Промоција прекограничне сарадње

Представници Дирекције за европске интеграције БиХ и Канцеларије за европске интеграције Црне Горе данас су у Фочи, са начелником Општине, Радисавом Машићем и начелницом Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, Бранком Саламадијом разговарали о имплементацији ИПА пројекта другог позива, као и припреми за трећу фазу пројекта која ће бити отворена нредне године.

На састанку је договорено да се промотивни скуп ИПА пројекта 3 одржи у Фочи 1. јула.

Општина Фоча је једна од оних локалних заједница која је успјешно реализовала више међународних пројеката у различитим областима.

Електрификација Индустријске зоне Брод

У Индустријској зони на Броду ових дана завршава се пројекат електрификације чија је вриједност око 300.000 марака.

Пројектом је предвиђена изградња три трафо станице укупне снаге 2 мегавата чиме ће се обезбиједити довољно електричне енергије за све погоне дрвопрераде који се налазе на том локалитету.

Средства за овај пројекат обезбиједила је Влада РС посредством Министарства за енергетику и рударство.

Недостатак електричне енергије у овој индустријској зони био је највећи проблем са којим су се суочавали привредници и највећа препрека у проширивању и отварању нових погона.

ЈАВНИ ПОЗИВ за развој бизниса маргинализованих група жена

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 16. и 27. Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“ број 08/17), Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима USAID/PPMG  и буџета Oпштине Фоча за 2019.  годину,  начелник Oпштине расписује:

                                                                                    ЈАВНИ ПОЗИВ

за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира  средствима                                                                     USAID/PPMG  и буџета Oпштине Фоча

Општина Фоча расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID Програма подршке маргинализованим групама жена на подручју општине Фоча као партнерске јединице локалне самоуправе. Средства за финансирање бизниса обезбјеђена су суфинансирањем 50% од Америчке агенције за међународни развој USAID/ PPMG и 50% из буџета Општине Фоча.

Финансирање самозапошљавња лица из циљне групе из Јавног позива за 8 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу, носиоцу апликације, што укупно износи 40.000,00 КМ.

Локална заједница и представници USAID/PPMG ће вршити праћење и контролу реализације бизниса најмање 12 мјесеци од дана  почетка рада предузетника.

Средства се дозначавају на следећи начин:

-50% уговореног износа биће исплаћено по потписивању трипартитивног уговора између USAID/PPMG, Општине Фоча и кориснице, а по подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о регистрацији дјелатности, рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), образац ПД 3100 (Пријава уплате доприноса), уговор са банком о отварању жирорачуна и документација која правда настале трошкове.

-30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 6 мјесеци уколико испуњава обавезе у складу са уговором и уз документовање насталих, прихтватљивих трошкова.

-20% у складу са уговором и уз документовање насталих, прихватљивих трошкова.

Циљ Јавног позива је додјела средстава маргинализованим групама жена за покретање бизниса и самозапошљавање, а отварањем и развојем бизниса Општина Фоча креира бољи привредни амбијент.

Право на додјелу средстава кроз Јавни позив имају жене које припадају маргинализованим групама ( у даљем тексту апликантице):

 1. Жене жртве насиља,
 2. самохране мајке,
 3. незапослене жене млађе од 30 година,
 4. жене с инвалидитетом или с дјететом с инвалидитетом,
 5. незапослене жене које живе и које ће своју самосталну дјелатност обављати у руралном подручју општине Фоча,

и то:

 • као појединцима или као тиму,
 • које имају пребивалиште на подручју општине Фоча,
 • које имају пословне идеје и желе започети посао у одређеној дјелатности (предност има производња, 2. интелектуалне услуге, 3. услуге и 4. остало) на подручју општине осим трговине и угоститељства (изузев оригиналних идеја везаних за туризам и домаће производе),
 • које у тренутку подношења пријаве немају регистровану властиту дјелатност,
 • које ће пословну идеју реализовати на подручју општине Фоча,
 • које нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине,
 • да је реализација бизниса у складу са свим важећим законима и другим прописима о заштити животне средине,
 • да су незапослене и пријављене на евиденцији Завода за запошљавање РС, Биро Фоча

Пријава треба садржавати:

 • попуњен пословни план (прописан образац),
 • биографију, копију личне карте,
 • копију пријаве о пребивалишту (не старију од 6 мјесеци),
 • изјаву да нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против имовине (саставни дио обрасца пријаве, а потврду издату од стране надлежног органа доставиће апликантице чији бизниси буду подржани из буџетаа, прије потписивања уговора о додјели средстава),
 • доказ да припадају једној/више маргинализованих група жена из члана VI Одлуке,
 • потврду да су евидентиране на Заводу за запошљавање, Биро Фоча.

