ЈАВНИ ОГЛАС за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2020.годину

На основу члана 63. став (1) и члана 80. став (2) Закона о републичкој управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), члана 14. и 27. Закона о расељеним лицима,повратницима и избјеглицама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске” број 42/05 и 52/12) а у вези са реализацијом Програма рјешавања проблема избјеглица, расељених лица и повратника за 2020. годину, в. д. директор Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске објављује


ЈАВНИ ОГЛАС
за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за
2020.годину


1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је подношење пријава ради пружања финансијске помоћи намијењене за суфинансирање пројеката расељеним лицима, интерно расељеним лицима, повратницима и избјеглицама, у циљу обезбјеђења услова за одрживост повратка , побољшања квалитета живљења, унапређења и јачања пољопривредне производите, занатске дјелатности и запошљвавања/самозапошљавања за сљедеће пројекте :


а) Пројекте у пољопривреди и сточарству:

• изградња и проширење помоћних објеката за сточарство,
• набавка пластеника и опреме за пластеник,
• набавка крупне и ситне стоке,
• опремање објеката за прерадарство,
• набавка опреме-система за наводњавање, опреме за сушаре, и др.,
• набавка пчелињих друштава и опреме за пчеларство ,
• набавка пољопривредне механизације, опреме и прикључака,
• набавка садница воћа и подизање воћњака, винограда и др. култура,
• набавка садница и сјемена за производњу љековитог биља.


б) Пројекте за занатско и производно-услужну дјелатност:

• изградњу, обнову и реконструкцију пословног објекта, набавку опреме и алата, улагање у обртна средства.
Физичка лица-расељена/избјеглице, интерно расељена лица и повратници могу аплицирати само за један од наведених пројеката.


2. ПРАВО УЧЕШЋА
а) Пријаву на Јавни оглас могу поднијети:

– Избјеглице, расељена лица, и повратници на територији Републике Српске,
– Интерно расељена лица у Републици Српској,
– Повратници у Федерацију БиХ .

б) Учешће у суфинансирању пројекта се примјењује на сљедећи начин:

• Ако је укупна вриједност пројекта до 2.000,00 КМ лично суфинансирање је у износу од 0%;
• Ако је укупна вриједност пројекта од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ лично суфинансирање је у износу од 10%;
• Ако је укупна вриједност пројекта од 5.000,00 КМ до 10.000,00 КМ, лично суфинансирање је у износу од 20 %;
• Ако је укупна вриједност пројекта преко 10.000,00 КМ лично суфинансирање је 30 %.
Лично учешће у суфинансирању пројекта се рачуна као проценат од укупне вриједности пројекта за једног корисника.


3. ОПШТИ КРИТЕРИЈИ
Пријава треба обавезно да садржи сљедеће документе:

1) ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НАЈАВНИ ОГЛАС– читко попуњен и потписан образац пријаве на Јавни оглас, који се може преузети на веб страници Секретаријата или у просторијама Републичког секретариата за расељена лица и миграције РС; адреса: Трг Републике Српске бр. 1, ламела Б, III спрат, канцеларија бр. 18. или у просторијама општине Фоча – шалтер сала.
Напомена
Обавезно у пријави навести трансакциони рачун на који ће се средства дозначити у случају да се иста одобре и назив банке, те приложи извод из банке о отвореном рачуну или копују банковне картице.

2) УВЈЕРЕЊЕ – ПОТВРДУ О ОСТВАРЕНОМ ПОВРАТКУ/СТАТУСУ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, ИЗДАТУ ОД надлежног органа за општину повратка/пребивалишта или неки други документ којим се то доказује (копија личне карте или пријава о пребивалишту ).

3) ДОКАЗ О ВЛАСНИШТВУ:

• ЗКИ (земљишно књижни извадак), Посједовни лист-препис или ККЊ (катастарско књижни уложак) за земљиште, који морају бити издати на подносиоца пријаве или члана уже породице уз достављање доказа о сродству;
• Потписана изјава власника о посједовању помоћног објекта за сточарску и занатску дјелатност.

НАПОМЕНА: Услов за добијање помоћи из програма одрживог повратка за пројекте у пољопривреди је власништво над земљиштем од најмање 5.000 м2, или уговор о закупу (на исту површину) од најмање 10 година, а за пројекте из пластеничке и пчеларске производите потребно је имати у власништву најмање 1.000 м2 или у уговор о закупу (на исту површину) од најмање 5 година. (Уговор о закупу мора бити овјерен од стране надлежног органа).

