Адресар општинске управе

Контакт информације

Начелник општине
ПозицијаПрезиме и Име Локал Тел/Факс
Начелник општине Милан Вукадиновић 134 210-134
Пословни секретар Славенка Тодоровић 210-097 (факс)
Замјеник начелника Рашевић Весна 058/210-065
Правна регулатива Кулић Драгица 058/210-415
Скупштина
ПозицијаПрезиме и Име Локал Тел/Факс
Предсједник Скупштине општине Драшковић Срђан 210-216
Секретар СО Радовић Бранимир 140 210-488
Стручни сарадник Чанчар Миломирка 058/210-065
Стручна служба Скупштине општине Вуковић Милена 131 211-409
Одјељење за општу управу
Канцеларија Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
14 Начелник опште управе Виде Вуковић 210-558
12 Радни односи и људски ресурси Чајевић Радмила
13 Борачко инвалидска заштита 1. Петровић Славојка 2.Перишић Весна 3. Радисав Кокошар 113 213-302
15 Грађанска стања; Архива 1.Михајловић Сретен 2.Ковачевић Александра 114 214-518
Приземље Службеник за избјегла и расељена лица Чаушевић Амир 211-454
Приземље Службеник за избјегла и расељена лица Клапух Нермин 211-454
Центар за услуге
Канцеларија Позиција Презиме и Име Локал Тел/Факс
Менаџер Душанка Станковић 119 213-452
Други примјер матичних књига 1.Радовић Милија 2. Ноговић Сенка 104 211-201
Портирница Пузовић Борис 101 210-202
Број 2 Шалтери Фатима Вехо 211-201
Број 1 Шалтери Симовић Миља 102 211-201
Број 3 Шалтери Петковић Миленка 103 211-201
Број 5 Шалтери Маловић Мира 106 211-201
Број 6 Шалтери Дијана Вуковић 107 211-201
Одјељење за финансије
КанцеларијаПозицијаПрезиме и Име Локал Тел/Факс
35 Начелник одјељења Ивановић Драган 135 221-521
34 Самостални стручни сарадник Шеф рачунов. Дракул Виолета 137 221-522
34 Стручни сарадник за рачуноводство и послове центра за бирачки списак Кулић Бранка 137 221-522
33 Самостални стручни сарадник – Шеф трезора Ивановић Драган 221-180
33 Стручни сарадник за главну и помоћне књиге трезора буџетских корисника Лечић Милена 221-180
33 Самостални стручни сар.за послове трезора Давидовић Весна 221-180
33 Стручни сарадник за главну и помоћне књиге трезора и буџетске приходе Радовић Соња 221-180
33 Стручни сарадник за обрачун плата и послове благајне Тановић Жељка 221-181
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
КанцеларијаПозицијаПрезиме и Име Локал Тел/Факс
29 Начелник одјељења Поповић Ранко 129 220-080
29 Секретарица Савић Славица 129 210-845
29 Самост.стручни сар.за урбанизам,просторно уређење и грађење Славенка Хаџивуковић 23 232-770
29 Стручни сарадник за грађевинарство, архиву техничке документације и локалне путеве Милетић Салиха 23 232-770
19 Самост.стручни сар.за грађевинарство, инфраструктуру, комуналне послове и заједничку комуналну потрошњу Радовић Данијела 24 232-756
19 Виши стр.сарадник за ел. радове, инфраструктуру, комуналне накнаде и ренте Булатовић Саша 24 232-756
18 Самост.стручни сар.за грађевинарство, инфраструктуру, комуналне послове и заједничку комуналну потрошњу Радовић Бранка 25 232-756
18 Самостални стручни сарадник за саобраћај Матовић Младен 25 232-756
26 Самостални стручни сарадник за стамбене послове и јавне набавке Перишић Зорица 25 232-436
26 Самост.стручни сар.за грађевинске и употребне дозволе и нормативне послове Крнојелац Рада 25 232-436
26 Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине-еколог Млађеновић Сања 25 232-436
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
КанцеларијаПозицијаПрезиме и Име Локал Тел/Факс
Начелник одјељења Елез Оливера 210-914
22 Сарадник за занатско-предуз.послове Племић Миленка 210-905
22 Самост.стручни сар.за привреду Михајловић Добринка 210-905
23 Стратешко планирање и интегрисани локални развој Срндовић Раденка 232-058
26 Самостални стручни сарадник за културу и туризам Ћурчић Игор 126 213-450
26 Виши стручни сарадник за припрему и имплементацију пројеката Павловић Соња 126 213-450
26 Самост.стручни сар.за друштв.дјелатности омладину и спорт Станић Александар 126 213-450
Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
КанцеларијаПозицијаПрезиме и Име Локал Тел/Факс
Начелник одјељења Пиповић Младен 210-080
24 Инспектор за храну и ветеринарски инспектор Шолаја Сања 212-115
24 Водни и еколошки инспектор Матовић Будимир
Тржишни инспектор Крунић Зоран
Урбанистичко-грађевински инспектор Станковић Славиша
25 Комунални полицајац Продановић Раденка 212-310
25 Комунални полицајац Ковач Жарко
Комунални полицајац Пиповић Младен
Ђоковић Мирослав