JAVNI POZIV za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena

Na osnovu člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 16. i 27. Statuta Opštine Foča („Službeni glasnik Opštine Foča“ broj 08/17), Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira sredstvima USAID/PPMG  i budžeta Opštine Foča za 2019.  godinu,  načelnik Opštine raspisuje:

                                                                                    JAVNI POZIV

za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena koji se finansira i sufinansira  sredstvima                                                                     USAID/PPMG  i budžeta Opštine Foča

Opština Foča raspisuje Javni poziv u okviru implementacije USAID Programa podrške marginalizovanim grupama žena na području opštine Foča kao partnerske jedinice lokalne samouprave. Sredstva za finansiranje biznisa obezbjeđena su sufinansiranjem 50% od Američke agencije za međunarodni razvoj USAID/ PPMG i 50% iz budžeta Opštine Foča.

Finansiranje samozapošljavnja lica iz ciljne grupe iz Javnog poziva za 8 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, nosiocu aplikacije, što ukupno iznosi 40.000,00 KM.

Lokalna zajednica i predstavnici USAID/PPMG će vršiti praćenje i kontrolu realizacije biznisa najmanje 12 mjeseci od dana  početka rada preduzetnika.

Sredstva se doznačavaju na sledeći način:

-50% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju tripartitivnog ugovora između USAID/PPMG, Opštine Foča i korisnice, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB), obrazac PD 3100 (Prijava uplate doprinosa), ugovor sa bankom o otvaranju žiroračuna i dokumentacija koja pravda nastale troškove.

-30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 6 mjeseci ukoliko ispunjava obaveze u skladu sa ugovorom i uz dokumentovanje nastalih, prihtvatljivih troškova.

-20% u skladu sa ugovorom i uz dokumentovanje nastalih, prihvatljivih troškova.

Cilj Javnog poziva je dodjela sredstava marginalizovanim grupama žena za pokretanje biznisa i samozapošljavanje, a otvaranjem i razvojem biznisa Opština Foča kreira bolji privredni ambijent.

Pravo na dodjelu sredstava kroz Javni poziv imaju žene koje pripadaju marginalizovanim grupama ( u daljem tekstu aplikantice):

 1. Žene žrtve nasilja,
 2. samohrane majke,
 3. nezaposlene žene mlađe od 30 godina,
 4. žene s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom,
 5. nezaposlene žene koje žive i koje će svoju samostalnu djelatnost obavljati u ruralnom području opštine Foča,

i to:

 • kao pojedincima ili kao timu,
 • koje imaju prebivalište na području opštine Foča,
 • koje imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj djelatnosti (prednost ima proizvodnja, 2. intelektualne usluge, 3. usluge i 4. ostalo) na području opštine osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode),
 • koje u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu vlastitu djelatnost,
 • koje će poslovnu ideju realizovati na području opštine Foča,
 • koje nisu osuđivane za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine,
 • da je realizacija biznisa u skladu sa svim važećim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine,
 • da su nezaposlene i prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Foča

Prijava treba sadržavati:

 • popunjen poslovni plan (propisan obrazac),
 • biografiju, kopiju lične karte,
 • kopiju prijave o prebivalištu (ne stariju od 6 mjeseci),
 • izjavu da nisu osuđivane za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine (sastavni dio obrasca prijave, a potvrdu izdatu od strane nadležnog organa dostaviće aplikantice čiji biznisi budu podržani iz budžetaa, prije potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava),
 • dokaz da pripadaju jednoj/više marginalizovanih grupa žena iz člana VI Odluke,
 • potvrdu da su evidentirane na Zavodu za zapošljavanje, Biro Foča.

Aplikantica ili tim može aplicirati neograničenim brojem poslovnih planova, ali će samo jedan biti podržan.

Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.Pristigle prijave ocjeniće Komisija imenovana od strane načelnika, a u skladu sa kriterijumima definisanim Odlukom o načinu i postupku raspodjele sredstava za razvoj biznisa marginalizovanih grupa žena koji se sufinansiraju i finansiraju sredstvima USAID/PPMG i budžeta Opštine Foča.

Za potencijalne aplikantice će biti organizovana zajednička radionica predstavnika Opštine i USAID/PPMG o javnom pozivu i načinu popunjavanja poslovnog plana. Datum radionice će biti naknadno objavljen.  

Prijave na kojima je navedena potrebna dokumentacija možete preuzeti u šalter sali Opštine (šalter 4) ili putem naše WEB-stranice:  www.opstinafoca.rs.ba . Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u šater salu(šalter broj 4) ili putem pošte na sljedeću adresu:

Opština Foča

Kralja Petra I bb

73 300 Foča

Sa naznakom „Za Komisiju za dodjelu sredstava u sklopu Programa USAID/PPMG“

Takođe je obavezno na koverti navesti i broj Javnog poziva i napisati „NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Cijeli tekst javnog poziva sa uslovima za dobijanje podsticaja će biti objavljen na WEB-stranici www.opstinafoca.rs.ba  i oglasnoj tabli Opštine, a isti ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na službenoj WEB-stranici Opštine. 

Za sve dodatne informacije kontakt telefon  je 058/210 914.

