захтјева за додјелу пластеника

ПРЕУЗМИТЕ

Наредба у циљу сузбијања појаве и ширења Корона вируса – Информације

Корона

Наредба у циљу сузбијања појаве и ширења Корона вируса

На основу члана 63, Став 3 Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 115/80), а поступајући по закључку Владе Републике Српске од 10.03.2020. године министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Срђан Рајчевић донио је Наредбу у циљу сузбијања појаве и ширења Корона вируса у Републици Српској. 

У циљу сузбијања и ширења корона вируса (Цовид 19) у Републици Српској, налаже се спровођење следећих мјера:

 1. Обуставља се настава на свим високошколским установама у Републици Српској у периоду од 11.03. – 30.03.2020. године.
 2. Забрањује се било какав вид јавних окупљања у организацији или у просторијама високошколских установа студентског стандарда.
 3. За контролу примјене ових мјера задужује се Републичка просвјетна инспекција.

Наредба се може погледати овде:

Наредба

Infоrmаciје о pојаvi nоvоg virusа kоrоnа i mјеrаmа prеvеnciје

Институт за јавно здравство Репулике Срспке свакодневно прати дешавања у Кини, након што су кинеске власти идентификовале нови корона вирус у овој земљи средином јануара ове године, а неколико случајева је дијагностиковано и у другим земљама.
Република Српска нема директне авио линије са Кином. Вјероватноћа уноса вируса у Републику Српску је тренутно ниска, али се не може искључити. Корона вируси су велика породица вируса, од којих неки могу узроковати болест код људи, а други циркулишу међу животињама. Корона вируси, који циркулишу међу животињама, ријетко могу да еволуирају и изазову инфекцију код људи.

Свјетска здравствена организација (СЗО) тренутно не препоручује никакве посебне здравствене мјере за путнике у вези с овим догађајем и уједно је, на основу доступних информација, против примјене било каквих ограничења путовања или трговине са Кином.
Информације о вирусу, начину преноса и мјерама превенције
Извор преноса је још увијек непознат (резервоар су највјероватније животиње) и обим преноса са човјека на човјека још увијек није у потпуности јасан. Према досадашњим информацијама, вирус није високозаразан, односно може се пренијети са човјека на човјека код продуженог блиског контакта, дакле није заразан попут грипа. Корона вируси су велика породица вируса, од којих неки могу узроковати болест код људи, а други циркулишу међу животињама. Корона вируси, који циркулишу међу животињама, ријетко могу да еволуирају и изазову инфекцију код људи.

Корона вируси могу изазвати благе симптоме болести сличне грипу, али и озбиљније форме болести. Уочено је да се код људи који имају хронична обољења или код старијих људи, могу јавити тежи облици болести. Људски корона вируси најчешће узрокују благе до умјерене болести горњих дисајних путева, као што је прехлада (цурењe носа, главобоља, кашаљ, грлобољa, повишенa температурa), али и тешке упале плућа са отежаним дисањем. Најчешће особе оболијевају у току зиме и раног прољећа. Шире се од заражене особе на друге путем ваздуха (кашљањем и кихањем); блиским личним контактом (додиривањем или држањем руку); додиривањем предмета или површине, затим додиривањем уста, носа или очију прије прања руку; фекалном контаминацијом (ријетко).

У случају симптома који упућују на респираторне инфекције прије, за вријеме или након путовања, путницима се даје строго упутство да затраже медицинску помоћ и надлежном доктору наведу историју путовања. Особе које долазе из Кине и које оболе од респираторне инфекције и до 14 дана од повратка, треба да се јаве у надлежну здравствену установу ради правовременог лијечења и спречавања ширења болести.

Грађанима се препоручује примјена мјера смањења ризика од акутних респираторних инфекција током путовања у или из захваћених подручја:

 • избјегавање блиског контакта са особама који имају акутну респираторну инфекцију;
 • често прање руку, посебно након директног контакта са Болесним људима или њиховом околином;
 • путници који имају симптоме акутне респираторне инфекције требају приликом кашљања и кихања прекривати нос и уста једнократним марамицама те прати руке;
 • особе које долазе из Кине и које оболе од респираторне инфекције и до 14 дана од повратка, треба да се јаве у надлежну здравствену установу ради правовременог лијечења и спречавања ширења болести.

