ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Одјељење за привреду

Обавјештавамо заинтересоване грађане да се обуставља подношење захтјева по Јавном позиву за додјелу пластеника од 100м² са пратећом опремом, објављеном 13.03.2020. године, до даљњег због новонастале ситуације изазаване појавом Цорона вируса.

Грађани ће бити благовремено обавјештени о новим роковима за подношење захтјева.

ЈАВНИ ПОЗИВ за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем суфинансирања у пројекту

ЈАВНИ ПОЗИВ

У склопу пројекта „Стварање прихода и радних мјеста у пољопривредном сектору у БиХ (IGAS)2016-2020“ и на основу Споразума закљученог између Општине Фоча и CARITAS Швицарске, број: 02-014-85/20 од 10. марта 2020. године, којим су регулисани међусобни односи и финасијски доприноси између општине Фоча и CARITAS Швицарске у реализацији пројектне активности „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Фоча“ осигурана су донаторска средства од стране CARITAS Швицарске од 40%, Општине Фоча од 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Фоча и члана 6. Правилника о утрђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у Пројекту,  Начелник општине расписује:

         ЈАВНИ ПОЗИВ

за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем
суфинансирања у пројекту

I ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Пројекту имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице као и земљиште уступљено на коришћење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:
1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у Општини Фоча и да је извршио ажурирање података за 2012. годину или да достави овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава прије додјеле пластеника,
3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједник пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,

Да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100 м2
5.Да има могућност наводњавања пластеника,
6. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (585,75 КМ),

7. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Фоча је носилац активности везаних за реализацију Пројекта.

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева:

а) погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања
(утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста), 1-3 бода,
– слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 м) 1 бод
–  добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 м) 2 бода,
– јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ) 3 бода.
Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр. велики нагиб, величина парцеле и сл.) или немају могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

б) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
• подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,

– од 0-3 год. 1 бод,
– од 3-6 год. 2 бода,
– од 6-10 год. 3 бода,
– више од 10 год. 4 бода,

– за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод (потребно је доставити потврде као доказ да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање-Биро Фоча),
– за сваког издржаваног члана породице (старије особе које немају пензију, домаћице које никада нису биле у радном односу, дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,
• младе особе старости до 35 година – 3 бода,

ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода
• социјални аспект – нема примања – 6 бодова
• социјални аспект –примања по члану домаћинства до 100,00 КМ – 5 бодова
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 100,01- 200,00 КМ – 4 бодова,
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 200,01 – 250,00 КМ – 3 бода,
• социјални аспект –примања по члану домаћинства од 250,01 – 300,00 КМ – 2 бода,
• социјални аспект – примања по члану домаћинства већа од 300,00 КМ – 0 бодова
• социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус младе особе.


IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Потребна документација за додјелу пластеника:
1. Образац за пријаву на Јавни позив,
2. ЦИПС пријава пребивалишта подносиоца захтјева – оригинал или овјерена копија,
3. овјерена копија личне карте,
4. овјерена кућна листа,
5. доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање,
6. доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање,
7. потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу предшколског узраста приложити родни лист),
8. потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере посљедњи чек од пензије или потврда издата од банке),
9. власништво или посјед над парцелом (копија ЗК изватка, као и уговор о закупу),
10. овјерена изјава да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100,00 м²,
11. овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијени пластеник задржати у власништву најмање три године од дана потписивања Уговора,
12. овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедњих пет година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других организација,
13. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (585,75 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
14. доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу),
15. потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава према мјесту пребивалишта (физичка лица) или овјерена изјава да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава.

 

V ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине: представник организације CARITAS Швицарска, и представник Општине.
Задатак Комисије за додјелу пластеника је:

преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критерија за бодовање те достављање исте Начелнику општине ради давања сагласности.

Сагласност на предложену ранг-листу кандидата даје Начелник општине.
Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеб страници Општине Фоча

НАПОМЕНА:
• Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији у трајању од два дана.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети на инфо пулту и wеб страници Општине Фоча.

Захтјев са потребном документацијом послати поштом или непосредно предати у шалтер-сали на адресу:

ОПШТИНА ФОЧА

Ул. Краља Петра I бб

73300 Фоча
Са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Рок за подношење захтјева је 8 дана, од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања Општине Фоча (Радио Фоча), wеб страници општине Фоча, те на огласној табли Општине Фоча.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општинске управе Фоча или на број телефона 058 211 335 сваким радним даном од 07.00-15.00 часова.