                                                                                            

                                                                                          

PRIJAVNI OBRAZAC

za finansiranje biznisa

 

Popunjava aplikant

 

LIČNI PODACI

Ime i prezime

 

 
Pol

 

 
Datum rođenja

 

 
Adresa(ulica, mjesto, telefon, faks)

 

 
E-mail

 

 
Web stranica

 

 
Školska sprema

 

 
Zanimanje

 

 
Radno iskustvo(trajanje i vrsta)

 

 
Radni staž (prijavljeno)

 

 
Da li ste se do sada bavili samostalnom djelatnošću i kojom?  
Ako radite u timu, navedite članove tog tima i njihove kon takte (broj tel. i E-mail)  

 

SAŽETAK POSLOVNOG PLANA

 

Naziv biznis plana

 

 
U kojem sektoru će Vaš biznis djelovati?

 

 
Cilj poslovnog poduhvata

 

 
Lokacija

 

 
Broj zaposlenih

 

 
Predračunska vrijednost investicije: ukupna vrijednost ulaganja u osnovna i obrtna sredstva  
Izvori finansiranja:  1.) vlastita sredstva

2.) tuđa sredstva

 

 

 

PROIZVOD/USLUGA

Karakteristike proizvoda/usluge (funkcija, kvalitet, izgled, veličina, itd.

 

 
Kako ćete proizvesti svoje proizvode/usluge?

 

 
 

Gdje će biti smještena Vaša proizvodnja?

 

 
 

Koje sirovine/materijali su Vam potrebni i kako ćete ih nabaviti?

 

 

ANALIZA TRŽIŠTA PRODAJE VAŠEG PROIZVODA ILI USLUGE

 

Ko će biti Vaši kupci proizvoda ili usluge?

 

 

 

ANALIZA KONKURENCIJE

 

Ko su Vaši glavni konkurenti na tržištu?

 

 
Koje su Vaše ključne prednosti u odnosu na konkurentske proizvode ili usluge?

 

 

 

CIJENE, DISTRIBUCIJA I PROMOCIJA VAŠIH PROIZVODA ILI USLUGA

 

Objasnite    kako ćete formirati cijene Vaših proizvoda ili usluga?

 

 
Koliku cijenu Vaših proizvoda ili usluga očekujete?

 

 
Na koji način ćete vršiti distribuciju Vaših proizvoda ili pružanja usluga?

 

 
Da li planirate promociju (reklamiranje) Vaših proizvoda  ili usluga? Ukoliko je odgovor „DA“ navedite načine na koje ćete to vršiti?  

 

POSLOVNI PROSTOR

 

Da li Vam je potreban poslovni prostro  za obavljanje poslovne djelatnosti?

 

 
Gdje se nalazi poslovni prostor?

 

 

 
Da li je poslovni prostor u Vašem vlasništvu ili je pod zakupom?

 

 
Ukoliko se namjeravate baviti poljoprivrednom preradom opišite zemljišni posjed i prateće objekte?  

 

OPREMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

Oprema koju  već posjedujete (naziv i vrijednost)?

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

Oprema koja će biti nabavljena (naziv i vrijednost)? 1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

OBRTNA SREDSTVA

 

Naziv obrtnih sredstava koja se nabavljaju Iznos sredstava
–          Sirovine  
–           Materijal  
–          Rezervni dijelovi  
–          Roba  
–          Ostalo  

 

 

FINANSIJSKI POKAZATELJI

 

UKUPAN IZNOS ULAGANJA POTREBAN ZA POKRETANJE VLASTITE POSLOVNE DJELATNOSTI
NAZIV ULAGANJA TAČAN IZNOS SREDSTAVA
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
UKUPNO POTREBNA SREDSTVA IZNOS:

 

 

 

IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA POKRETANJE VLASTITE POSLOVNE AKTIVNOSTI
VLASTITA SREDSTVA IZNOS:
SREDSTVA GRANTA IZNOS:
KREDITNA SREDSTVA (NAVEDITE BANKU) IZNOS:
OSTALI IZVORI SREDSTAVA IZNOS:
UKUPNO: IZNOS:

 

PROJEKCIJA UKUPNIH GODIŠNJIH PRIHOFA OD PRODAJE
OČEKIVANA KOLIČINA PRODATIH PROIZVODA ILI PRUŽENIH USLUGA ZA 12 MJESECI  

Količina:

 

 

OČEKIVANI PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA7USLUGA ZA 12 MJESECI  

Iznos sredstava:

 

 

 

PROJEKCIJA OSNOVNIH GODIŠNJIH RASHODA POSLOVANJA
Troškovi bruto plata IZNOS  U KM U 2019:
Repro materijal IZNOS  U KM U 2019:
Gorivo, kancelarijski materijal IZNOS  U KM U 2019:
Zakup prostora, električna energija, telefon, internet, komunalne usluge i sl. IZNOS  U KM U 2019:
Ostali troškovi IZNOS  U KM U 2019:

 

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD  
UKUPAN GODIŠNJI RASHOD  
PLANIRANA DOBIT  

 

 

ZAPOŠLJAVANJE
Planirani broj radnika koji namjeravate zaposliti nakon pokretanja biznisa  

 

 

 

 

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

 

_____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatak 1.

 

Budžet utroška sredstava koja se traže iz Fonda
Br.  Budžetska stavka (mašina, sirovine, doprinosi…) Jedinica Broj jedinica Jedinična cijena (KM) Ukupno (KM)
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

 

Vremenski raspored
Aktivnost (vezana za potrošnju neke budžetske stavke) Period implementacije

(mjeseci)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
                         
                         
                         
                         
                         

 

 

happy wheels