4) КУЋНА ЛИСТА
Издата у општини повратка/ пребивалишта након објаве овог Јавног огласа.

5) ИЗЈАВА о СПРЕМНОСТИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА- У изјави подносилац пријаве наводи да је спреман суфинансирати пројекат према условима из јавног огласа у одређеном проценту сходно укупној вриједности пројекта за који је аплицирао.

6) ДОКАЗ О РЕГИСТРАЦИЈИ
За занатску, обртничку дјелатност и пољопривредна газдинства се доказује рјешењем или потврдом надлежног органа о регистрации или потврдом да је регистрација у току (за подносиоца пријаве или плана породичног домаћинства), а за нерегистрована пољопривредна газдинства потписана изјава власника да се бави пољопривредном или занатском дјелатношћу.

7) ИЗЈАВА О РАНИЈЕ КОРИШТЕНИМ СРЕДСТВИМА
У изјави подносилац пријаве обавезно изјављује да ли је он или неко од пријављених чланова на кућној листи био или није био корисник финансијских средстава од стране Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске/ Републичког секретариата за расељена лица и миграције Републике Српске.

Додатно ће се бодовати докази из општих критерија под тачком 4. б. и 7.

4. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈИ

Докази из посебних критерија нису обавезни али ће се на основу истих извршити бодовање пријава. Подносилац пријаве уз пријаву подноси оригинал или копију увјерења, потврде или других докумената издатих од надлежних органа, којим се доказује да он или друго лице са пријављене кућне листе припада одређеној рањивој категорији или су у стању социјалне потребе.
1) Рањиве категорије или социјални статус који ће се бодовати :

а) породице погинулих бораца ;
б) лица са инвалидитетом; ц) самохрани родитељи ;
д) породице несталих особа и бивших логораша ;
е) корисници сталних новчаних примања од стране надлежног Центра за социјални рад;
ф) незапослена лица;
г) млади брачни парови до 35 година старости, са малољетном дјецом.

2) Образац пројектног приједлога- читко попуњен и потписан пројектни приједлог, на обрасцу који је доступан на веб сајту  Секретаријата, или се може преузети лично у просторијама Секретаријата, Трг Републике Спске бр. 1, спрат 3/18 или у просторијама општине Фоча – Шалтер сала

5. НАЧИН ИЗБОРА КОРИСНИКА
Избор пројеката и корисника помоћи по основу овог јавног огласа,ће вршити Комисија коју ће именовати в.д. директор Републичког секретариата за расељена лица и миграције Републике Српске. Комисија ће разматрати пријаве у складу са одредбама овог јавног огласа и Процедурама које ће донијети в.д. директора Републичког секретариата за расељена лица и миграције Републике Српске за 2020. годину .
Све благовремено поднесене пријаве које испуњавају прописане услове биће рангиране, а средства ће се додјељивати до расположивог износа.
Неблаговремене, непотпуне пријаве као и пријаве које се не односе на понуђене врсте помоћи се неће узети у разматрање.

6. НАЧИН ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС

Достављање пријава се врши препоручено поштом или лично на адресу:
Републички секретариат за расељена лица и миграције Републике Српске,
Сектор за одрживи повратак и људска права,
ул. Трг Републике Српске бр. 1,
78000 Бања Лука
са назнаком „Пријава на Јавни оглас за подношење пријава за остваривање помоћи
из Програма одрживог повратка”
(На полеђини коверте навести име и презиме и тачну адресу)

Јавни оглас остаје отворен 30 дана рачунајући од дана објављивања и због ситуације са корона вирусом, биће продужен.

Додатне информације се могу добити на телефон: 051/338-785 и 051/338-783.
Прелиминарне , а након проведеног жалбеног поступка и Коначне ранг листе ,по овом јавном огласу ће бити објављене на веб страници Републичког секретариата за расељена лица и миграције РС.

НАПОМЕНА:
Пријаве потенцијалних корисника који се налазе на утврђеним Коначним ранг листама корисника помоћи из претходних Јавних огласа за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2018. и 2019. годину се неће наставити рјешавати након објављивања Коначне ранг листе по овом Јавном огласу, односно све наведене пријаве ће се сматрати неважећим.