Не постоје специфични третмани лијечења за овај нови корона вирус и оно зависи од клиничких манифестација.

Информација

УПУСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

Институт за јавно
УПУСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске
Министарство саобраћаја и веза Републике Српске

У циљу превенције и контроле инфекције Нове корона вирусне болести [ЦОВИД-19] неопходно је да редовно проводите мјере чишћења и дезинфекције средстава јавног превоза.

Мјере проводи превозник, приватно предузеће према уговору или надлежно предузеће овлашћено за провођење мјера дезинфекције уз коришћење адекватне опреме за личну заштиту.

Средства на бази натријума хипоxлорита су дјелотворна за уништавање ЦОВИД- 19. Средства на бази алкохола могу се користити за брисање површина на којима употреба натријум хипохлорита није одговарајућа, на примјер металне површине.

Такође, средства на бази глутаралдехида су једнако дјелотворна и практично се примјењују. Сва средства, као и методе које се користе за дезинфекцију, морају бити у складу са интерним упуствима возила које се дезинфикују.

Дезинфекција се изводи регистрованим дезинфекционим средствима која дјелују на вирусе према упуствима произвођача.
Европски центар за превенцију и контролу болести[ЕЦДЦ] препоручује средства на бази следећих активних материја;
*Етанол
*Натријум хипохлорит
*Глутаралдехид
*Изопропанол
*Бензалконијев хлорид
*Натријум хлорит

Поступци дезинфекције у возилима:

 • Обуците заштитну опрему која штити од инфективног материјала.
 • Припремите раствор за дезинфекцију према упуствима произвођача.
 • Отворите и поставите врећу за инфективни отпад поред видљивог онечишћног подруча. Уколико такве вреће нису доступне , обичне вреће означити са ”ИНФЕКТИВНИ ОТПАД”
 • Површине које захтјевају чишење и дезинфекцију на сједишту на којима је сједио пацијент, сусједним сједиштима у истом реду, сусједним редовима и другим подручјима а обухватају:
 • – сједила сједишта
 • – наслони за руке
 • – наслони сједишта(метални или пластични дио)
 • – столић
 • – поклопац за сигурносни појас
 • – контроле за свјетла и ваздух
 • – -сусједне зидове и прозоре
 • – санитарне чворове које је користио пацијент: ручке и браве на вратима,  WЦ шкољку, сједало WЦ шкољке, чесму, умиваоник, сусједне и супротне зидове.

 

Уколико се ради о возу са кабинама, наведене принципе темељног чишћења и дезинфекције примјенити на цијелу кабину. Остала подручја чистити и дезинфикујте у складу са уобичајним протоколима за чишћење прописаним стандардним протоколом:

 • Брисачем пода, једнократним крпама или папирнатим ручницима очистити видљиво прљаво подручје (уклонити чврсте материје и течни отпад). Одложити у врећу за инфективни отпад,.
 • Очистити површину детерџентом и водом.
 • Проспите раствор за дезинфекцију око очишћеног подручја користећи папирне убрусе раствор распоредити према средини. Након што је подручје влажно, папирним убрусом очитити ово подручје а затим материјал одложити у врећу за инфективни отпад.
 • Пустите да довољно времена прође како би се остварио контакт између дезинфекционог средства и површине ради уништавања микроорганизма. Придржавајте се свих
  сигурносних мјера према упуствима.
 • Контаминиране текстиле ставити у врећу за инфективни отпад, затворити и означити за касније одлагање или дезинфекцију (За прање текстила користите програм с темпаратуром воде најмање 70 степени целзијуса уз употребу детерџента или дезинфекционог средства најмање 25 минута.
  У случају програма са температуром мањом од 70 степени Ц користите средство прилагођено за прање на ниским температурама у одговарајуцој концентрацији)
 • Исприте водом и осушити подручје. Евентуалне преостале папирене убрусе одложите у врећу за инфективни отпад.
 • Брисаче пода опрати , дезинфикујте и оставите да се осусе.
 • Рукавице скините и одложите за инфективни отпад,
 • Затворите врећу за инфективни отпад и осигурајте адекватни транспорт и збрињавање.
 • Када су чишћење и дезинфекција завршени и рукавице скинуте, руке одмах оперите сапуном и водом или алкохолним антисептиком за руке. Избегавајте додиривање лица рукавицама или неопраним рукама.

