Општина Фоча

Најава за: 38. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ФОЧА

advanced divider
ОПШТИНА ФОЧА
38. редовна сједница

Скупштина Општине Фоча

На основу члана 46. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м    

 

ТРИДЕСЕТ  ОСМУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

Тридесет осма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 4.  јуна  2020.  године, у сали Градског народног позоришта Фоча, у Фочи, са почетком у 9,00  часова.

За Тридесет осму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Тридесет деветој сједници, одржаној 27. маја 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи      

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 1. Записник са Тридесет седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 5.3.2020. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Тридесет седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 5.3.2020. године,
 3. Информација о спроведеним мјерама и активностима у вријеме ванредног стања изазваног епидемијом вируса корона,
 4. Приједлог одлуке о ослобађању плаћања закупнине, комуналне накнаде, накнаде за коришћење јавне површине у пословне сврхе и таксе за ватрогаство и субвенцији комуналне таксе за истицање пословног имена за 2020. годину,
 5. Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2019. годину,
 6. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2019. годину,
 7. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча,
 8. Приједлог одлуке о утрошку неутрошених намјенских средстава из 2019. године у 2020. години и расподјели максималног износа коригованог нераспоређеног суфицита из 2019. године расположивог за потрошњу у 2020. години,
 9. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,
 10. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину,
 11. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о приступању изради Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2019 – 2028. године,
 12. Нацрт стратегије развоја локалних путева и улица у насељу на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године,
 13. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о заштити изворишта „Лучка врела“, изворишта „Чесме“ и водовода,
 14. Приједлог одлуке о усвајању приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (Пета измјена),
 15. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама,
 16. Приједлог одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у улици Трг ЗАВНО БиХ-а број 33. у Сарајеву,
 17. Приједлог одлуке о таксама за ватрогаство,
 18. Извјештаји за период јануар – децембар 2019. године о стању у области:

                  1)  Инспекције за храну и ветеринарске инспекције,

                  2)  Тржишне инспекције,

                  3)  Урбанистичко – грађевинске инспекције,

                  4)  Водне инспекције,

                  5)  Комуналне полиције,

 1. Извјештај о раду и пословању Центра за културу и информисање Фоча за 2019. годину,
 2. Програм рада Центра за културу и информисање Фоча за 2020. годину,
 3. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2019. годину,
 4. Програм рада Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2020. годину,
 5. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2019. годину,
 6. Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину,
 7. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2019. годину,
 8. Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2020. годину,
 9. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2019. годину,
 10. Програм рада Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2020. годину,
 11. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2019. годину,
 12. Програм рада Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2020. годину,
 13. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2019. годину,
 14. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Фоча,
 15. Информација о наплати пореза на непокретности на подручју општине Фоча,
 16. Информација о истраживачким радовима налазишта руда олова и цинка на подручју Мјесне заједнице Челебићи и припремама за експлоатацију руде,
 17. Информација о стању у области шумарства, са акцентом на пошумљавање,
 18. Информација о стању у области заштите од пожара на подручју општине Фоча,
 19. Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча,
 20. Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2019. годину,
 21. Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча,
 22. Информација о стању у области заштите животне средине на подручју општине Фоча,
 23. Одговори на одборничка питања,
 24. Одборничка питања,
 25. Иницијативе одборника,
 26. Текућа питања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Изет  Спахић

Вијести

Translate »