Информација о мјерама и активностима које је Општински штаб за ванредне ситуације предузео и које предузима у циљу сузбијања вируса корона у нашој општини

ОПШТИНА ФОЧА
Информација о мјерама и активностима које је

Општински штаб за ванредне ситуације предузео и које предузима у циљу сузбијања вируса корона у нашој општини

У општини Фоча нема заражених вирусом корона и то је најзначајнија чињеница у овој тешкој ситуацији.

Општински штаб за ванредне ситуације је, у циљу спречавања и ширења вируса ,а  у складу са закључцима Републичког штаба, предузео низ мјера у циљу сузбијања и ширења пандемије.

Захваљујемо свим грађанима који се досљедно придржавају тих мјера јер тиме, прије свега, доприносе свом здрављу и здрављу свих грађана.

Позивамо грађане да и даље поштују све мјере које доноси Штаб и да то раде досљедно и одговорно, имајући на уму да ће ова ситуација потрајати и да нам треба стрпљење и упорност.

У циљу помоћи суграђанима који су старији од 65 година, којима је излазак из куће забрањен, као и лицима која су у стању социјалне помоћи, Штаб је посредством волонтера општинске цивилне заштите, Црвеног крста и Центра за социјални рад, организовао пружање помоћи. Позивам предсједнике мјесних заједница, а посебно предсједнике Заједница етажних власника, као и све станаре, да воде рачуна о лицима у својим зградама и свом комшилуку, којима је помоћ неопходна.

Све мјере које смо донијели остају на снази до даљњег и позивамо све који су одговорни да поштовање тих мјера контролишу, да буду досљедни у њиховој примјени.

Ово се посебно односи на поштовање наредбе о забрани кретања за лица која су под надзором. У примјени те мјере морамо бити ригорозни, јер се  такво неодговорно понашање не смије толерисати.

За лица која не поштују наредбу о изолацији припремили смо смјештај – карантин у Омладинском спортском центру “Партизан”, који ће од сутра бити на располагању,  као и карантин у Клубани фудбалског клуба “Сутјеска”.

С обзиром да је набавка маски отежана, Општина је предузела мјере да у наредних неколико дана стигне довољно маски за све наше потребе. Данас ће маске добити припадници полиције, а сутра и наредних дана, маске ће добити и чланови Штаба, запослени у Дому здравља и Обданишту,  шалтерски и други радници у Општини, запослени у Пошти, чланови радног вода, запослени  у КП” Комуналац” , предузећу “Извор” и др.

Захваљујемо се свим нашим суграђанима који на било који начин помажу да се ова ситуација преброди.

Истичемо неке примјере: фирма „Павгорд“, је ставила на располагање све своје капацитете, од Хотела па даље, Нова банка купује важан апарат за Болницу,  фирма „Болетус“ донира 7.000 маски и одређене количине алкохола, помоћ је понудила фирма “Симинг трејд”, пекаре “Кроасан” и “Моја пекара” донирају хљеб социјално угроженим, шнајдерица Гордана Трифковић бесплатно шије маске, Казнено-поправни завод шије маске, Добровољно ватрогасно друштво  је ставило на располагање возила и помоћ својих чланова, волонтери су се ставили на располагање и обављају важан посао.

Примјера је пуно и увјерења смо да ће их бити још више.

Захваљујемо свима, који на било који начин,  помажу у овој заједничкој борби.

Општински штаб за ванредне ситуације одаје посебну захвалност свима онима који свакодневно, директном активношћу на терену доприносе сузбијању епидемије вируса корона.

То се, прије свега, односи на љекаре и медицинско особље Дома здравља и Универзитетске болнице Фоча, затим припадницима Полицијске управе Фоча, радницима који раде на дезинфекцији јавних површина и простора у граду и насељима Брод и Миљевина, инспекцијским службама, запосленим и волонтерима Општинског црвеног крста, цивилној заштити, Центру за социјални рад, запосленим у “Извору” и “Комуналцу”, ватрогасцима, као и свима онима који на радном мјесту дају свој допринос, као што су апотекари, раднице на касама, продавци и бројни други који, свако на свом мјесту, доприносе да живот функционише.

Захвалност и новинарима и медијским кућама, јер су коректним и објективним информисањем допринијели и доприносе да грађани буду објективно и правовремено обавијештени, што је у овој ситуацији изузетно важно.

Општински штаб за ванредне ситације позива све привреднике наше општине да се солидарно укључе у акцију донирања средстава за набавку медицинских апарата – респиратора, који су неопходни нашој болници. Општина ће се укључити у ту акцију.

Позивамо грађане који то могу да у предстојећој прољетној сјетви обраде и засију што више површина. Општина је обезбиједила да сви тржни вишкови буду откупљени по тржишним цијенама.