За чишћење избјегавајте кориштење компримованог ваздуха или воде под притиском, исто као и друге методе које могу проузроковати прскање или поновну аеросолизацију зараженог материјала. Усисиваче користите само након проведене одговарајуће дезинфекције.

Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2020. годину

Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2020. годину

На основу овлашћења из члана 21. Одлуке о утврђивању награда и признања Општине Фоча,  Скупштина Општине Фоча позива да узмете учешћа у достављању иницијативе за додјељивање награда и признања Општине Фоча за 2020. годину.

Сходно предњем, одлуку о додјели награда и признања Општине Фоча за 2020. годину донијеће Скупштина Општине Фоча, на приједлог Комисије за награде и признања, на својој редовној сједници, која је према Програму рада Скупштине Општине Фоча за 2020. годину планирана да се одржи крајем мјесеца априла текуће године.

Свечана сједница Скупштине Општине Фоча одржаће се у суботу, дана 9. маја  2020. године поводом обиљежавања Дана Општине Фоча, на којој ће се награде и признања уручити добитницима.

Сходно планираним активностима и обавезама Комисије за награде и признања и Скупштине Општине Фоча, као и овлашћених службеника у обради достављених приједлога, утврђивању коначног приједлога и одлучивању по истом, потребно је да Ваш приједлог, у складу са наведеним елементима, доставите у писаној форми, на адресу: Скупштина Општине Фоча – Комисија за награде и признања, најкасније  до  понедјељка, дана  6.  априла  2020. године.

Приједлог за додјелу награда и признања подноси се у писаној форми, који мора  да  садржи сљедеће обавезне елементе:

–  податке о подносиоцу приједлога,

–  назив или име кандидата за додјелу награде или признања,

–  навођење основних података о кандидату за додјелу награда или признања (име и презиме и краћа биографија за физичка лица, односно званични назив правног лица и подаци о његовом пословном дјеловању),

–  одговарајуће образложење приједлога, са навођењем основних података и елемената који оправдавају кандидатуру за додјелу награда или признања.

Приједлог може, али и не мора да садржи и врсту награде или признања за коју се предлаже наведени кандидат.

Приједлог за додјелу награда и признања могу поднијети: Начелник Општине Фоча и други функционери Општине Фоча, одборници Скупштине Општине Фоча, клубови одборника, политичке странке, коалиције и други субјекти који учествују у раду Скупштине, радна тијела Скупштине, јавне установе и предузећа, привредна друштва, удружења грађана, мјесне заједнице, као и друге организације и заједнице које имају сједиште или раде и дјелују на подручју општине Фоча.

Приједлог за додјелу награда и признања доставља  се секретару Скупштине Општине Фоча.

Све достављене приједлоге разматра Комисија  за  награде  и  признања, која утврђује коначан приједлог кандидата за додјелу награда и признања и доставља га Скупштини Општине Фоча на разматрање и одлучивање.

Приликом разматрања доставених приједлога, Комисија је дужна да уважи, размотри и оцијени и оне приједлоге у којим предлагач није навео предложену врсту награде и признања, а није везана приједлогом предлагача у погледу врсте награде и признања.

Приједлог предлагача у погледу одређивања врсте награде и признања не обавезује Комисију приликом утврђивања коначног приједлога.

Одлуку о додјели награда и признања доноси Скупштина  Општине  Фоча на својој редовној сједници, у оквиру посебне тачке дневног реда.