Апликантица или тим може аплицирати неограниченим бројем пословних планова, али ће само један бити подржан.

Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.Пристигле пријаве оцјениће Комисија именована од стране начелника, а у складу са критеријумима дефинисаним Одлуком о начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се суфинансирају и финансирају средствима USAID/PPMG и буџета Oпштине Фоча.

За потенцијалне апликантице ће бити организована заједничка радионица представника Општине и USAID/PPMG о јавном позиву и начину попуњавања пословног плана. Датум радионице ће бити накнадно објављен.  

Пријаве на којима је наведена потребна документација можете преузети у шалтер сали Општине (шалтер 4) или путем наше WEB-странице:  www.opstinafoca.rs.ba . Пријаве са потребном документацијом доставити лично у шатер салу(шалтер број 4) или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Фоча

Краља Петра I бб

73 300 Фоча

Са назнаком „За Комисију за додјелу средстава у склопу Програма УСАИД/ППМГ“

Такође је обавезно на коверти навести и број Јавног позива и написати „НЕ ОТВАРАТИ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја ће бити објављен на WEB-страници www.opstinafoca.rs.ba  и огласној табли Oпштине, а исти остаје отворен 45 дана од дана објављивања на огласној табли и на службеној WEB-страници Општине. 

За све додатне информације контакт телефон  је 058/210 914.

                                                                                            

                                                                                          

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

за финансирање бизниса

 

Попуњава апликант

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Име и презиме

 

Пол

 

Датум рођења

 

Адреса(улица, мјесто, телефон, факс)

 

E-mail

 

Web stranica

 

Школска спрема

 

Занимање

 

Радно искуство(трајање и врста)

 

Радни стаж (пријављено)

 

Да ли сте се до сада бавили самосталном дјелатношћу и којом?
Ако радите у тиму, наведите чланове тог тима и њихове кон такте (број тел. и E-mail)

 

САЖЕТАК ПОСЛОВНОГ ПЛАНА

 

Назив бизнис плана

 

У којем сектору ће Ваш бизнис дјеловати?

 

Циљ пословног подухвата

 

Локација

 

Број запослених

 

Предрачунска вриједност инвестиције: укупна вриједност улагања у основна и обртна средства
Извори финансирања:  1.) властита средства

2.) туђа средства

 

 

ПРОИЗВОД/УСЛУГА

Карактеристике производа/услуге (функција, квалитет, изглед, величина, итд.

 

 
Како ћете произвести своје производе/услуге?

 

 
 

Гдје ће бити смјештена Ваша производња?

 

 
 

Које сировине/материјали су Вам потребни и како ћете их набавити?

 

 

АНАЛИЗА ТРЖИШТА ПРОДАЈЕ ВАШЕГ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГЕ

 

Ко ће бити Ваши купци производа или услуге?

 

 

АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ

 

Ко су Ваши главни конкуренти на тржишту?

 

Које су Ваше кључне предности у односу на конкурентске производе или услуге?

 

 

ЦИЈЕНЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ВАШИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГА

 

Објасните    како ћете формирати цијене Ваших производа или услуга?

 

 
Колику цијену Ваших производа или услуга очекујете?

 

 
На који начин ћете вршити дистрибуцију Ваших производа или пружања услуга?

 

 
Да ли планирате промоцију (рекламирање) Ваших производа  или услуга? Уколико је одговор „ДА“ наведите начине на које ћете то вршити?  

 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

 

Да ли Вам је потребан пословни простро  за обављање пословне дјелатности?

 

Гдје се налази пословни простор?

 

 

Да ли је пословни простор у Вашем власништву или је под закупом?

 

Уколико се намјеравате бавити пољопривредном прерадом опишите земљишни посјед и пратеће објекте?

 

ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 

Опрема коју  већ посједујете (назив и вриједност)?