И на крају, Општински штаб за ванредне ситуације позива све грађане наше општине да се досљедно придржавају донесених мјера и да на тај начин допринесу очувању свог здравља, здравља својих породица, својих пријатеља и свих грађана.

Дисциплином и одговорношћу побиједићемо невидљивог непријатеља и зато су нам солидарност, међусобна брига, поштовање, разумијевање и одговорност најпотребнији.

Брините о свом здрављу – не излазите из куће!

                                                                                               Командант
Општинског штаба за ванредне ситуације
Радисав Машић

НАРЕДБА Општинског штаба за ванредне ситације, у вези са радом здравствених установа – апотека

На основу плана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број 121/12 и 46/17), плана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске број: 04/1-012-2-792/20 од 16.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера и реаговања на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 01-3/20 од 17.03.2020. године и Закључка о обавезном спровођењу мјера и реаговања на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа- апотека број 06-6/20 од 22.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситације, доноси

НАРЕДБУ

о обавезном спровођењу мјера

за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона(COVID-19) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека

1.  У циљу спровођења ванредних мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корана („COVID-19″), како би се обезбиједило континуирано снабдјевање лијековима и медицинским средствима, утврђује се рад апотека путем приправности у времену од 18 до 8 часова наредног дана, према сљедећем распореду:

• ЈЗУ „АПОТЕКА” Фоча, 25/26 и 28/29 март 2020. године,

• ЈЗУ „Expera PHARMACY”, 26/27 и 29/30 март 2020. године,

• ЈЗУ „МОЈА АРОТЕКА”, 27/28 и 30 март 2020. године.

2. Апотеке су обавезне доставити Дому здравља Фоча број телефона, како би Дом здравља обавијестио Полицијску станицу Фоча који пацијент треба да купи лијек у Апотеци која је у приправности.

3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се до 30.03.2020. године

Републички штаб за ванредне ситуације – Закључак о остваривању права на подстицајна средства

На основу плана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број 121/12 и 46/17), плана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске број: 04/1-012-2-792/20 од 16.03.2020. године и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, на приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Републички штаб за ванредне ситуације, на 7. сједници одржаној 23.03.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

о остваривању права на подстицајна средства

1. Омогућава се остваривање права на подстицајна средства за: регресирање дизел горива, премије за млијеко и премије за производњу меркантилне пшенице у 2020. години, пољопривредним газдинствима која нису Пореској управи пријавила обавезу доприноса за 2019. годину и нису измирила обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2019. годину.


2. За реализацију овог закључка задужују се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенција за аграрна плаћања.


3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења

Закључци Штаба за ванредне ситуације општине Фоча, на сједници 24.03.2020.

Поводом епидемиолошке ситуације са „ЦОВИД-19“-корона вирусом, а у циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва, Штаб за ванредне ситуације општине Фоча, на сједници од 24.03.2020.године, је
констатовао следеће:

1. Сви грађани, који у Фочу долазе из општина у којима је регистрован вирус корона, дужни су да обавезно користе заштитну опрему –маске и рукавице, приликом боравка на јавним мјестима.
2. Сви возачи, који у Фочу долазе из општина у којима је регистрован вирус корона, дужни су да дезинфикују своја возила на контролним тачкама, успостављеним од стране ПУ Фоча. Дезинфекцију ће вршити припадници цивилне заштите.
Контролне тачке на подручју општине Фоча успостављене су у циљу поштовања прописаних мјера превенције. Нико није задржан, нити враћен са контролних тачака.
3. Грађанима који раде на подручју других општина, препоручује се да се максимално придржавају свих мјера прописаних од стране Републичког штаба за ванредне ситуације. Ту се, прије свега, мисли на што мање социјалних контаката, придржавање прописане дистанце од других лица, ношење заштитне опреме и појачане хигијенске мјере.
4. Укида се градски превоз, сем линија које су у функцији превоза радника Универзитетске болнице Фоча и радника фабрике на локацији Велечево.
Фоча, 24.03.2020.године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Одјељење за привреду

Обавјештавамо заинтересоване грађане да се обуставља подношење захтјева по Јавном позиву за додјелу пластеника од 100м² са пратећом опремом, објављеном 13.03.2020. године, до даљњег због новонастале ситуације изазаване појавом Цорона вируса.

Грађани ће бити благовремено обавјештени о новим роковима за подношење захтјева.