Одлука о додјели награда и признања објављује се у „Службеном гласнику Општине Фоча“.

advanced divider

Најава за: 37. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

Тридесет седма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 5.  марта  2020.  године, у сали Центра за културу и информисање, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

За Тридесет седму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Тридесет осмој сједници, одржаној 18. фебруара 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

   1. Записник са Тридесет шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.1.2020. године,
   2. Информација о реализацији закључака са Тридесет шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.1.2020. године,
   3. Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2020. годину,
   4. Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2019. годину,
   5. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2020. годину,
   6. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча у 2019. години,
   7. 7. Приједлог одлуке о приступању изради Регулационог плана Индустријске зона „Брод на Дрини“ и измјени дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча,
   8. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину,
   9. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
   10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2019. годину,
   11. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину,
   12. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2019. годину,
   13. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2019. годину,
   14. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину,
   15. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
   16. Приједлог програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину,
   17. Приједлог програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину,
   18. Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину,
   19. Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину,
   20. Информација о стању рјешавања управних предмета у 2019. години,
   21. Информација о положају расељених лица, повратника и корисника алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча,
   22. Одговори на одборничка питања,
   23. Одборничка питања,
   24. Иницијативе одборника,
   25. Текућа питања.

 Позив можете погледати испод:

Позив за 37. сједницу СО Фоча – четвртак, 5. март 2020. године

ЈАВНИ УВИД за издавање еколошке дозоле

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „СРБИЊЕПУТЕВИ” д.о.о. Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за погон за производњу пелата у индустријској зони Брод на Дрини, општина Фоча у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, број 71/12 и 79/15) и чланом 2 и З. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске”, број: 124/12),објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОГОН ЗА

ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ БРОД НА ДРИНИ, ОПШТИНА ФОЧА, КОЈИ  СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ УНИС-ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ НА РАДУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА-ИСТОЧНО САРАЈЕВО-ПАЛЕ

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Скупштине општине Фоча, шалтер сала — шалтер број З, радним даном од 7 до 15 часова.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали СО Фоча — шалтер број З.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча

Јавни увид у Доказе траје до 21.03.2020. године.

Јавни увид – Документ

Општине Плужине и Фоча представиле заједнички пројекат ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” на Сајму туризма у Београду

Заједнички штанд Општина Плужине и Фоча је на овогодишњем Међународном сајму туризма у Београду привукао значајну пажњу високих званичника, представника туристичке привреде, медија, као и бројних заинтересованих љубитеља авантуре и активног туризма.

Током трајања сајма, у периоду од 20-23. фебруара, штанд су посетили предсједник Републике Србије Александар Вучић, министарка за европске интеграције Републике Србије Јадранка Јоксимовић, министар трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије Расим Љајић, министар за ЕУ интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић, представници Министарства трговине и туризма Републике Српске, шеф Делегације Европске уније у Србији Сем Фабрици, шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић, директорица Туристичке организације Републике Српске Нада Јовановић, начелник Општине Фоча Радисав Машић и Општине Вишеград Младен Ђуревић, као и многи други званичници, представници туристичких организација и агенција из целог региона.

Такође, штанд је посјетило више медијских кућа и самосталних продукција из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Србије, који су снимили прилоге о туристичким потенцијалима и атрактивним производима овог прекограничног подручја.

Највеће интересовање, традиционално, привукао је рафтинг Таром и Дрином, Национални парк „Сутјеска“ и Парк природе „Пива“ . Многобројни посјетиоци изразили су велико интересовање да у току свог одмора посјете ову прекограничну област и да уживају у природним љепотама и атракцијама. Више агенција и појединаца је било заинтересовано за додатне информације о могућности организације теам-буилдинг активности у овом подручју.

Сви посјетиоци штанда су имали прилике да се детаљније упознају са целокупном туристичком понудом Општина Плужине и Фоче, као и активностима и очекиваним резултатима пројекта ”Туризам, Адреналин и Рафтинг Авантура (Т.А.Р.А)” које ове двије општине спроводе са циљем развоја и промоције прекограничног подручја као јединствене дестинације за активни туризам. Пројекат се спроводи у сарадњи са Парком природе „Пива“ и Туристичком организацијом Општине Фоча, а финансира га Европска унија у оквиру Програма прекограничне сарадње БиХ и ЦГ.