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Опрема која ће бити набављена (назив и вриједност)? 1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

ОБРТНА СРЕДСТВА

 

Назив обртних средстава која се набављају Износ средстава
–          Сировине
–           Материјал
–          Резервни дијелови
–          Роба
–          Остало

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

УКУПАН ИЗНОС УЛАГАЊА ПОТРЕБАН ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВЛАСТИТЕ ПОСЛОВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
НАЗИВ УЛАГАЊА ТАЧАН ИЗНОС СРЕДСТАВА
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ИЗНОС:

 

 

 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВЛАСТИТЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ
ВЛАСТИТА СРЕДСТВА ИЗНОС:
СРЕДСТВА ГРАНТА ИЗНОС:
КРЕДИТНА СРЕДСТВА (НАВЕДИТЕ БАНКУ) ИЗНОС:
ОСТАЛИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ИЗНОС:
УКУПНО: ИЗНОС:

 

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНИХ ГОДИШЊИХ ПРИХОФА ОД ПРОДАЈЕ
ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА ПРОДАТИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ЗА 12 МЈЕСЕЦИ  

Количина:

 

 

ОЧЕКИВАНИ ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА7УСЛУГА ЗА 12 МЈЕСЕЦИ  

Износ средстава:

 

 

 

ПРОЈЕКЦИЈА ОСНОВНИХ ГОДИШЊИХ РАСХОДА ПОСЛОВАЊА
Трошкови бруто плата ИЗНОС  У КМ У 2019:
Репро материјал ИЗНОС  У КМ У 2019:
Гориво, канцеларијски материјал ИЗНОС  У КМ У 2019:
Закуп простора, електрична енергија, телефон, интернет, комуналне услуге и сл. ИЗНОС  У КМ У 2019:
Остали трошкови ИЗНОС  У КМ У 2019:

 

УКУПАН ГОДИШЊИ ПРИХОД
УКУПАН ГОДИШЊИ РАСХОД
ПЛАНИРАНА ДОБИТ

 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ
Планирани број радника који намјеравате запослити након покретања бизниса

 

 

 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатак 1.

 

Буџет утрошка средстава која се траже из Фонда
Бр.  Буџетска ставка (машина, сировине, доприноси…) Јединица Број јединица Јединична цијена (КМ) Укупно (КМ)
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Временски распоред
Активност (везана за потрошњу неке буџетске ставке) Период имплементације

(мјесеци)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

Ранг листа особа за додјелу пластеника

Општина Фоча објавила је списак лица која су кроз пројекат “Економско оснаживање социјално и материјално угрожених и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима”, добила пластенике од 100 квадрата са додатном опремом.

Јавни позив за додјелу пластеника

У склопу пројекта „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ Општине Фоча у 2019. години и на основу Споразума закљученог између Општине Фоча и хуманитарне организације MUSLIM AID Сарајево, број: 02-014-51/19 од 27. фебруара 2019. године, којим су осигурана донаторска средства од стране Хуманитарне организације MUSLIM AID Сарајево од 40%, Општине Фоча од 40% и властитог учешћа корисника 20%, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Фоча и члана 6. Правилника о утрђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у Пројекту,  Начелник општине расписује Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника од 100 м² са додатном опремом путем суфинансирања у пројекту.

У прилогу чланка се налазе Позив и Правилник, Образац захтјева за додјелу пластеника и Изјава.

 

Позив и Правилник

Образац захтјева за додјелу пластеника

Изјава за пластенике

 

Javni poziv za prevoznike

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Ф  О  Ч  А

 

Број:  05-345-6/19

Датум:  14.02.2019. године

Општинска управа – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине општине Фоча, на основу члана  27. Закона о превозу у друмском саобраћају  Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“,  број 47/17), о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу редова вожње за усклађивање и  регистрацију

на подручју општине Фоча за 2019/20 годину

 

 

У складу са чланом 27. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“,  47/17), позивају се заинтересовани превозници да Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча доставе редове вожње на усклађивање и регистрацију на подурчју општине Фоча, са даљинаром и минималним временом вожње, најкасније до  01.03.2019. године.

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,
Бранка Саламадија, дипл.инг.арх.

ПРОМОЦИЈА EU4BUSINESS ПРОЈЕКТА

Информативно-промотивни скуп EU4Business пројекта одржаће се у Горажду, у петак, 26.октобра са почетком у 11:00 сати, у хотелу Бехар.

Пројекат Европске уније – EU4Business – има за циљ да допринесе економском расту и отварању нових радних мјеста, кроз подршку конкурентности и иновацијама у извозно-оријентисаним секторима, као и у пољопривреди и производњи хране, туризму и руралном развоју, те предузетништву у Босни и Херцеговини.