Закључци Штаба за ванредне ситуације општине Фоча, на сједници 23.03.2020.

Поводом епидемиолошке ситуације са „ЦОВИД-19“-корона вирусом, а у циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва, Штаб за ванредне ситуације општине Фоча, на сједници од 23.03.2020.године, је
констатовао следеће:

1. Штаб констатује да се број лица која су у кућној изолацији, под надзором повећава. Још једном се апелује на сва лица која су дошла из ризичних подручја, да се досљедно придржавају препоручених мјера и кућне изолације. За лица којима је препоручена кућна изолација, а не буду то испоштовали, након опомене ће бити објављена имена.
2. У циљу што бољег сагледавања потреба старих, болесних и угрожених грађана, предсједници савјета градских мјесних заједница ће ступити што прије у контакт са предсједницима заједница етажних власника и остварити редовну комуникацију са Центром за социјални рад, Црвеним крстом и Цивилном заштитом општине.
На порталима средстава јавног информисања општине Фоча ће се објавити списак предсједника савјета мјесних заједница, са бројевима телефона, да би се грађани којима је помоћ неопходна, а немају помоћ од ближих сродника, могли да контактирају и предсједнике своје мјесне заједнице.
3. Због повећања броја обољелих од цорона вируса у кантону Горажде, препорука је да запослени који раде на подручју овог кантона, до даљњег не иду на посао, да се јаве свом породичном љекару и да поштују прописане мјере.
Такође, препорука је свим грађанима општине Фоча да одложе све одласке у кантон Горажде.
4. За сва лица која због обављања радних послова у смјенама након почетка полицијског часа, послодавци ће издати потврду, како би се могли кретати и након 20,00 часова, а у циљу обављања својих задатака.
5. Општина Фоча је при крају са активностима дезинфекције свих јавних површина и објеката како у граду, тако и у насељима Брод и Миљевина, а настављају се активности на прању улица и јавних површина.
6. Сугерише се свим грађанима да појачају мјере хигијене и да наставе проводити редовно чишћење и провјетравање својих простора.
7. Грађанима се препоручује да користе заштитне маске, поштују социјалну дистанцу и раније донешене мјере, уз апел да неконтролисано не купују намирнице.
8. Рад општинских инспекцијских служби се проводи и појачава.

Фоча, 23.03.2020.године

Закључци Штаба за ванредне ситуације општине Фоча, на сједници 21.03.2020.

Поводом епидемиолошке ситуације са „ЦОВИД-19“-корона вирусом, а у циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва, Штаб за ванредне ситуације општине Фоча, на сједници од 21.03.2020.године, је констатовао следеће:

1. Штаб констатује да се број лица која су у кућној изолацији, под надзором повећава, а да одређени број лица не поштује те мјере. То је разлог да се још једном апелује на сва лица која долазе из ризичних подручја, да се одмах јаве телефоном свом породичном љекару и да се досљедно придржавају препоручених мјера и кућне изолације.
2. Пет лица којима је на граници наложено да се јаве надлежној здравственој установи, ову мјеру нису испоштовали. Комуналној полицији је наложено, да у асистенцији са полицијом, та лица хитно пронађе, наложи им мјере кућне изолације и прекршајно казни.
3. С обзиром да у сусједној општини имамо регистровану појаву вируса корона, а комуникација са људима из овог подручја је евидентна, опрез и строго придржавање прописаних мјера је неопходна.
4. Општина Фоча наставља активности дезинфекције свих јавних површина и објеката како у граду, тако и у насељима Брод и Миљевина, као и активности на прању улица. Позивају се представници заједница етажних власника да изврше чишћење својих хаустора, стубишта и лифтова, како би се могла извршити планирана дезинфекција, која се договара са службом цивилне заштите. Дежурни број телефона је 058/210-744 (од 07,00 до 18,00 часова).
5. Служба цивилне заштите ће интензивирати сарадњу са заједницама етажних власника и повјереницима цивилне заштите око обављања послова дезинфекције стамбених зграда, а након тога ће заједнице наставити обезјеђење редовног чишћења стубишта и других заједничких просторија у зградама.
6. Наставља се акција редовног прања улица, тргова, тротоара и дјечијих игралишта, уз ангажовање већег броја возила за провођење те активности.
7. Наложено је предузећу које се бави системом гријања у граду, да појача одвоз шљаке са мјеста гдје је одлаже, како би се мјере прања јавних површина могле адекватно поводити.
8. Сугерише се свим грађанима да појачају мјере хигијене и да, након завршетка дезинфекције, наставе проводити редовно чишћење и провјетравање својих простора.
9. Скраћује се радно вријеме за све апотеке од 07,00 18,00.
10. Апелује се на све грађане да приликом чишћења својих посједа не врше неконтролисано паљење ватре, а предсједници приградских и сеоских мјесних заједница се моле да такође упозоре своје грађане о овој опасности изазивања пожара.
11. Рад општинских инспекцијских служби се проводи и појачава.
12. Сва окупљања већег броја лица и на отвореном простору, као и у затвореном, су забрањена и полиција ће проводити контролу ове мјере.
13. Центар за социјални рад и Црвени крст настављају комуникацију са предсједницима мјесних заједница и старим, болесним и угроженим лицима, која немају другу помоћ.
14. Сервиси за поправку кућних апарата ће наставити са радом и бити на услузи здравственим установама, ради неометаног функционисања и свим грађанима којима је то неопходно, радиће од 07,00 до18,00, сем недељом.
15. Институт за јавно здравство – регионална канцеларија Фоча ће обезбиједити ПУ Фоча дио заштитне опреме за рад у овим условима.
16. Општински штаб ће се обратити дописом Фонду здравствене заштите, подружница Фоча, да обезбиједи минималан и адекатан процес рада, како би задовољили потребе грађана за неопходним услугама.
17. Лица која се затекну на подручју наше општине, а према епидемиолошким индикацијама захтијевају мјере изолације, ПУ Фоча ће провести хитно до шатора који су подигнути у близини границе.