Реализација пројекта почела је 1. децембра 2019. и трајаће двије године, до краја новембра 2021. године.

За више информација, молимо контактирајте:

Марица Крсмановић,

Општина Фоча

Телефони: +387 58 210 134

Е-маил: nacelnik@opstinafoca.rs.ba

У суботу бесплатан превоз према мјесним гробљима

Општина Фоча у сарадњи са Борачком организацијом Фоча у суботу, 22. фебруара, на Задушнице организује бесплатан превоз према мјесним гробљима.

Превоз се организује у сљедећим правцима:

Фоча – Јошаница, полазак у 8.00, повратак у 14.00 часова,

Фоча – Миљевина, полазак у 8.30, повратак у 15.00 часова,

Фоча – Слатина, полазак у 9.00, повратак у 14.00 часова,

Фоча – Устиколина-Пресјека, полазак у 8.30, повратак у 15.00 часова,

Фоча – Тјентиште, полазак у 8.00, повратак у 12.00 часова,

Фоча – Соколац, полазак у 7.00, повратак у 14.00 часова.

Поласци су са Аутобуске станице у Фочи, најављено је из Борачке организације.

ЈАВНИ ПРЕДПОЗИВ За локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту

каритас

У оквиру пројекта “Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије (СЕЛЛС)”, Царитас Швицарске у БиХ, заједно са партнерском Општином Фоча расписује:
Јавни предпозив за локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту.

Пројекат има за циљ подржати појединце и породице, локална удружења и мале бизнисе који имају идеју на који начин увећати властито приходовање, а спадају у категорију незапослених, запослених са недовољним примањима и друге категорије становништва у неповољном економском и социјалном положају. Пројекат обухавата 7 општина Горње-дринске региие: Чајниче, Фоча ФБиХ, Фоча РС, Ново Горажде, Вишеград, Пале ФБиХ и Рудо.
За појединачне кориснике који прођу предвиђене тренинге, осигурана је финансијска подршка у износу до 5,000 КМ, кроз период од наредне 4 године. Удружења, задруге, или други облици заједничког пословања могу бити подржани износом до 15,000 КМ, кроз исти период. Царитас Швицарске ће пратити напредак корисника, у уској сарадњи са општинским представницима како би се остварили најбољи резултате. Будући грантови ће бити финансирани од стране Царитаса Швицарске у износу од 40%, општине 40% и самих корисника до 20%.

 1. Пријаве

Пријавити се може локално становништво/удружења/пословни субјекти, који испуњавају сљедеће услове:
– Имају пребивалиште и стално бораве у општини
– Припадају горе наведеним категоријама
– Удружења/пословни субјекти са подручја општине који имају текућу дјелатност, а у циљу проширење посла и додатног запошљавања или новоформирана удружења/пословни субјекти у оснивању
Посебно охрабрујемо жене и женске организације, омладинске организације у било којој области дјеловања (пожељно занатство, туризам), те појединце и групе усмјерене на ИТ сектор, да се пријаве.

2. Начин пријаве

Да бисте се пријавили потребно је попунити и потписати пријавни формулар, који можете подићи у општини или преузети од Савјета мјесних заједница. Пријавни формулар попунити и доставити у затвореној коверти у општину, БЕЗ навођења имена и презимена/назива, само са назнаком “Пријава за пројекат СЕЛЛС”. Царитас Швицарске, као носилац пројекта задржава право да апликантима затражи додатну документацију, ради провјере тврдњи у пријавном формулару.

3.  Одабир корисника

Сви апликанти који се пријаве на овај Предпозив, проћи ће кроз тренинг за правилно испуњавање апликације за Позив. Само они који успјешно прођу кроз исти, могу се пријавити на Позив, који ће услиједити у наредном периоду. У каснијем периоду услиједиће додатни тренинзи, за израду Бизнис плана и финансијско вођење пословања, те ће након тога бити одабрани финални корисници.
Одабир корисника вршит ће комисија састављена од представника Царитаса Швицарске и представника општине.

4.  Рок пријаве

Предпозив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања, од 04.02.2020 до 19.02.2020 године.