Укупно 10 милиона евра намијењено је развоју приватног сектора у БиХ путем додјеле бесповратних средстава. Поред директне помоћи, EU4Business пројекат ће пружити и техничку помоћ институцијама и будућим корисницима у јачању њихових капацитета.

Директни корисници пројекта су фирме, фармери/пољопривредници и предузетници. EU4Business пројекат ће им омогућити да боље искористе своје потенцијале и повећају конкурентност на домаћем и страним тржиштима, кроз унапређење технолошке опремљености, иновација и трансфера знања.

Пројекат ће подржати и развојна партнерства између нпр. представника приватног и јавног сектора, организација које се баве унапређењем бизниса, академских и истраживачких институција.

Пројекат заједно проводе Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Развојни програм Уједињених нација (УНДП) и Међународна организација рада (ИЛО), од априла 2018. године до марта 2022. године. EU4Business пројекат вриједан је 16,1 милиона еура, а заједнички га финансирају Европска унија (15 милиона еура) и Савезна Република Њемачка (1,1 милиона еура).

EU4Business_pozivnica_Goražde 2018.10.26

 

КРОЗ ПРОЈЕКАТ “ЛАЈФ” ОПШТИНА ДОБИЛА ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГИСТАР: ЛАКШЕ ДО ДОЗВОЛА И ИНВЕСТИЦИЈА

Успјешном реализацијом Пројекта LIFE Општина Фоча је унаприједила свој регулаторни оквир и сада је у могућности да понуди ефикаснију, јефтинију и транспарентнију услугу својим привредницима и грађанима и на тај начин побољша квалитет живота и пословања у овом граду.

Пројекат LIFE проводи Међународна финансијска корпорација IFC, чланица Групације Свјетске банке, а финансира Влада Уједињеног Краљевства.

Током данашње презентације представљени су најзначајнији резултати остварени у оквиру Пројекта LIFE и стављен је у функцију „Електронски регистар Општине Фоча“, који је резултат новог и усклађеног регулаторног оквира ове општине.

Е-регистар омогућава да грађани и привредници на једном мјесту једноставно и брзо добију цјеловиту информацију о томе којем општинском органу треба да поднесу жељени захтјев, у којој форми, коју документацију треба да приложе, те колико ће поступак коштати и у којем року ће бити ријешен.

Е-регистар омогућава преузимање одговарајућих образаца и захтјева, те значајно унапређује транспарентност и предвидивост рјешавања поступака. Садржи и ажурну листу потицаја, те даје једнаке прилике свим заинтересованим странама за равноправно учешће у остваривању доступних потицаја. Е-регистар Општине Фоча сада је доступан на  http://eregistar.opstinafoca.rs.ba/.

Прихватањем LIFE препорука, Општина Фоча је унаприједила и поједноставила 61 административни поступак који је директно везан за обављање привредне активности у овом граду, скративши просјечно вријеме потребно за рјешавања предмета за 42% и снизивши вриједност такси и накнада за њихово провођење. Представници више од 40 фочанских привредних субјеката су учешћем у раду неколико фокус група дали значајан допринос код припреме препорука.

Дио ових поједностављења и смањења административног оптерећења за инвеститоре се односи и на процес издавања грађевинских дозвола, гдје је уведен тзв. једношалтерски систем пословања.

Наиме, на основу споразума склопљених са јавним институцијама и комуналним предузећима, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове сада је у могућности да по службеној дужности, на основу поднесеног захтјева, прикупља све потребне сагласности у име инвеститора.

Један од резултата је и унапређење система сервисирања инвеститора, који сада функционише по принципу „све на једном мјесту“. У склопу реализације овог приступа детаљно су анализиране инвестиционе могућности Фоче, извршена припрема конкретних локација за инвестирање, описани потенцијали и конкурентске предности, те понуђене информације о подршци коју инвеститор може очекивати код реализације инвестиције.

Наведене информације су садржане у Инвестиционом профилу, који је доступан на http://www.opstinafoca.rs.ba/wp-content/uploads/2018/07/Inv_profil_Foca_June-30-18_WEB_FINAL_BHS.pdf.

Усклађивањем и скраћењем административних процедура, повећањемпредвидивости рада кроз успостављање Е-регистра и ажурне листе потицаја, те припремом конкретних пројеката, представљених у Инвестиционом профилу, Општина Фоча ће спремно дочекати будуће инвеститоре и олакшати редовнопословање фирмама.