Фоча, 21.03.2020.године

Након доношења одлуке од стране Републичког штаба за ванредне ситуације о увођењу полицијског часа од 20.00 до 05.00, сви који се не буду придржавали прописане мјере, биће кажњени новчано или казном затвора.

Закључци Штаба за ванредне ситуације 18.03.

Поводом епидемиолошке ситуације са „ЦОВИД-19“-корона вирусом, а у циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва, Штаб за ванредне ситуације општине Фоча, на сједници од 18.03.2020.године, доноси следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1. Штаб констатује да се број лица која су у кућној изолацији, под надзором повећава. То је разлог да се још једном апелује на сва лица која долазе из ризичних подручја, да се одмах јаве телефоном свом породичном љекару и да се досљедно придржавају препоручених мјера.

2. Општина Фоча наставља активности дезинфекције свих јавних површина и објеката како у граду, тако и у насељима Брод и Миљевина, као и активности на прању улица. Позивају се представници заједница етажних власника да изврше чишћење својих хаустора, стубишта и лифтова, како би се могла извршити планирана дезинфекција. Дежурни број телефона је 058/210-744 (од 07,00 до 18,00 часова).

3. Сугерише се свим грађанима да појачају мјере хигијене и да, након завршетка дезинфекције, наставе проводити редовно чишћење и провјетравање својих простора.

4. Подржава се формирање тријажног центра у склопу Дома здравља, јер грађани ће, након телефонског позива свог породичног љекара, рецепте моћи преузети на улазу, без уласка у просторије Дома здравља, а ради своје сигурности. Тријажни центар је формиран и у Универзитетској болници, тако да сви пацијенти који дођу, пролазе тај центар и упућују даље, чиме је повећана сигурност и медицинског особља и пацијената.

5. Рад општинских инспекцијских служби се проводи и појачава и са прераспоређеним радницима из Општине и њених установа.

6. Указује се поново на проблем слабе комуникације између граничне полиције и Дома здравља, што отежава стање, јер Дом здравља не добија извјештаје о лицима која су ушла на подручје наше општине.

7. Свим грађанима се сугерише да не праве веће кућне залихе животних намирница и средстава за хигијену, а старији грађани и они који спадају у ризичне групе да остају у својим домовима и што више избјегавају социјалне контакте са другим лицима.

8. Урадиће се дезинфекција дјечијих игралишта и постављених реквизита на њима, а власницима кућних љубимаца се скреће пажња да своје љубимце не доводе на мјеста предвиђена за игру дјеце.

9. Сва окупљања већег броја лица и на отвореном простору, као и у затвореном, су забрањена и полиција ће проводити контролу ове мјере.

10. Сугерише се црквеним општинама да вјерницима препоруче да окупљања поводом сахрана и парастоса, ускладе са препорукама Владе Републике Српске.

Фоча, 18.03.2020.године