Јавни позив остаје отворен до 24.03.2020. године до 15.00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Изјаву и Образац захтјева за додјелу пластеника можете преузети кликом на линк ПРЕУЗМИТЕ

Образац захтјева за додјелу пластеника

ПРЕУЗМИТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ – Одјељење за привреду

Одјељење за првреду и друштвене дјелатности општине Фоча објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу редова вожње  за усклађивање и регистрацију

на подручју општине Фоча за 2020/21 годину

У складу са чланом 27. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 47/17), позивају се заинтересовани превозници да Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча доставе редове вожње на усклађивање и регистрацију на подручју општине Фоча, са даљинаром и минималним временом вожње, најкасније до 14.03.2020. године.

Јавни позив – преузмите

ЈАВНИ ПРЕДПОЗИВ За локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту

У оквиру пројекта “Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије (СЕЛЛС)”, Царитас Швицарске у БиХ, заједно са партнерском Општином Фоча расписује:
Јавни предпозив за локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту.

Пројекат има за циљ подржати појединце и породице, локална удружења и мале бизнисе који имају идеју на који начин увећати властито приходовање, а спадају у категорију незапослених, запослених са недовољним примањима и друге категорије становништва у неповољном економском и социјалном положају. Пројекат обухавата 7 општина Горње-дринске региие: Чајниче, Фоча ФБиХ, Фоча РС, Ново Горажде, Вишеград, Пале ФБиХ и Рудо.
За појединачне кориснике који прођу предвиђене тренинге, осигурана је финансијска подршка у износу до 5,000 КМ, кроз период од наредне 4 године. Удружења, задруге, или други облици заједничког пословања могу бити подржани износом до 15,000 КМ, кроз исти период. Царитас Швицарске ће пратити напредак корисника, у уској сарадњи са општинским представницима како би се остварили најбољи резултате. Будући грантови ће бити финансирани од стране Царитаса Швицарске у износу од 40%, општине 40% и самих корисника до 20%.

  1. Пријаве

Пријавити се може локално становништво/удружења/пословни субјекти, који испуњавају сљедеће услове:
– Имају пребивалиште и стално бораве у општини
– Припадају горе наведеним категоријама
– Удружења/пословни субјекти са подручја општине који имају текућу дјелатност, а у циљу проширење посла и додатног запошљавања или новоформирана удружења/пословни субјекти у оснивању
Посебно охрабрујемо жене и женске организације, омладинске организације у било којој области дјеловања (пожељно занатство, туризам), те појединце и групе усмјерене на ИТ сектор, да се пријаве.

2. Начин пријаве

Да бисте се пријавили потребно је попунити и потписати пријавни формулар, који можете подићи у општини или преузети од Савјета мјесних заједница. Пријавни формулар попунити и доставити у затвореној коверти у општину, БЕЗ навођења имена и презимена/назива, само са назнаком “Пријава за пројекат СЕЛЛС”. Царитас Швицарске, као носилац пројекта задржава право да апликантима затражи додатну документацију, ради провјере тврдњи у пријавном формулару.

3.  Одабир корисника

Сви апликанти који се пријаве на овај Предпозив, проћи ће кроз тренинг за правилно испуњавање апликације за Позив. Само они који успјешно прођу кроз исти, могу се пријавити на Позив, који ће услиједити у наредном периоду. У каснијем периоду услиједиће додатни тренинзи, за израду Бизнис плана и финансијско вођење пословања, те ће након тога бити одабрани финални корисници.
Одабир корисника вршит ће комисија састављена од представника Царитаса Швицарске и представника општине.

4.  Рок пријаве

Предпозив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања, од 04.02.2020 до 19.02.2020 године.

Позив за за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању

Развојна агенција Републике Српске расписала је данас позив за за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

Циљ програма је пружање подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању могућности поновног покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања и промоцији предузетништва „друге шансе“.

Овај бесплатан вид подршке намијењен је почетницима у пословању, предузетницима са потешкоћама, као и онима који желе да поново покрену посао након неуспјеха.

Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању се организује у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе” предузетницима у Дунавској регији” –  у којем је Развојна агенција Републике Српске један од 17 партнера у пројекту и једини партнер из БиХ.

Циљ пројекта ДанубеЦханце2.0 је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. Пројекат ДанубеЦханце2.0 суфинансира Европска унија из фондова ЕРФД, ИПА и ЕНИ у оквиру Дунавског транснационалног програма.

 

 

Више о позиву можете пронаћи на веб страници Развојне агенције Републике Српске

http://rars-msp.org/ i

Предузетничког портала Републике Српске

http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/.

У прилогу је позив за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

 

PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE

„Turizam, adrenalin i rafting avantura“ (T.A.R.A) naziv je zajedničkog projekat koji će opština Foča i Plužine realizovati u naredne dvije godine i okviru međunarodnog projekta prekogranične saradnje.

To je nastavak projekta, koje su pomenute opštine realizovale od 2013. Do 2015. Godine a koji je, takođe realizovan u okviru prekogranične saradnje EU.

 

Projekat će, kako je rekao na današnjoj prezentaciji u Foči, doprinijeti unapređenju, razvoju i afirmaciji turističkih potencijala dvije opštine koje povezuje rijeka Tara.

Pored toga što će objediniti turističku ponudu i povezati nacionalne parkove „Sutjeska“ i „Durmitor“ projekat će povećati bezbjednost i obezbijediti sigurnu pristupnost na rafting polazištu i na Pivskom jezeru, kao i opremljenost spasilačkih službi.

Na putu koji je opština Foča izgradila desnom obalom rijeke Tare biće postavljena adekvatna signalizacija, izgrađeni vidikovci, kontrolni punktovi i druga infrastruktura.

Projekat predviđa i aktivno uključenje lokalnog stanovništva na cijelom pograničnom području, kao zajedničku prezentaciju turističke ponude dvije opštine na međunarodnim sajmovima.

Vrijednost projekta je oko 500.000 €, a učešće opštine 100.000 €.

Na današnjoj prezentaciji o ovom značajnom projektu govorili su Radisav Mašić, načelnik opštine  Foča, Slobodan Delić, direktor Parka prirode Plužine, Marija Milenković, član stručnog tima i Ljeposava Đajić, direktor TO Foča.

Додик у Фочи: Након ревизије, убрзати реализацију “Бук Бијеле”

Српски члан предсједништва БиХ Милорад Додик изјавио је вечерас у Фочи да ће реализација најављених капиталних инфраструктурних пројеката, као што су градња хидроелектрана на Дрини и новог пута до Тјентишта, чији се почетак ускоро очекује, отворити велике могућности за привлачење инвеститора и отварање радних мјеста.

Додик је након састанка са начелником општине Радисавом Машићем и директорима више јавних установа подсјетио да је Влада Српске донијела заједничку одлуку са Владом Србије о коначној изградњи хидроелектрана „Бук Бијела“, „Паунци“ и „Фоча“ на горњем току Дрине на подручју општине Фоча, као јединствене цјелине.

„Сада се врши ревизија пројеката и чим то буде завршено, видјећемо на који начин ћемо убрзати изградњу. Наставићемо да радимо пут према Тјентишту и даље према Гацку, а тренутно смо у фази пројектовања и рјешавања имовинско-правних односа. Све ово ће бити додатна динамика којом ће се скренути позитивна пажња на Фочу“, истакао је Додик.

 

Он је похвалио општинско руководство на добром управљању и успјешној реализацији бројних пројеката у сарадњи са Владом Српске, подсјетивши да је у току модернизација Универзитетске болнице и изградња новог вртића.

Додик је обећао и да ће Влада Српске наставити да помаже развој рафтинг туризма, те да ће започето асфалтирање пута десном обалом Таре бити завршено у наредних неколико година заједно са изградњом путне дионице до Тјентишта и магистрале према Шћепан Пољу.

„Повећањем комуникацијске способности читавог овог простора, јача и значај Националног парка „Сутјеска“ и сигурно ће све много другачије бити изградњом пута од Фоче до Тјентишта. Разговарамо са многим људима у вези са смјештајним капацитетима на Тјентишту. Влада је за то задужена, има интереса и у Српској и Србији и сигурно ће то у перспективи веома брзо бити истакнуто као једна од најважнијих дестинација на путу од Београда до мора“, закључио је Додик.

Начелник општине Фоча Радисав Машић рекао је након састанка са Додиком да ова локална заједница стабилно послује и да су успјешно реализоване све инвестиције, које су договорене са Владом Српске.

„Имамо још неколико пројеката, које ће Влада и предсједник подржати, а прије свега ријеч је о обданишту, које завршавамо и које треба опремити, о путу према Тјентишту и о пројектима које смо добили захваљујући Влади Србије“, навео је Машић.

Извор: Радио Фоча/И. Јанковић

 

Водовод II фаза – радови у пуном јеку

Радови на замјени секундарне водоводне мреже у граду теку пуним интензитетом. Извођачи настоје да, гдје је могуће, избјегну прекопавање градских улица и других асфалтираних површина, али тамо гдје то није могуће, врше се прекопавања. Радови се изводе у Горњем Пољу, Кочићеву, у центру града, а укупно треба поставити 21 км нових водоводних цијеви, које су атестиране по европским стандардима.

ФОТО: Радови у Крајишкој улици

Комплетна секундарна мрежа у граду ће бити замијењена, а биће урађено и хиљаду кућних бројила. У оквиру ове инвестиције је и реконструкција изворишта Крупица у МЗ Миљевина. Радови на изворишту су почели и када буду завршени, грађани Миљевине ће имати уредно снабдијевање водом за пиће.

Укупна вриједност радова 2. фазе водовода је око 2,8 милиона марака. Рок завршетка је 14 мјесеци.

Са првом фазом, у којој је изграђен нови далековод са базенима за вишу висинску зону, пројекат “Водовод” је највећа инвестиција у инфраструктуру у Фочи у посљедњих двадесет и више година,

Струја у Индустријској зони Брод на Дрини

Први пут након рата сви инсталисани привредно-производни капацитети у Индустријској зонина Броду обезбијеђени су довољним и уредним снабдијевањем електричном енергијом, што је био услов за њихов рад.

Уз помоћ Министарства индустрије, енергетике и развоја Владе РС, за електрификацију Индустријске зоне издвојено је 300.000 марака. На локалитету су изграђене три трафо-станице укупне инсталисане снаге од два мегавата.

Изградњом ових трафо-станица, свих 15 власника пословних објеката и погона имаће довољно електричне енергије за несметан рад.

За већину њих, неријешен проблем снабдијевања струјом био је највећа препрека у њиховом раду и развоју. Тај проблем у бродском базену траје годинама јер је у процесу приватизације незаконито приватизована и електро мрежа, па тако и постојећа трафо-станица која је цијели комплекс напајала струјом.

Сва рјешења која су у међувремену тражена била су само алтернатива и привремено премошћавање тешкоћа.

У Општини Фоча, преко које је овај пројекат и реализован, очекују да ће то бити нови, снажан замајац привредницима да одлучније крену у нове инвестиције које ће довести до повећања производње и броја запослених радника.

Из Општине најављују и пројекат водоснабдијевања Индустријске зоне Брод, који ће наредних дана понудити власницима пословних погона и објеката на том локалитету.

Друга фаза водовода

Један од највећих инфраструктурних пројеката, који је започео прије неколико година, настављен је и у овој години. Ријеч је о реконструкцији водовода и канализације. Након изградње примарног водовода и нових базена, чиме је обезбијеђено уредно снабдијевање свих дијелова града довољним количинама питке воде, у току је замјена секундарне мреже и уградња кућних бројила.

Радови су у пуном јеку и трајаће до краја јуна идуће године, до када ће бити замијењено више од 22 километра старих и дотрајалих водоводних цијеви неодговарајућег профила и квалитета. Уграђују се нове цијеви по европским стандардима, а пројекат је овјерио међународни тим експерата.

До сада су завршени радови у насељу Кочићево, а при крају су радови у насељу Горње Поље.

Предстоје радови у центру града и насељу Доње Поље. Цјевовод ће се пребацити преко жељезног моста на десну обалу Дрине да би се, потребним, довољним количинама воде обезбиједиле установе КПЗ, Универзитетска болница и Медицински факултет, као и становници МЗ Јошаница.

Упоредо са овим радовима, ових дана ће почети, у оквиру истог пројекта, реконструкција изворишта Крупица у МЗ Миљевина. Докаптажом више изворишта обезбиједиће се довољне количине воде за све становнике Миљевине.

Предузеће „Извор“ ће урадити око 1000 бројила, а у плану су и радови на уређењу главног изворишта Лучка Врела. Биће урађена додатна заштита од бујичних вода како би се спријечила сва евентуална замућења воде.

Завршетком овог пројекта, чија је вриједност 2.770.000 марака, грађани Фоче и Миљевине ће имати уредно водоснабдијевање здравом и питком водом.